Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony


Dz.U.03.14.144
2003.02.15  zm. Dz.U.03.26.230 § 1
2004.01.15  zm. Dz.U.03.230.2310 § 1
2007.03.28  zm.wyn.z Dz.U.07.53.359 ogólne
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
I ADMINISTRACJI1)
z dnia 30 grudnia 2002 r.
w sprawie kontroli ruchu drogowego
(Dz. U. z dnia 31 stycznia 2003 r.)


Na podstawie art. 131 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123, poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649, z 2001 r. Nr 27, poz. 298, Nr 106, poz. 1149, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 129, poz. 1444 i Nr 130, poz. 1452, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 113, poz. 984, Nr 183, poz. 1524, Nr 199, poz. 1671, Nr 216, poz. 1825 i 1826 i Nr 238, poz. 2021 oraz z 2003 r. Nr 7, poz 79) zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. Rozporządzenie określa:
 1) organizację, warunki i sposób wykonywania kontroli ruchu drogowego;
 2) warunki i tryb udzielania upoważnień do zatrzymywania pojazdów lub wykonywania niektórych czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego przez funkcjonariuszy innych organów oraz strażników straży gminnych (miejskich);
 3) wymagany sposób zachowania się kontrolowanego uczestnika ruchu.
2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o "kontrolującym", rozumie się przez to policjanta lub podmiot uprawniony na mocy niniejszego rozporządzenia do kontroli ruchu drogowego.

§ 2. 1. Policjant, w celu przeprowadzenia kontroli ruchu drogowego, jest uprawniony do wydania poleceń i sygnałów.
2. Polecenia i sygnały mogą być wydawane przez policjanta:
 1) pieszego;
 2) znajdującego się w pojeździe lub na pojeździe;
 3) jadącego wierzchem lub rowerem;
 4) znajdującego się na pokładzie statku powietrznego.

§ 3. 1. Policjant umundurowany w warunkach dostatecznej widoczności podaje sygnały tarczą do zatrzymywania pojazdów lub ręką, a w warunkach niedostatecznej widoczności - latarką ze światłem czerwonym albo tarczą do zatrzymywania pojazdów ze światłem odblaskowym lub światłem czerwonym.
2. Policjant nieumundurowany jest uprawniony do zatrzymania kierującego pojazdem wyłącznie na obszarze zabudowanym.
3. Policjant nieumundurowany w warunkach dostatecznej widoczności podaje sygnały tarczą do zatrzymywania pojazdów, a w warunkach niedostatecznej widoczności - latarką ze światłem czerwonym albo tarczą do zatrzymywania pojazdów ze światłem odblaskowym lub światłem czerwonym.
4. Policjant jadący pojazdem samochodowym może podawać kierującemu pojazdem polecenia do określonego zachowania się za pomocą urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych.
5. Policjant patrolu powietrznego polecenie do zatrzymania pojazdu podaje za pomocą urządzeń nagłaśniających lub świetlnych.
6. Polecenie do zatrzymania pojazdu podaje się z dostatecznej odległości, w sposób zapewniający jego dostrzeżenie przez kierującego pojazdem oraz bezpieczne zatrzymanie w miejscu wskazanym przez policjanta.
7. Miejsce zatrzymania pojazdu, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3 i § 12 ust. 3, może być wyznaczone przez ustawienie znaku "stój - kontrola drogowa".
8. Dla zwrócenia uwagi na podawane sygnały lub polecenia policjant może używać sygnałów dźwiękowych lub gwizdka policyjnego.

§ 4. 1. Pojazd powinien być zatrzymany w miejscu, gdzie nie utrudnia to ruchu i nie zagraża jego bezpieczeństwu.
2. W celu dojazdu do miejsca, o którym mowa w ust. 1, policjant może wydać kontrolowanemu uczestnikowi ruchu polecenie jazdy za pojazdem policyjnym.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w razie konieczności zatrzymania pojazdu:
 1) w wyniku prowadzonych działań pościgowych;
 2) co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, iż może on zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego ze względu na swój stan techniczny lub zachowanie się kierującego.
4. Pojazd policyjny powinien być, w miarę możliwości, ustawiony za zatrzymanym pojazdem.
5. W przypadku zatrzymania pojazdu w miejscu, gdzie jest to zabronione, kierujący pojazdem policyjnym przed przystąpieniem do kontroli włącza niebieskie światło błyskowe.

§ 5. 1. Policjant, po zatrzymaniu pojazdu, podaje kierującemu stopień, imię i nazwisko oraz przyczynę zatrzymania, a ponadto:
 1) policjant umundurowany okazuje legitymację służbową na żądanie kontrolowanego uczestnika ruchu;
 2) policjant nieumundurowany okazuje legitymację służbową bez wezwania.
2. Legitymację służbową okazuje się w sposób umożliwiający kontrolowanemu uczestnikowi ruchu odczytanie numeru służbowego policjanta oraz nazwy organu, który wydał legitymację.
3. Przystępując do czynności kontrolnych, policjant może wydać polecenie unieruchomienia silnika pojazdu.
4. W przypadkach uzasadnionych względami bezpieczeństwa lub uwarunkowanych charakterem kontroli policjant może wydać kierującemu pojazdem lub pasażerowi pojazdu polecenie opuszczenia pojazdu.
5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w razie zatrzymania pojazdu:
 1) w wyniku prowadzonych działań pościgowych;
 2) co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że pochodzi z przestępstwa;
 3) jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że znajdują się w nim osoby, które popełniły przestępstwo.
6. W przypadkach, o których mowa w ust. 5, policjant nakazuje kierującemu pojazdem lub pasażerowi pojazdu opuścić pojazd, stanąć w rozkroku i oprzeć ręce na dachu (boku) pojazdu lub położyć się w obrębie pasa drogowego twarzą do ziemi.
7. Do pojazdu policyjnego uczestnik ruchu może być wpuszczony tylko w razie konieczności:
 1) udzielenia pomocy choremu lub rannemu;
 2) doprowadzenia do jednostki Policji, izby wytrzeźwień lub placówki służby zdrowia;
 3) poddania badaniu w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, jeżeli wykonanie tej czynności w innych warunkach byłoby niemożliwe lub mogłoby zakłócić porządek;
 4) okazania przebiegu zarejestrowanego wykroczenia;
 5) przeprowadzenia czynności procesowych.

§ 6. 1. Przeprowadzając kontrolę warunków i sposobu przewozu materiałów niebezpiecznych, policjant sprawdza:
 1) klasyfikację materiału niebezpiecznego;
 2) dobór opakowania lub cysterny;
 3) oznakowanie opakowań i sztuk przesyłki;
 4) przestrzeganie zakazów pakowania razem określonych materiałów;
 5) przestrzeganie zakazów ładowania razem sztuk przesyłki z określonymi materiałami;
 6) sposób rozmieszczenia i zabezpieczenia sztuk przesyłki na pojeździe;
 7) stan techniczny opakowań i cystern użytych do przewozu;
 8) stan techniczny pojazdu użytego do przewozu, jego oznakowanie i wyposażenie;
 9) sposób przewozu;
 10) kwalifikacje kierowcy;
 11) dokumenty wymagane przy przewozie;
 12) stan zabezpieczenia magazynowanych w czasie przewozu materiałów promieniotwórczych.
2. Dokonując kontroli w zakresie określonym w ust. 1, policjant może współdziałać w szczególności z przedstawicielami:
 1) Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki - w sprawach warunków przewozu drogowego materiałów promieniotwórczych;
 2) Transportowego Dozoru Technicznego - w sprawach warunków technicznych zbiorników, w tym cystern wykorzystywanych do przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych, w sprawach warunków technicznych opakowań przeznaczonych do przewozu drogowego gazów oraz w sprawach badań okresowych pojemników do przewozu luzem.

§ 7. 1. Policjant, zatrzymując dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem lub jego używania, wydaje pokwitowanie. Wzór pokwitowania stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2. W razie uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska, pokwitowanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi jednocześnie skierowanie na dodatkowe badania techniczne.

§ 8. Policjant może kierować kontrolowanym pojazdem w zakresie posiadanego uprawnienia do kierowania pojazdami, jeżeli jest to niezbędne dla:
 1) dokonania sprawdzenia stanu technicznego pojazdu, a w szczególności skuteczności działania hamulców, albo sprawdzenia masy lub nacisku osi pojazdu;
 2) sprowadzenia pojazdu, którym kierowała osoba będąca w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo będąca pod wpływem środka odurzającego lub działającego podobnie do alkoholu, zatrzymanego w miejscu zabronionym do miejsca, gdzie zatrzymanie jest dozwolone.

§ 9. Dokonanie sprawdzenia zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy oraz postoju policjant potwierdza odciskiem pieczęci na tarczy tego urządzenia. Wzór pieczęci stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 10. 1. Inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego w stosunku do kierujących pojazdami w transporcie drogowym oraz niezarobkowym krajowym i międzynarodowym przewozie drogowym w zakresie określonym w odrębnych przepisach.
2. Do inspektorów Inspekcji Transportu Drogowego wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, przepisy § 2 ust. 1 i 2 pkt 1-2 i 4, § 3 ust. 1 i 4-7, § 4 ust. 1, 2 i 3 pkt 2, § 5 ust. 3 i 4 oraz § 6-8 stosuje się odpowiednio.
3. Dokonanie sprawdzenia zapisów urządzenia rejestrującego samoczynnie prędkość jazdy, czas jazdy oraz postoju inspektor Inspekcji Transportu Drogowego potwierdza odciskiem pieczęci na tarczy tego urządzenia. Wzór pieczęci stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

§ 11. 1. Funkcjonariusze Straży Granicznej są uprawnieni do kontroli ruchu drogowego w stosunku do pojazdów przekraczających granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz w strefie nadgranicznej.
2. Do funkcjonariuszy Straży Granicznej, wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, przepisy § 2, § 3 ust. 1, 4-6 i 8, § 4, § 5 ust. 1 pkt 1, ust. 2-6 i ust. 7 pkt 1-3 i 5, § 6 oraz § 8 stosuje się odpowiednio.
3. Miejsce zatrzymania pojazdu może być wyznaczone przez ustawienie znaku "stój - kontrola graniczna".

§ 12. 1. Funkcjonariusze organów celnych są uprawnieni do kontroli ruchu drogowego w stosunku do pojazdów przekraczających granicę Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych pojazdów w strefie nadgranicznej.
2. Do funkcjonariuszy organów celnych wykonujących czynności, o których mowa w ust. 1, przepisy § 2 ust. 1 i 2 pkt 1 i 2, § 3 ust. 1 i 6, § 4 ust. 1, § 5 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 oraz § 8 stosuje się odpowiednio.
3. Miejsce zatrzymania pojazdu może być wyznaczone przez ustawienie znaku "stój - kontrola celna".

§ 13. 1. Czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego mogą wykonywać, w zakresie określonym odpowiednio w § 15-17 strażnicy leśni, funkcjonariusze Straży Parku, pracownicy zarządów dróg, strażnicy straży gminnych (miejskich).
2. Strażnicy, funkcjonariusze lub pracownicy, o których mowa w ust. 1, mogą wykonywać czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego, jeżeli posiadają upoważnienie do wykonywania kontroli ruchu drogowego.
3. Czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego wykonują, z zastrzeżeniem § 16 ust. 6, umundurowani strażnicy, funkcjonariusze lub pracownicy, o których mowa w ust. 1.
4. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych strażnicy, funkcjonariusze lub pracownicy, o których mowa w ust. 1, podają imię i nazwisko, stanowisko oraz przyczynę przeprowadzenia czynności kontrolnych, a na żądanie kontrolowanego uczestnika ruchu okazują legitymację służbową i upoważnienie do wykonywania kontroli ruchu drogowego, w sposób umożliwiający odczytanie tych dokumentów.

§ 14. 1. Upoważnienie do wykonywania kontroli ruchu drogowego wydaje się strażnikom, funkcjonariuszom lub pracownikom, o których mowa w § 13 ust. 1, którzy:
 1) nie byli skazani za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
 2) ukończyli szkolenie według programu stanowiącego załącznik nr 4 do rozporządzenia.
2. Szkolenie organizuje przełożony osób, które ubiegają się o uzyskanie upoważnienia do wykonywania kontroli ruchu drogowego, w porozumieniu z komendantem wojewódzkim Policji.
3. Szkolenie osób ubiegających się o upoważnienie do wykonywania kontroli ruchu drogowego może stanowić część składową szkolenia, któremu strażnicy, funkcjonariusze lub pracownicy, o których mowa w § 13 ust. 1, podlegają na podstawie odrębnych przepisów.
4. Upoważnienie do wykonywania kontroli ruchu drogowego wydaje komendant powiatowy Policji, na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.
5. Osoba, która uzyskała upoważnienie do wykonywania kontroli ruchu drogowego, podlega przeszkoleniu uzupełniającemu w przypadku wprowadzenia zmian w przepisach z zakresu kontroli ruchu drogowego.
6. Komendant powiatowy Policji prowadzi ewidencję wydanych upoważnień do wykonywania kontroli ruchu drogowego.

§ 15. 1. Strażnicy leśni oraz funkcjonariusze Straży Parku są uprawnieni do kontroli ruchu drogowego na terenach lasów lub parków narodowych.
2. Strażnicy leśni i funkcjonariusze Straży Parku, w ramach wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego, są upoważnieni do:
 1) zatrzymywania pojazdów, których kierujący nie stosują się do obowiązujących na terenach lasów i parków narodowych przepisów lub znaków drogowych o zakazie wjazdu, zatrzymywania się lub postoju pojazdów; przepisy § 2 ust. 2 pkt 1-3, § 3 ust. 1 i 6, § 4 ust. 1 i § 5 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio;
 2) legitymowania uczestników ruchu drogowego i udzielania im wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi.
3. Zatrzymywanie pojazdów odbywa się z zachowaniem następujących warunków:
 1) sygnał do zatrzymania jest podawany przez strażnika leśnego lub funkcjonariusza Straży Parku z dostatecznej odległości i w sposób zapewniający jego dostrzeżenie przez kierującego pojazdem oraz bezpieczne zatrzymanie się we wskazanym miejscu;
 2) sygnał do zatrzymania podawany jest w warunkach dostatecznej widoczności tarczą do zatrzymywania pojazdów, a w warunkach niedostatecznej widoczności - latarką ze światłem czerwonym lub tarczą do zatrzymywania pojazdów ze światłem odblaskowym lub światłem czerwonym.
4. Strażnicy leśni i funkcjonariusze Straży Parku, w związku z wykonywaniem czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego, są obowiązani do czasu przybycia Policji uniemożliwić kierowanie pojazdem osobie, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu.

§ 16. 1. Pracownicy zarządów dróg są uprawnieni do kontroli pojazdów:
 1) co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że przekraczają dopuszczalną masę lub nacisk osi;
 2) które powodują uszkadzanie lub niszczenie drogi;
 3) które zanieczyszczają lub zaśmiecają drogę.
2. Pracownicy zarządów dróg, w ramach wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego, są upoważnieni do:
 1) zatrzymywania pojazdów; przepisy § 4 ust. 1 i § 5 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio;
 2) legitymowania uczestników ruchu drogowego i udzielania im wiążących poleceń co do sposobu korzystania z drogi i pojazdu;
 3) sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z używaniem pojazdu;
 4) sprawdzania stanu technicznego, wyposażenia, ładunku, wymiarów, masy lub nacisku osi pojazdu znajdującego się na drodze;
 5) używania przyrządów kontrolno-pomiarowych służących w szczególności do badania pojazdu, określania jego masy lub nacisku osi oraz stwierdzania naruszenia wymagań ochrony środowiska;
 6) uniemożliwiania jazdy pojazdem przekraczającym dopuszczalną masę lub naciski osi albo uszkadzającym lub niszczącym drogę.
3. Zatrzymywanie pojazdów odbywa się z zachowaniem następujących warunków:
 1) sygnał do zatrzymania jest podawany przez pieszego pracownika zarządu drogi z dostatecznej odległości i w sposób zapewniający jego dostrzeżenie przez kierującego pojazdem oraz bezpieczne zatrzymanie się we wskazanym miejscu;
 2) sygnał do zatrzymania jest podawany w warunkach dostatecznej widoczności tarczą do zatrzymywania pojazdów, a w warunkach niedostatecznej widoczności - latarką ze światłem czerwonym lub tarczą do zatrzymywania pojazdów ze światłem odblaskowym lub światłem czerwonym.
4. W celu dokonania sprawdzenia masy lub nacisku osi pojazdu pracownicy zarządów dróg mogą kierować pojazdem.
5. Pracownicy zarządów dróg mogą zatrzymywać pojazdy na obszarze zabudowanym przez całą dobę, a poza obszarem zabudowanym - tylko od świtu do zmierzchu i wtedy, kiedy dysponują pojazdem samochodowym oznakowanym emblematem właściwego zarządu drogi.
6. Pracownicy zarządów dróg mogą wykonywać czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego, jeżeli są ubrani w odzież zapewniającą ich łatwą rozpoznawalność.

§ 17. (1) 1. Strażnicy straży gminnych (miejskich) są uprawnieni do wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego w odniesieniu do:
 1) kierujących pojazdami:
a) niestosujących się do zakazu ruchu w obu kierunkach,
b) niestosujących się do wskazań sygnalizacji świetlnej,
c) (2) (utraciła moc);
 2) uczestników ruchu naruszających przepisy o:
a) zatrzymaniu lub postoju pojazdów,
b) ruchu motorowerów, rowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz o jeździe wierzchem lub pędzeniu zwierząt,
c) ruchu pieszych.
2. (3) Czynności wskazane w ust. 1 pkt 1 lit. b i c wykonywane są przez strażników straży gminnych (miejskich) wyłącznie przy użyciu urządzeń samoczynnie rejestrujących przekroczenie dozwolonej prędkości lub niestosowanie się do wskazań sygnalizacji świetlnej.
3. W ramach wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego strażnicy straży gminnych (miejskich) są upoważnieni do:
 1) zatrzymywania pojazdów lub jadących wierzchem, z wyłączeniem pojazdów kierowanych przez osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c; przepisy § 4 ust. 1 i 4 oraz § 5 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio;
 2) sprawdzania dokumentów wymaganych w związku z kierowaniem pojazdem lub jego używaniem;
 3) usuwania, przemieszczania lub blokowania pojazdów w przypadkach i w trybie określonym w odrębnych przepisach;
 4) używania urządzeń samoczynnie rejestrujących przekroczenie dozwolonej prędkości lub niestosowanie się do sygnalizacji świetlnej wyłącznie podczas wykonywania czynności określonych w ust. 1 pkt 1 lit. b i c.
4. Zatrzymywanie pojazdów odbywa się z zachowaniem następujących warunków:
 1) sygnał do zatrzymania podawany jest przez strażnika straży gminnych (miejskich) z dostatecznej odległości i w sposób zapewniający jego dostrzeżenie przez kierującego pojazdem oraz bezpieczne zatrzymanie się we wskazanym miejscu;
 2) sygnał do zatrzymania podawany jest w warunkach dostatecznej widoczności tarczą do zatrzymywania pojazdów, a w warunkach niedostatecznej widoczności - latarką ze światłem czerwonym lub tarczą do zatrzymywania pojazdów ze światłem odblaskowym lub światłem czerwonym.
5. Strażnicy straży gminnych (miejskich) są upoważnieni do zatrzymywania kierującego pojazdem na obszarze zabudowanym przez całą dobę, a poza obszarem zabudowanym - tylko od świtu do zmierzchu i wtedy, kiedy dysponują pojazdem samochodowym oznakowanym emblematem właściwej straży gminnej (miejskiej).
6. Zatrzymanie pojazdu w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, może nastąpić wyłącznie na drodze, na której obowiązuje zakaz ruchu w obu kierunkach.
7. Strażnicy straży gminnych (miejskich) w związku z wykonywaniem czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego są obowiązani do czasu przybycia Policji uniemożliwić kierowanie pojazdem osobie, co do której istnieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działającego podobnie do alkoholu.

§ 18. 1. Uczestnik ruchu jest obowiązany stosować się do poleceń i sygnałów oraz wskazówek wydawanych przez kontrolującego.
2. W przypadku podania przez kontrolującego sygnału do zatrzymania pojazdu kierujący tym pojazdem jest obowiązany:
 1) zatrzymać pojazd;
 2) trzymać ręce na kierownicy i nie wysiadać z pojazdu, chyba że zażąda tego kontrolujący;
 3) na polecenie kontrolującego:
a) wyłączyć silnik pojazdu,
b) włączyć światła awaryjne.
3. Kierujący pojazdem lub pasażer pojazdu mogą wysiadać z kontrolowanego pojazdu wyłącznie za zezwoleniem kontrolującego.

§ 19. Przy zatrzymaniu dokumentu, o którym mowa w § 7 ust. 1, można wydać, do czasu wyczerpania nakładów, pokwitowanie według wzoru określonego na podstawie dotychczasowych przepisów.

§ 19a. (4) Zachowują ważność upoważnienia do wykonywania kontroli ruchu drogowego wydane na podstawie rozporządzenia, o którym mowa w § 20.

§ 20. Traci moc rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. Nr 53, poz. 563 oraz z 2002 r. Nr 2, poz. 25).

§ 21. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
WZÓR POKWITOWANIA ZA ZATRZYMANIE DOKUMENTU STWIERDZAJĄCEGO UPRAWNIENIE DO KIEROWANIA POJAZDEM LUB JEGO UŻYWANIA
wzór
Uwagi:
1) bloczek formatu A-6, okładka usztywniona;
2) druk pokwitowania dwustronny, wykonany na papierze samokopiującym;
3) kolorystyka:
a) oryginał: tło koloru białego, tekst w kolorze czarnym,
b) kopia: tło koloru żółtego, tekst w kolorze czarnym;
4) bloczek zawiera 25 pokwitowań.
ZAŁĄCZNIK Nr 2
WZÓR PIECZĘCI POLICJANTA POTWIERDZAJĄCEJ DOKONANIE KONTROLI URZĄDZENIA REJESTRUJĄCEGO SAMOCZYNNIE PRĘDKOŚĆ JAZDY, CZAS JAZDY ORAZ POSTOJU
wzór
Użyte w pieczęci symbole oznaczają:
Y - komendę wojewódzką Policji oznaczoną numerem w postaci cyfr rzymskich według schematu:
I - Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu - dla województwa dolnośląskiego,
II - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy - dla województwa kujawsko-pomorskiego,
III - Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie - dla województwa lubelskiego,
IV - Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. - dla województwa lubuskiego,
V - Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi - dla województwa łódzkiego,
VI - Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie - dla województwa małopolskiego,
VII - Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu - dla województwa mazowieckiego,
VIII - Komenda Wojewódzka Policji w Opolu - dla województwa opolskiego,
IX - Komenda Wojewódzka Policji w Rzeszowie - dla województwa podkarpackiego,
X - Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku - dla województwa podlaskiego,
XI - Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku - dla województwa pomorskiego,
XII - Śląska Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach - dla województwa śląskiego,
XIII - Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach - dla województwa świętokrzyskiego,
XIV - Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie - dla województwa warmińsko-mazurskiego,
XV - Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu - dla województwa wielkopolskiego,
XVI - Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie - dla województwa zachodniopomorskiego,
XVII - Komenda Stołeczna Policji dla miasta Warszawa;
aa - komendę powiatową Policji lub inną jednostkę Policji w danym województwie, oznaczoną małymi literami alfabetu;
xxx - numer ewidencyjny pieczęci wydanej w danej jednostce Policji, oznaczony cyframi arabskimi;
h.... - miejsce na wpisanie godziny kontroli.
ZAŁĄCZNIK Nr 3
WZÓR PIECZĘCI INSPEKTORA INSPEKCJI TRANSPORTU DROGOWEGO POTWIERDZAJĄCEJ DOKONANIE KONTROLI URZĄDZENIA REJESTRUJĄCEGO SAMOCZYNNIE PRĘDKOŚĆ JAZDY, CZAS JAZDY ORAZ POSTOJU
wzór
Użyte w pieczęci symbole oznaczają:
Y - wojewódzkie inspekcje transportu drogowego, oznaczone numerem w postaci cyfr rzymskich według schematu:
I - wojewódzka inspekcja transportu drogowego we Wrocławiu - dla województwa dolnośląskiego,
II - wojewódzka inspekcja transportu drogowego w Bydgoszczy - dla województwa kujawsko-pomorskiego,
III - wojewódzka inspekcja transportu drogowego w Lublinie - dla województwa lubelskiego,
IV - wojewódzka inspekcja transportu drogowego w Gorzowie Wlkp. - dla województwa lubuskiego,
V - wojewódzka inspekcja transportu drogowego w Łodzi - dla województwa łódzkiego,
VI - wojewódzka inspekcja transportu drogowego w Krakowie - dla województwa małopolskiego,
VII - wojewódzka inspekcja transportu drogowego w Warszawie - dla województwa mazowieckiego,
VIII - wojewódzka inspekcja transportu drogowego w Opolu - dla województwa opolskiego,
IX - wojewódzka inspekcja transportu drogowego w Rzeszowie - dla województwa podkarpackiego,
X - wojewódzka inspekcja transportu drogowego w Białymstoku - dla województwa podlaskiego,
XI - wojewódzka inspekcja transportu drogowego w Gdańsku - dla województwa pomorskiego,
XII - wojewódzka inspekcja transportu drogowego w Katowicach - dla województwa śląskiego,
XIII - wojewódzka inspekcja transportu drogowego w Kielcach - dla województwa świętokrzyskiego,
XIV - wojewódzka inspekcja transportu drogowego w Olsztynie - dla województwa warmińsko-mazurskiego,
XV - wojewódzka inspekcja transportu drogowego w Poznaniu - dla województwa wielkopolskiego,
XVI - wojewódzka inspekcja transportu drogowego w Szczecinie - dla województwa zachodniopomorskiego;
xxx - numer ewidencyjny pieczęci wydanej w wojewódzkiej inspekcji transportu drogowego, oznaczony cyframi arabskimi;
h... - miejsce na wpisanie godziny kontroli.
ZAŁĄCZNIK Nr 4(5)
PROGRAM SZKOLENIA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UPOWAŻNIENIE DO WYKONYWANIA KONTROLI RUCHU DROGOWEGO
§ 1. Szkolenie osób ubiegających się o uzyskanie upoważnienia do wykonywania kontroli ruchu drogowego obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne.
§ 2. 1. Liczba godzin i tematyka zajęć teoretycznych uzależniona jest od zakresu upoważnienia do wykonywania kontroli ruchu drogowego, o które ubiega się dana osoba.
2. Program zajęć teoretycznych obejmuje:
 1) dla strażników straży gminnych (miejskich):

Temat
Liczba
godzin
1
2
I. Wybrane zagadnienia z przepisów o ruchu drogowym
8
w tym:
1. Podstawowe akty prawne dotyczące ruchu drogowego i zakres ich
   obowiązywania
1
2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego. Definicje
   podstawowych pojęć zawartych w ustawie - Prawo o ruchu drogowym
2
3. Przepisy:
   1) o ruchu pieszych;
   2) o ruchu pojazdów;
   3) o ruchu rowerów, motorowerów oraz pojazdów zaprzęgowych;
   4) o ruchu zwierząt;
   5) dotyczące zatrzymania i postoju;
   6) dotyczące używania świateł zewnętrznych;
   7) porządkowe
2
4. Warunki używania pojazdów w ruchu drogowym; dokumenty
   stwierdzające uprawnienia do kierowania pojazdami oraz
   stwierdzające zawarcie umowy obowiązkowego ubezpieczenia
   odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu
1
5. Wybrane znaki i sygnały drogowe:
   1) znaki drogowe pionowe;
   2) znaki drogowe poziome;
   3) sygnały świetlne;
   4) sygnały i polecenia dawane przez osoby kierujące ruchem lub
      uprawnione do jego kontroli
2
II. Kontrola ruchu drogowego
6
w tym:
1. Podstawy prawne i zakres uprawnień do kontroli ruchu drogowego
1
2. Podstawowe zasady postępowania podczas wykonywania czynności
   kontrolnych:
   1) podchodzenie do zatrzymanego pojazdu;
   2) bezpieczeństwo własne oraz uczestników ruchu drogowego;
   3) zachowanie wobec osób kontrolowanych.
3
3. Sposób podawania sygnałów do zatrzymywania pojazdów
1
4. Obsługa urządzeń samoczynnie rejestrujących przekroczenie
   dozwolonej prędkości lub niestosowanie się do wskazań
   sygnalizacji świetlnej
1
Razem godzin
14

 2) dla pracowników zarządów dróg:

Temat
Liczba godzin
I. Wybrane zagadnienia z przepisów o ruchu drogowym
5
w tym:
1. Podstawowe akty prawne dotyczące ruchu drogowego i zakres
   ich obowiązywania
1
2. Dokumenty wymagane w związku z używaniem pojazdu
1
3. Przepisy określające:
1
   1) dopuszczalne wymiary, masy i naciski osi pojazdów na drogę,

   2) wymagania ochrony środowiska

4. Przyrządy kontrolno-pomiarowe służące w szczególności do
   sprawdzania masy pojazdu i nacisku osi, do badania spalin
   pojazdu*)
2
II. Kontrola ruchu drogowego
5
w tym:
1. Podstawy prawne i zakres uprawnień do kontroli ruchu drogowego
1
2. Podstawowe zasady postępowania podczas wykonywania czynności
   kontrolnych:
3
   1) podchodzenie do zatrzymanego pojazdu;

   2) bezpieczeństwo własne oraz uczestników ruchu drogowego;

   3) zachowanie wobec osób kontrolowanych

3. Sposób podawania sygnałów do zatrzymywania pojazdów
1
Razem godzin
10

*) Zajęcia należy przeprowadzić w formie ćwiczeń.
 3) dla strażników leśnych i funkcjonariuszy Straży Parku:

Temat
Liczba godzin
I. Wybrane zagadnienia z przepisów o ruchu drogowym
3
w tym:
1. Podstawowe akty prawne dotyczące ruchu drogowego i zakres ich
   obowiązywania na terenie lasów i parków narodowych
1
2. Przepisy określające zakazy wjazdu do lasu i na teren parku
   narodowego
1
3. Znaki drogowe dotyczące zakazu wjazdu, zakazu zatrzymywania
   lub postoju
1
II. Kontrola ruchu drogowego
4
w tym:
1. Podstawy prawne i zakres uprawnień do kontroli ruchu drogowego
1/2
2. Podstawowe zasady postępowania podczas wykonywania czynności
   kontrolnych:
21/2
   1) podchodzenie do zatrzymanego pojazdu;

   2) bezpieczeństwo własne oraz uczestników ruchu drogowego;

   3) zachowanie wobec osób kontrolowanych

3. Sposób podawania sygnałów do zatrzymywania pojazdów
1
Razem godzin
7

§ 3. 1. Zajęcia praktyczne odbywają się po przeprowadzeniu zajęć teoretycznych i obejmują następujące zagadnienia:
 1) sposoby podawania sygnałów do zatrzymania pojazdów, z uwzględnieniem różnych warunków widoczności;
 2) sposoby podchodzenia do zatrzymanego pojazdu;
 3) wybór miejsca do kontroli i zatrzymania pojazdu;
 4) zachowanie bezpieczeństwa własnego oraz uczestników ruchu drogowego.
2. Zajęcia praktyczne przeprowadza się w grupie 5-6-osobowej, dysponującej co najmniej jednym samochodem osobowym.
3. Zajęcia praktyczne realizowane są w czasie 4 godzin, przy czym:
 1) dwie pierwsze godziny zajęć odbywają się poza drogą publiczną;
 2) następne dwie godziny zajęć realizowane są na drodze publicznej w miejscu, w którym nie wystąpi zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zajęcia te mogą być realizowane poza drogą publiczną w miejscu zapewniającym odwzorowanie sytuacji drogowych.
§ 4. 1. Zajęcia teoretyczne prowadzą osoby posiadające odpowiednią wiedzę fachową.
2. Zajęcia praktyczne prowadzą policjanci posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego.
3. Godzina zajęć praktycznych i teoretycznych równa się 45 minutom.
ZAŁĄCZNIK Nr 5
WZÓR UPOWAŻNIENIA DO WYKONYWANIA KONTROLI RUCHU DROGOWEGO
wzór

 

 

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-08-28 13:09

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10489
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-05-25 14:13