Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Dz.U.04.205.2105
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 1 września 2004 r.
w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o przyjęcie do służby oraz pełniących służbę w strażach gminnych, a także jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań
(Dz. U. z dnia 21 września 2004 r.)


Na podstawie art. 24a ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1190) zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. Badaniom lekarskim i psychologicznym, przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności strażnika, podlegają:
 1) osoby ubiegające się o przyjęcie do służby w strażach gminnych (miejskich),
 2) osoby pełniące służbę w strażach gminnych (miejskich)
- zwane dalej "osobami badanymi".
2. Badania lekarskie i psychologiczne przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej.
3. Badania lekarskie i psychologiczne przeprowadza się raz na 5 lat na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.
§ 2. Wykaz jednostek uprawnionych do:
 1) przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych,
 2) przeprowadzania badań w trybie odwoławczym, zwanych dalej "podmiotem odwoławczym"
- określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 3. 1. Badanie lekarskie obejmuje:
 1) badanie ogólne stanu zdrowia obejmujące w szczególności ocenę układu krążenia i oddechowego oraz ocenę narządu ruchu;
 2) badania specjalistyczne: okulistyczne, otolaryngologiczne, psychiatryczne i neurologiczne;
 3) inne badania specjalistyczne i badania pomocnicze, jeżeli zostaną zlecone przez lekarza przeprowadzającego badanie ogólne stanu zdrowia, zwanego dalej "uprawnionym lekarzem".
2. Badanie lekarskie przeprowadzają lekarze zatrudnieni w jednostkach, o których mowa w § 2.
§ 4. 1. Badanie psychologiczne obejmuje w szczególności ocenę poziomu umysłowego, ocenę osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w sytuacjach trudnych oraz ocenę poziomu dojrzałości społecznej.
2. Zakres badania psychologicznego może zostać poszerzony, jeżeli psycholog uzna to za niezbędne do prawidłowej oceny funkcjonowania psychologicznego osoby badanej.
3. Badanie psychologiczne przeprowadzają psycholodzy zatrudnieni w jednostkach, o których mowa w § 2.
4. Po przeprowadzeniu badania psycholog wydaje opinię na formularzu według wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 5. 1. Po przeprowadzeniu badania ogólnego stanu zdrowia oraz na podstawie opinii psychologa i opinii lekarzy specjalistów, a także wyników badań pomocniczych, uprawniony lekarz wydaje orzeczenie lekarskie w trzech egzemplarzach na formularzu według wzoru określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
2. Osoba badana otrzymuje pierwszy egzemplarz orzeczenia lekarskiego.
3. Pracodawca otrzymuje listem poleconym drugi egzemplarz orzeczenia lekarskiego.
4. Opinię wydaną przez psychologa, opinie wydane przez lekarzy specjalistów i wyniki badań pomocniczych oraz trzeci egzemplarz orzeczenia lekarskiego uprawniony lekarz dołącza do dokumentacji medycznej osoby badanej.
5. W razie stwierdzenia w orzeczeniu lekarskim istnienia przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności strażnika uprawniony lekarz informuje osobę badaną o przyczynach uzasadniających wydanie takiego orzeczenia.
§ 6. Orzeczenie, o którym mowa w § 5 ust. 1, wpisuje się do ewidencji orzeczeń prowadzonej przez jednostkę przeprowadzającą badania.
§ 7. Badania osób, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, mogą być wykonywane w trybie doraźnym, na wniosek pracodawcy, w razie uzasadnionego zastrzeżenia co do stanu zdrowia mogącego mieć wpływ na zdolność do pracy strażnika.
§ 8. 1. Od orzeczenia lekarskiego przysługuje odwołanie.
2. Odwołanie przysługuje osobie, o której mowa w § 1 ust. 1, oraz pracodawcy.
3. Osoba, o której mowa w ust. 2, wnosi odwołanie wraz z jego uzasadnieniem w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
4. Odwołanie wnosi się na piśmie za pośrednictwem lekarza, który wydał orzeczenie, do podmiotu odwoławczego, który przeprowadza badania w trybie odwoławczym.
5. Lekarz, za pośrednictwem którego wnoszone jest odwołanie, przekazuje je, wraz z dokumentacją badania, do podmiotu odwoławczego w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
6. Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwoławczym jest ostateczne.
7. Wzór orzeczenia, o którym mowa w ust. 6, stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§ 9. W sprawach dotyczących osób badanych w zakresie nieuregulowanym rozporządzeniem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu pracy.
§ 10. Osoby, które w dniu wejścia w życie rozporządzenia pełnią służbę w strażach gminnych (miejskich), podlegają pierwszym badaniom lekarskim i psychologicznym na podstawie tego rozporządzenia w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
________
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).


ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr 1
WYKAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ LEKARSKICH I PSYCHOLOGICZNYCH ORAZ JEDNOSTEK UPRAWNIONYCH DO PRZEPROWADZANIA BADAŃ W TRYBIE ODWOŁAWCZYM
I. Jednostki uprawnione do przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych:
 1) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji:
a) Zakłady Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w: Białymstoku, Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Wrocławiu i Zielonej Górze,
b) Centralny Szpital Kliniczny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie,
c) Zakłady Opieki Zdrowotnej Szpitale Specjalistyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w: Jeleniej Górze, Głuchołazach i Otwocku;
 2) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej Ministerstwa Obrony Narodowej:
a) Wojskowy Instytut Medyczny w Warszawie,
b) Wojskowe Szpitale Kliniczne w: Bydgoszczy, Wrocławiu i Krakowie,
c) Centralna Wojskowa Przychodnia Lekarska Ce Pe Lek w Warszawie,
d) Wojskowe Szpitale w: Wałczu, Szczecinie, Żarach, Poznaniu, Elblągu, Olsztynie, Ełku, Gliwicach, Lublinie, Przemyślu, Gdańsku-Oliwie, Helu, Dęblinie, Opolu i Kołobrzegu,
e) Wojskowe Specjalistyczne Przychodnie Lekarskie w: Toruniu, Koszalinie, Grudziądzu, Gorzowie Wielkopolskim, Nysie, Białymstoku, Siedlcach, Rzeszowie, Kielcach, Bielsku-Białej, Poznaniu, Świdwinie, Powidzu-Witkowie, Radomiu, Gdyni, Ustce, Świnoujściu, Gubinie, Szczecinku, Gdyni-Oksywiu, Stargardzie Szczecińskim, Braniewie, Giżycku, Legionowie, Słupsku, Łodzi i Specjalistyczna Przychodnia Lekarska dla Pracowników Wojska w Warszawie,
f) Przychodnia Lekarska Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, Przychodnia Lekarska Akademii Obrony Narodowej w Warszawie, Garnizonowa Przychodnia Lekarska w Modlinie;
 3) Kolejowy Zakład Medycyny Pracy - Kolejowe Ośrodki Medycyny Pracy w: Warszawie, Lublinie, Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Wrocławiu, Poznaniu i Szczecinie.
II. Jednostki uprawnione do przeprowadzania badań w trybie odwoławczym:
 1) wojewódzkie ośrodki medycyny pracy;
 2) Instytut Medycyny Pracy w Łodzi im. prof. dr med. Jerzego Nofera;
 3) Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu;
 4) Międzywydziałowy Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej Akademia Medyczna w Gdańsku;
 5) Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie;
 6) Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej w Warszawie.


ZAŁĄCZNIK Nr 2

WZÓR
(pieczęć podmiotu
wydającego opinię)
OPINIA PSYCHOLOGA
   W wyniku badania psychologicznego przeprowadzonego na
podstawie § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 września
2004 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości
przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób
ubiegających się o przyjęcie do służby oraz pełniących służbę w
strażach gminnych, a także jednostek uprawnionych do
przeprowadzania badań (Dz. U. Nr 205, poz. 2105)
Pan(i) ........................................................
                          (imię i nazwisko)
nr PESEL ......................................................
adres zamieszkania ............................................
                         (miejscowość, ulica, nr domu)
1) ocena poziomu umysłowego ...................................
   ............................................................
2) ocena osobowości z uwzględnieniem funkcjonowania w
   sytuacjach trudnych ........................................
   ............................................................
   ............................................................
3) ocena poziomu dojrzałości społecznej .......................
   ............................................................
   ............................................................
OPINIA KOŃCOWA:
...............................................................
...............................................................
...............................................................
.....................             .............................
 (miejscowość, data)              (podpis i pieczęć psychologa)


ZAŁĄCZNIK Nr 3

WZÓR
  (pieczęć podmiotu
wydającego orzeczenie)
ORZECZENIE LEKARSKIE
                    ........ / .........
                     (numer)     (rok)
   Na podstawie wyniku badania lekarskiego przeprowadzonego
zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 września
2004 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości
przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób
ubiegających się o przyjęcie do służby oraz pełniących służbę w
strażach gminnych, a także jednostek uprawnionych do
przeprowadzania badań (Dz. U. Nr 205, poz. 2105)
                        stwierdzam, że
Pan(i).........................................................
                        (imię i nazwisko)
nr PESEL ......................................................
adres zamieszkania ............................................
                         (miejscowość, ulica, nr domu)
1) wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych jest zdolny(a) do
   wykonywania czynności strażnika gminnego (miejskiego)*)
   - termin następnego badania ................................
2) wobec istnienia przeciwwskazań zdrowotnych jest niezdolny(a)
   do wykonywania czynności strażnika gminnego (miejskiego)*)
Osobie pełniącej/ubiegającej się o*) służbę w straży gminnej
(miejskiej) oraz pracodawcy od niniejszego orzeczenia
przysługuje prawo do odwołania się do podmiotu odwoławczego**)
w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
.....................             .............................
 (miejscowość, data)                (pieczęć i podpis lekarza)
_______________
 *) Właściwe podkreślić.
**) wojewódzki ośrodek medycyny pracy; Instytut Medycyny Pracy
    w Łodzi im. prof. dr med. Jerzego Nofera; Instytut Medycyny
    Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu; Międzywydziałowy
    Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej Akademia Medyczna
    w Gdańsku; Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w
    Warszawie; Centrum Naukowe Medycyny Kolejowej w Warszawie.


ZAŁĄCZNIK Nr 4

WZÓR
  (pieczęć podmiotu
odwoławczego wydającego
     orzeczenie)
ORZECZENIE LEKARSKIE
                    ........ / .........
                     (numer)     (rok)
   Na podstawie wyniku badania lekarskiego przeprowadzonego
zgodnie z § 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 1 września
2004 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości
przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób
ubiegających się o przyjęcie do służby oraz pełniących służbę w
strażach gminnych, a także jednostek uprawnionych do
przeprowadzania badań (Dz. U. Nr 205, poz. 2105)
                        stwierdzam, że
Pan(i) ........................................................
                        (imię i nazwisko)
nr PESEL ......................................................
adres zamieszkania ............................................
                         (miejscowość, ulica, nr domu)
1) wobec braku przeciwwskazań zdrowotnych jest zdolny(a) do
   wykonywania czynności strażnika gminnego (miejskiego)*)
   - termin następnego badania ................................
2) wobec istnienia przeciwwskazań zdrowotnych jest niezdolny(a)
   do wykonywania czynności strażnika gminnego (miejskiego)*)
.....................             .............................
 (miejscowość, data)                (pieczęć i podpis lekarza)
Orzeczenie lekarskie wydane w trybie odwoławczym jest
ostateczne
_______________
*) Właściwe podkreślić.
 


 

 


 

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-08-28 14:24

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10491
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-05-25 14:13