Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony


Dz.U.04.215.2185
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 września 2004 r.
w sprawie szczegółowych warunków, trybu i sposobu postępowania w przypadku użycia broni palnej bojowej przez strażników gminnych (miejskich)
(Dz. U. z dnia 1 października 2004 r.)


Na podstawie art. 18 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 130, poz. 1190) zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. Strażnicy gminni (miejscy), zwani dalej "strażnikami", mają prawo do użycia broni palnej bojowej w stosunku do osób tylko w przypadkach określonych w art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, zwanej dalej "ustawą".
2. Przez użycie broni palnej bojowej przez strażników rozumie się oddanie strzału w kierunku osoby w celu jej obezwładnienia, po wyczerpaniu trybu postępowania określonego w § 2.
§ 2. 1. Strażnicy, przed użyciem broni palnej bojowej, są obowiązani:
 1) po okrzyku "STÓJ - STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)" wezwać osobę do zachowania zgodnego z prawem, a w szczególności do natychmiastowego porzucenia broni lub niebezpiecznego narzędzia, odstąpienia od bezprawnych działań lub użycia przemocy;
 2) w razie niepodporządkowania się wezwaniom określonym w pkt 1 zagrozić użyciem broni palnej bojowej okrzykiem "STÓJ - BO STRZELAM";
 3) oddać strzał ostrzegawczy w kierunku niezagrażającym życiu lub zdrowiu strażnika lub innej osoby, gdy wezwania określone w pkt 1 i 2 okażą się bezskuteczne.
2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy wszelka zwłoka groziłaby bezpośrednim niebezpieczeństwem dla życia lub zdrowia strażnika lub innej osoby.
3. Użycie broni palnej bojowej w sytuacji, o której mowa w ust. 2, musi być poprzedzone okrzykiem "STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)".
4. Podczas wykonywania zadań, o których mowa w art. 11 pkt 5 i 9 ustawy, z bronią palną bojową strażnik jest obowiązany posiadać przy sobie legitymację służbową, legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni oraz świadectwo broni.
§ 3. Broni palnej bojowej nie używa się w stosunku do kobiet o widocznej ciąży, osób, których wygląd wskazuje na wiek do 13 lat, osób w podeszłym wieku oraz o widocznej niepełnosprawności.
§ 4. 1. Jeżeli wskutek użycia broni palnej bojowej nastąpiło zranienie osoby, strażnik jest obowiązany, z zachowaniem bezpieczeństwa własnego i innych osób oraz bez zbędnej zwłoki, udzielić jej pierwszej pomocy, a następnie spowodować zapewnienie pomocy lekarskiej.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, oraz gdy w wyniku użycia broni palnej bojowej nastąpiła śmierć osoby lub szkoda w mieniu, strażnik jest obowiązany do:
 1) zabezpieczenia śladów na miejscu zdarzenia i niedopuszczania na to miejsce osób postronnych;
 2) w miarę możliwości, ustalenia świadków zdarzenia;
 3) powiadomienia Policji oraz komendanta straży gminnej (miejskiej) lub swojego bezpośredniego przełożonego.
§ 5. 1. O każdym przypadku użycia broni palnej bojowej, jej utraty lub oddania strzału ostrzegawczego strażnik jest obowiązany niezwłocznie powiadomić najbliższą jednostkę Policji oraz komendanta straży gminnej (miejskiej) lub swojego bezpośredniego przełożonego.
2. O każdym przypadku użycia broni palnej bojowej lub podjęcia czynności określonych w § 2 strażnik jest obowiązany sporządzić notatkę, która powinna w szczególności zawierać:
 1) imię i nazwisko strażnika, numer znaku identyfikacyjnego, numer świadectwa broni, z której oddano strzał, oraz numer legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni;
 2) datę, godzinę i miejsce użycia broni palnej bojowej;
 3) okoliczności poprzedzające użycie broni palnej bojowej, w tym szczegółowe powody użycia broni palnej bojowej oraz opis postępowania poprzedzającego użycie broni;
 4) skutki użycia broni palnej bojowej;
 5) zakres ewentualnego udzielenia pierwszej pomocy;
 6) dane osobowe ustalonych świadków zdarzenia;
 7) w miarę możliwości, dane osoby, wobec której użyto broni palnej bojowej;
 8) inne okoliczności zdarzenia, w tym nazwisko lekarza, któremu przekazano osobę poszkodowaną;
 9) podpis strażnika.
§ 6. Do obowiązków komendanta straży gminnej (miejskiej) należy:
 1) zabezpieczenie broni;
 2) zbadanie, czy użycie broni palnej bojowej nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 3) niezwłoczne powiadomienie o każdym przypadku użycia broni palnej bojowej lub podjęcia czynności określonych w § 2 wójta, burmistrza (prezydenta miasta), a jeżeli w wyniku użycia broni palnej bojowej nastąpiła śmierć lub zranienie osoby - również właściwego miejscowo prokuratora.
§ 7. Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 lipca 1998 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu postępowania przy użyciu broni palnej krótkiej przez strażników gminnych (Dz. U. Nr 90, poz. 571).
§ 8. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


 

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-08-28 14:25

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10492
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-05-25 14:13