Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Podstawy prawne

Dz.U.97.123.779
2002-10-27 zm. Dz.U.02.113.984 art.78
2004-01-25 zm. Dz.U.03.130.1190 art.1
USTAWA
z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o strażach gminnych.
(Dz. U. z dnia 9 października 1997 r.)

 

Rozdział 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1. Do ochrony porządku publicznego na terenie gminy może być utworzona samorządowa umundurowana formacja - straż gminna, zwana dalej "strażą".
2. Straż spełnia służebną rolę wobec społeczności lokalnej, wykonując swe zadania z poszanowaniem godności i praw obywateli.
Art. 2. 1. Rada gminy może utworzyć straż gminną.
2. Rada gminy tworzy straż po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji.
3. (1) W gminach, w których organem wykonawczym jest burmistrz (prezydent miasta), straż nosi nazwę "straż miejska".
Art. 3. 1. Gminy sąsiadujące na obszarze jednego województwa mogą zawrzeć, po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji, porozumienie o utworzeniu wspólnej straży. W porozumieniu ustala się w szczególności zasięg terytorialny działania straży i sposób jej finansowania przez zainteresowane gminy oraz wyznacza się radę gminy, która nada regulamin straży i której straż będzie podlegać.
2. W mieście, które jest związkiem komunalnym, utworzonym z mocy ustawy, może działać tylko straż miejska utworzona przez radę miasta. Przepis art. 2 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
3. (2) (skreślony).
orzeczenia sądów
Art. 4. Rada gminy może rozwiązać straż po powiadomieniu właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji.
Art. 5. Koszty związane z funkcjonowaniem straży pokrywane są z budżetu gminy. Koszty związane z funkcjonowaniem straży, o której mowa w art. 3 ust. 2, są pokrywane z budżetu miasta.
Rozdział 2
Organizacja, zadania i zakres uprawnień straży
Art. 6. 1. Straż jest jednostką organizacyjną gminy.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach rada gminy może postanowić o umiejscowieniu Komendy straży w strukturze urzędu gminy.
Art. 7. 1. (3) Strażą kieruje Komendant powoływany i odwoływany przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta) po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji.
2. Przełożonym Komendanta jest wójt, burmistrz (prezydent miasta).
orzeczenia sądów
Art. 8. 1. Komendant straży wykonuje swoje zadania przy pomocy Komendy Straży.
2. Szczegółową strukturę organizacyjną straży określa regulamin straży nadawany przez radę gminy.
Art. 9. 1. (4) Nadzór nad działalnością straży sprawuje wójt, bumistrz (prezydent miasta), a w zakresie fachowym - Komendant Główny Policji poprzez właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji.
1a. (5) W związku z wykonywaniem swoich zadań straż współpracuje z Policją. W tym celu wójt, burmistrz (prezydent miasta) może zawierać z właściwym terytorialnie komendantem Policji porozumienie o współpracy straży i Policji.
2. (6) Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
 1) zakres i sposoby współpracy Policji ze strażami, uwzględniając możliwość zawierania porozumień między właściwym terytorialnie komendantem Policji a wójtem, burmistrzem (prezydentem miasta),
 2) zakres sprawowania przez Komendanta Głównego Policji nadzoru w zakresie fachowym nad działalnością straży, uwzględniając potrzebę zapewnienia stosowania przepisów prawnych dotyczących użycia i przechowywania broni palnej bojowej, środków przymusu bezpośredniego oraz wykonywania przez strażników czynności określonych w ustawie.
akty wykonawcze
Art. 9a. (7) 1. Straż prowadzi ewidencję etatów, wyposażenia w środki przymusu bezpośredniego oraz wyników działań straży.
2. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób prowadzenia ewidencji, uwzględniając dane podlegające wpisowi oraz możliwość jej prowadzenia w systemie informatycznym.
akty wykonawcze
Art. 9b. (8) Komendanci straży, za pośrednictwem właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji, do dnia 15 lutego każdego roku, składają Komendantowi Głównemu Policji informacje o danych zawartych w ewidencji, o której mowa w art. 9a.
Art. 10. 1. Straż wykonuje zadania w zakresie ochrony porządku publicznego wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1, wykonują pracownicy straży, zwani dalej "strażnikami".
Art. 10a. (9) Straż w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, z wyłączeniem danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:
 1) w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 2) z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.
Art. 11. Do zadań straży należy w szczególności:
 1) ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych,
 2) czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego - w zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym,
 3) współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
 4) zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub zniszczeniem śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości, świadków zdarzenia,
 5) ochrona obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej,
 6) współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych,
 7) doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu albo zagrażają życiu i zdrowiu innych osób,
 8) informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi,
 9) konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy.
tezy z piśmiennictwa
projekty ustaw
Art. 12. 1. Strażnik wykonując zadania, o których mowa w art. 10 i 11, ma prawo do:
 1) udzielania pouczeń,
 2) legitymowania osób w uzasadnionych przypadkach w celu ustalenia ich tożsamości,
 3) ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także dla mienia i niezwłocznego doprowadzenia do najbliższej jednostki Policji,
 4) nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia,
 5) (10) dokonywania czynności wyjaśniających, kierowania wniosków o ukaranie do sądu, oskarżania przed sądem i wnoszenia środków odwoławczych - w trybie i zakresie określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia,
 6) (11) usuwania pojazdów i ich unieruchamiania przez blokowanie kół w przypadkach, zakresie i trybie określonych w przepisach o ruchu drogowym,
 7) wydawania poleceń,
 8) żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych i samorządowych,
 9) zwracania się, w nagłych przypadkach, o pomoc do jednostek gospodarczych, prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej oraz organizacji społecznych, jak również do każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w ustawie o Policji,
 10) (12) obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.
2. (13) Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres i sposób wykonywania czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 8-10, uwzględniając potrzebę zapewnienia odpowiedniej skuteczności podejmowanych przez strażnika czynności, a także potrzebę ochrony dóbr osobistych oraz wolności i praw człowieka i obywatela.
akty wykonawcze
projekty ustaw
Art. 13. (14) (uchylony).
Rozdział 3
Uprawnienia i obowiązki strażników
Art. 14. 1. Strażnik może stosować środki przymusu bezpośredniego wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego zadań określonych w ustawie.
2. Środkami przymusu bezpośredniego, o których mowa w ust. 1, są:
 1) siła fizyczna w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony,
 2) kajdanki,
 3) pałki obronne wielofunkcyjne,
 4) psy obronne,
 5) (15) paralizatory elektryczne, na które jest wymagane pozwolenie na broń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. Nr 53, poz. 549, z 2001 r. Nr 27, poz. 298, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 117, poz. 1007 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 451 i Nr 80, poz. 718),
 6) (16) ręczne miotacze gazu.
3. Strażnik może stosować jedynie środki, o których mowa w ust. 2, odpowiadające potrzebom wynikającym z istniejącej sytuacji i niezbędne do osiągnięcia podporządkowania się wydanym poleceniom.
4. Środki, o których mowa w ust. 2, powinny być stosowane w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, w stosunku do której zostały podjęte.
5. (17) Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, przypadki, sposoby i tryb użycia przez strażnika środków przymusu bezpośredniego w sposób zapewniający minimalne skutki ich użycia, z uwzględnieniem sposobu dokumentowania faktu ich użycia oraz zakresu udzielania pierwszej pomocy i zapewniania pomocy lekarskiej. Rozporządzenie powinno określić również sposób przechowywania i rejestrowania tych środków.
akty wykonawcze
Art. 15. 1. (18) Straży może być wydane świadectwo broni, na zasadach określonych w przepisach art. 29 oraz art. 31 ust. 1 ustawy o broni i amunicji, na broń palną bojową do wykonywania zadań określonych w art. 11 pkt 5 i 9 oraz na paralizatory elektryczne.
2. Straże, po uzyskaniu świadectwa broni mogą nabywać broń i amunicję od podmiotów uprawnionych do obrotu bronią.
projekty ustaw
Art. 16. (19) 1. Dopuszczenie strażnika do wykonywania zadań z bronią palną bojową i paralizatorem elektrycznym następuje na wniosek komendanta straży, w drodze decyzji administracyjnej, wydanej przez właściwy organ Policji.
2. W zakresie zasad dopuszczenia strażnika do posiadania broni palnej bojowej i paralizatora elektrycznego stosuje się odpowiednio przepisy art. 30 ustawy o broni i amunicji.
Art. 17. (20) Strażnik, o którym mowa w art. 16, na polecenie właściwego komendanta straży, może być wyposażony w broń palną bojową na czas wykonywania zadań określonych w art. 11 pkt 5 i 9.
Art. 18. (21) 1. Jeżeli środki przymusu bezpośredniego wymienione w art. 14 ust. 2 okazały się niewystarczające lub ich użycie ze względu na okoliczności danego zdarzenia nie jest możliwe, strażnik ma prawo użycia broni palnej bojowej, przy wykonywaniu zadań określonych w art. 11 pkt 5 i 9:
 1) w celu odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie strażnika lub innej osoby,
 2) przeciwko osobie, która nie zastosowała się do wezwania do natychmiastowego porzucenia broni lub innego niebezpiecznego narzędzia, którego użycie zagrozić może życiu lub zdrowiu strażnika lub innej osoby,
 3) przeciwko osobie, która usiłuje bezprawnie, przemocą odebrać broń palną bojową strażnikowi,
 4) w celu odparcia gwałtownego, bezpośredniego i bezprawnego zamachu na konwój ochraniający przedmioty wartościowe lub wartości pieniężne.
2. Użycie broni palnej bojowej powinno następować w sposób wyrządzający możliwie najmniejszą szkodę osobie, przeciwko której użyto broni, i nie może zmierzać do pozbawienia jej życia, a także narażać na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia innych osób.
3. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki, tryb i sposób postępowania w przypadku użycia broni palnej bojowej przez strażników, mając na względzie zapewnienie minimalnych skutków jej użycia, a także uwzględniając udokumentowanie przypadku użycia broni palnej bojowej oraz sposób udzielenia pierwszej pomocy i zapewnienia pomocy lekarskiej.
4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, warunki przydziału broni palnej bojowej i amunicji do tej broni oraz warunki przechowywania i ewidencjonowania broni i amunicji przez straż, z uwzględnieniem warunków określonych w przepisach dotyczących broni i amunicji.
akty wykonawcze
Art. 19. (22) Strażnik, który podjął decyzję o użyciu broni palnej bojowej, powinien postępować ze szczególną rozwagą, traktując broń jako ostateczny środek działania.
Art. 20. Na zastosowanie i sposób przeprowadzenia czynności, o których mowa w art. 12, 14 i 18, przysługuje zażalenie do prokuratora.
Art. 21. 1. Strażnik podczas wykonywania czynności służbowych jest obowiązany nosić umundurowanie, legitymację służbową, znak identyfikacyjny oraz emblemat gminy.
2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników, a także warunki i sposób ich noszenia.
akty wykonawcze
projekty ustaw
Art. 22. Strażnik przy wykonywaniu czynności, o których mowa w art. 12, jest obowiązany przedstawić się imieniem i nazwiskiem, a ponadto na żądanie osoby, której czynności te dotyczą, okazać legitymację służbową w sposób umożliwiający odczytanie i zanotowanie nazwiska strażnika oraz organu, który wydał legitymację.
Art. 23. (23) W związku z wykonywaniem czynności służbowych strażnik korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych.
tezy z piśmiennictwa
Art. 24. Strażnikiem może być osoba, która:
 1) posiada obywatelstwo polskie,
 2) ukończyła 21 lat,
 3) korzysta z pełni praw publicznych,
 4) posiada co najmniej wykształcenie średnie,
 5) cieszy się nienaganną opinią,
 6) jest sprawna pod względem fizycznym i psychicznym,
 7) nie była karana sądownie,
 8) ma uregulowany stosunek do służby wojskowej.
Art. 24a. (24) 1. Strażnicy oraz osoby ubiegające się o przyjęcie do służby w straży podlegają obowiązkowym badaniom lekarskim i psychologicznym.
2. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia, zakres, tryb i częstotliwość przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o przyjęcie do służby oraz pełniących służbę w strażach gminnych, a także jednostki uprawnione do przeprowadzania badań. Rozporządzenie powinno zapewnić warunki do prawidłowego stwierdzenia przez lekarza istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności strażnika.
akty wykonawcze
Art. 25. (25) 1. Strażnika zatrudnia się na czas określony nie dłuższy niż 12 miesięcy, w ramach którego odbywa on szkolenie podstawowe.
2. Zatrudnienie strażnika na czas nieokreślony może nastąpić po ukończeniu przez niego z wynikiem pozytywnym szkolenia podstawowego.
3. W uzasadnionych przypadkach można odstąpić od zatrudnienia strażnika na czas określony, jeżeli posiada on odpowiednie przygotowanie do pracy w straży.
4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, minimalny zakres programu szkolenia podstawowego strażników gminnych, warunki i zakres udziału Policji w szkoleniu podstawowym, sposób powoływania, skład i tryb działania komisji egzaminacyjnych, kwalifikacje członków komisji, obowiązki przewodniczącego komisji, formę egzaminu oraz organ właściwy do wydania świadectwa złożenia egzaminu i wzór świadectwa. Rozporządzenie powinno uwzględniać potrzebę zapewnienia odpowiedniego poziomu wyszkolenia strażników i jednolitości minimum programowego, zakres wiedzy teoretycznej i praktyki niezbędnej do wykonywania obowiązków strażnika oraz poprawność przebiegu i rzetelność oceny egzaminowanych.
akty wykonawcze
Art. 26. Z dniem zatrudnienia strażnik składa pisemne ślubowanie następującej treści:
"Ślubuję uroczyście służyć Państwu i wspólnocie lokalnej, chronić porządek publiczny i bezpieczeństwo ludzi, przestrzegać porządku prawnego i dyscypliny służbowej, dbać o etykę i dobre imię służby".
Ślubowanie może być również złożone z dodaniem słów "Tak mi dopomóż Bóg".
Art. 27. Do obowiązków strażnika należy:
 1) przestrzeganie prawa, rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie poleceń przełożonych,
 2) poszanowanie powagi, honoru, godności obywateli i własnej,
 3) zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej,
 4) podejmowanie interwencji w sytuacjach zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, a także w przypadku naruszenia dóbr osobistych ludzi,
 5) zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach z obywatelami, przełożonymi, podwładnymi oraz współpracownikami,
 6) stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 7) zachowanie się z godnością w czasie pracy i poza nią.
Art. 28. (26) (uchylony).
Art. 29. 1. Strażnik, który wzorowo wykonuje obowiązki, przejawia inicjatywę w działaniach, doskonali swoje kwalifikacje zawodowe, może uzyskać:
 1) pochwałę,
 2) nagrodę pieniężną,
 3) awans,
 4) przedstawienie do odznaczenia.
2. Strażnik, o którym mowa w ust. 1, może również uzyskać usunięcie z akt osobowych zapisu o uprzednio wymierzonej karze dyscyplinarnej.
Art. 30. 1. Strażnicy mogą się zrzeszać w związkach zawodowych, z tym że nie mają prawa do strajku. Przepisy ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234, z 1994 r. Nr 43, poz. 163, z 1996 r. Nr 1, poz. 2, Nr 24, poz. 110, Nr 61, poz. 283, Nr 75, poz. 355 i Nr 152, poz. 723 oraz z 1997 r. Nr 82, poz. 518, Nr 88, poz. 554, Nr 96, poz. 589 i Nr 121, poz. 769) stosuje się odpowiednio.
2. W trakcie trwania stosunku pracy strażnik nie może być członkiem partii politycznej.
orzeczenia sądów
Art. 31. Strażnik nie może bez zezwolenia komendanta podejmować innego zajęcia zarobkowego.
Art. 32. W sprawach dotyczących strażników, a nie uregulowanych w ustawie, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 21, poz. 124 i Nr 43, poz. 253, z 1991 r. Nr 104, poz. 450, z 1994 r. Nr 98, poz. 471 oraz z 1997 r. Nr 9, poz. 43 i Nr 28, poz. 153).
Art. 33. Obowiązki i prawa innych pracowników zatrudnionych w straży reguluje ustawa o pracownikach samorządowych.
Rozdział 4
Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe
Art. 34. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 12, poz. 116, z 1972 r. Nr 49, poz. 312, z 1975 r. Nr 16, poz. 91 i Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 16, poz. 125 i Nr 45, poz. 291, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135, z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, Nr 43, poz. 251 i Nr 72, poz. 422, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 94, poz. 419, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, z 1995 r. Nr 95, poz. 475 oraz z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 102, poz. 643) wprowadza się następujące zmiany:
 1) w art. 19 w § 1 po wyrazach "Państwowej Inspekcji Handlowej" wyraz "oraz" zastępuje się przecinkiem, a po wyrazach "służby ochronnej lasów państwowych" dodaje się wyrazy "oraz straż gminna (miejska)",
 2) w art. 27 § 2 otrzymuje brzmienie:
"§ 2. Organom administracji państwowej, właściwym organom gminy oraz strażom gminnym (miejskim), uprawnienia oskarżyciela publicznego przysługują tylko w sprawach, w których, w zakresie swojego działania, złożyły wnioski o ukaranie".
Art. 35. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z 1981 r. Nr 24, poz. 124, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 72, poz. 422 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 123, poz. 600, z 1995 r. Nr 6, poz. 29 i Nr 60, poz. 310 oraz z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 60, poz. 369, Nr 85, poz. 539, Nr 98, poz. 602, Nr 104, poz. 661, Nr 106, poz. 677 i Nr 111, poz. 724) w art. 65:
a) w § 1 po wyrazach "organ państwowy" dodaje się wyrazy "oraz straż gminną (miejską)",
b) w § 2 po wyrazach "organowi państwowemu" dodaje się wyrazy "oraz straży gminnej (miejskiej)".
Art. 36. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602) w art. 131 w ust. 1 w pkt 2 na końcu skreśla się przecinek i dodaje wyrazy "oraz strażników straży gminnych (miejskich),".
Art. 37. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. Nr 30, poz. 179, z 1991 r. Nr 94, poz. 422 i Nr 107, poz. 461, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17, Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 59, poz. 269 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 499, Nr 88, poz. 554 i Nr 106, poz. 680) wprowadza się następujące zmiany:
 1) w art. 1 w ust. 2 w pkt 5 skreśla się wyrazy "tworzonymi na podstawie ustawy";
 2) w art. 7 w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
"4) szczegółowe zasady szkolenia policjantów i strażników gminnych (miejskich)";
 3) skreśla się rozdział 4.
Art. 38. 1. Straże gminne działające w dniu wejścia w życie ustawy stają się z tym dniem strażami w rozumieniu ustawy.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli rada gminy, w drodze uchwały, przed wejściem w życie ustawy, postanowi o likwidacji straży.
Art. 39. 1. Straże gminne utworzone przez gminy, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 25 marca 1994 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. Nr 48, poz. 195 i Nr 86, poz. 396 oraz z 1995 r. Nr 124, poz. 601), zwane dalej "gminami warszawskimi", stają się z mocy prawa oddziałami Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Regulamin straży może określić inną strukturę organizacyjną Straży Miejskiej.
2. Strażnicy oraz inni pracownicy straży gminnych utworzonych przez gminy warszawskie mogą do dnia 31 marca 1998 r. złożyć oświadczenie o niewyrażeniu zgody na zatrudnienie w Straży Miejskiej m.st. Warszawy. Stosunek pracy z osobami, które złożyły oświadczenie, wygasa z mocy prawa z dniem przekształcenia straży gminnej w oddział straży miejskiej.
3. Zasady i wysokość wynagrodzenia strażników oraz innych pracowników straży gminnych, o których mowa w ust. 2, z dniem przekształcenia straży gminnej w jednostkę organizacyjną straży miejskiej ustalana jest według zasad obowiązujących w Straży Miejskiej m.st. Warszawy. W roku 1998 koszty funkcjonowania oddziałów, o których mowa w ust. 1, pokrywane są z budżetu gmin warszawskich, w których straże gminne działały przed dniem przejęcia przez Straż Miejską.
4. Mienie komunalne pozostające w dyspozycji straży gminnej może być przekazane nieodpłatnie przez gminę warszawską m.st. Warszawie, z przeznaczeniem na potrzeby Straży Miejskiej m.st. Warszawy.
orzeczenia sądów
Art. 40. Strażnik może używać umundurowania, legitymacji służbowej, znaku identyfikacyjnego oraz emblematu gminy według dotychczasowych obowiązujących wzorów, do czasu wyczerpania ich zapasów, nie dłużej jednak niż 18 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie.
Art. 41. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1998 r., z wyjątkiem art. 39 ust. 1, 3 i 4, który wchodzi w życie z dniem następującym po upływie kadencji rad gmin wybranych w dniu 19 czerwca 1994 r.

 

 

 

 

 

 

 


 

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 1998 r. w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich).

 

Dz.U.98.112.713
ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 lipca 1998 r.
w sprawie umundurowania, legitymacji, dystynkcji i znaków identyfikacyjnych strażników gminnych (miejskich).
(Dz. U. z dnia 29 sierpnia 1998 r.)


Na podstawie art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa wzory:
 1) umundurowania,
 2) dystynkcji,
 3) legitymacji,
 4) znaków identyfikacyjnych
- strażników gminnych (miejskich) oraz warunki i sposób ich noszenia.
§ 2. 1. Strażnikowi gminnemu (miejskiemu), zwanemu dalej "strażnikiem", przysługuje umundurowanie.
2. Umundurowanie strażnika składa się z ubiorów:
 1) służbowego letniego i zimowego,
 2) wyjściowego letniego i zimowego,
 3) specjalnego.
§ 3. 1. Zasadniczymi przedmiotami umundurowania wchodzącymi w skład ubioru służbowego są:
 1) wiatrówka męska i damska w kolorze ciemnogranatowym,
 2) spodnie męskie i damskie w kolorze ciemnogranatowym z lamówką koloru żółtego, o kroju prostym,
 3) spodnie męskie i damskie w kolorze ciemnogranatowym z lamówką koloru żółtego, o kroju zwężonym, wpuszczane w obuwie,
 4) spódnica o kroju prostym w kolorze ciemnogranatowym,
 5) koszula w kolorze błękitnym z długim rękawem,
 6) koszula w kolorze błękitnym z krótkim rękawem,
 7) koszulobluza w kolorze ciemnogranatowym,
 8) sweter w kolorze ciemnogranatowym typu półgolf lub "serek",
 9) czapka służbowa okrągła w kolorze ciemnogranatowym, z daszkiem i paskiem skórzanym w kolorze czarnym,
 10) czapka zimowa z daszkiem i nausznikami w kolorze ciemnogranatowym ocieplana,
 11) czapka letnia typu sportowego w kolorze ciemnogranatowym,
 12) kapelusz damski,
 13) kurtka 3/4 w kolorze ciemnogranatowym z podpinką,
 14) kurtka uniwersalna krótka w kolorze ciemnogranatowym z podpinką.
2. Wzory ubioru służbowego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§ 4. 1. Zasadniczymi przedmiotami umundurowania wchodzącymi w skład ubioru wyjściowego są:
 1) marynarka męska i damska dwurzędowa w kolorze ciemnogranatowym,
 2) spodnie męskie i damskie w kolorze ciemnogranatowym z lamówką koloru żółtego, o kroju prostym,
 3) spódnica damska o kroju prostym w kolorze ciemnogranatowym,
 4) koszula w kolorze białym z długim rękawem,
 5) koszula w kolorze białym z krótkim rękawem,
 6) czapka służbowa okrągła w kolorze ciemnogranatowym, z daszkiem i paskiem skórzanym w kolorze czarnym,
 7) kapelusz damski,
 8) płaszcz męski i damski letni w kolorze ciemnogranatowym,
 9) płaszcz męski i damski zimowy w kolorze ciemnogranatowym.
2. Wzory ubioru wyjściowego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 5. 1. Zasadniczymi przedmiotami umundurowania wchodzącymi w skład ubioru specjalnego są:
 1) kombinezon,
 2) kurtka,
 3) spodnie
- stosowane do czynności specjalistycznych.
2. Przedmioty umundurowania, o których mowa w ust. 1, są w kolorze ciemnogranatowym i posiadają jaskrawe oznakowanie.
3. Ubiór specjalny powinien być oznakowany na wysokości górnej części tułowia, zarówno z przodu jak i z tyłu, napisami o treści "Straż Gminna" ("Straż Miejska").
4. Dopuszcza się dodatkowe oznakowanie taśmami odblaskowymi w kolorze żółtym ubioru specjalnego oraz noszenie kurtki w kolorze żółtym odblaskowym przez strażnika wykonującego zadania związane z kontrolą ruchu drogowego.
5. Wzory ubioru specjalnego oraz jego oznakowanie określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
§ 6. Składnikami uzupełniającymi do umundurowania, o którym mowa w § 2 ust. 2, są:
 1) ocieplacz w kolorze ciemnogranatowym,
 2) peleryna w kolorze ciemnogranatowym,
 3) pas główny skórzany w kolorze czarnym,
 4) obuwie męskie i damskie w kolorze czarnym,
 5) krawat w kolorze czarnym,
 6) szalik w kolorze ciemnogranatowym,
 7) rękawiczki w kolorze czarnym,
 8) skarpety w kolorze ciemnogranatowym.
§ 7. 1. Na nakryciach głowy umieszcza się emblemat orła stylizowanego oraz otok w postaci trójrzędowej szachownicy w kolorze żółto-granatowym.
2. Wzory nakryć głowy oraz stylizowanego wizerunku orła w koronie określają załączniki nr 4 i 5 do rozporządzenia.
§ 8. 1. Sznur galowy koloru żółtego upina się do marynarki wyjściowej na prawym ramieniu.
2. Wzór sznura galowego określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
§ 9. 1. Guziki do munduru służbowego i wyjściowego są koloru żółtego i zawierają stylizowany wizerunek orła w koronie.
2. Lamówka koloru żółtego, o szerokości 3 mm, jest wszywana wzdłuż zewnętrznych szwów nogawek spodni.
§ 10. 1. Do umundurowania strażnika wprowadza się dystynkcje służbowe, które są noszone na naramiennikach ubioru służbowego i wyjściowego.
2. Wzory dystynkcji na naramiennikach określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
§ 11. 1. Dopuszcza się noszenie:
 1) kurtki służbowej 3/4 wymiennie z zimowym lub letnim płaszczem wyjściowym,
 2) koszul służbowych błękitnych wymiennie z koszulami wyjściowymi białymi.
2. Nakrycia głowy mogą być stosowane zamiennie.
3. Strażnikowi zabrania się noszenia składników umundurowania:
 1) w połączeniu z elementami ubioru cywilnego oraz z przedmiotami, które naruszają powagę munduru,
 2) których stopień zużycia lub wygląd zewnętrzny narusza powagę munduru.
§ 12. Strażnik jest obowiązany nosić przedmioty umundurowania w sposób nie naruszający godności munduru oraz zgodnie z ich przeznaczeniem.
§ 13. 1. Strażnik, na czas pracy w straży, otrzymuje legitymację służbową, zwaną dalej "legitymacją", bezpośrednio po zatrudnieniu w straży.
2. W legitymacji umieszcza się fotografię strażnika w mundurze bez nakrycia głowy oraz wpisuje się: stanowisko, imię i nazwisko, numer indywidualnego znaku identyfikacyjnego, okres ważności; wpisy potwierdza się za pomocą właściwych pieczęci urzędowych.
3. Wzór legitymacji strażnika określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.
§ 14. 1. Strażnik, na czas pracy w straży, otrzymuje znak identyfikacyjny, który nosi na lewej górnej kieszeni ubioru służbowego i wyjściowego.
2. Wzór znaku identyfikacyjnego określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.
§ 15. Na ubiorze służbowym i wyjściowym umieszcza się na rękawach, w odległości ok. 60 mm od górnej krawędzi rękawa, emblemat gminy, w której strażnik jest zatrudniony, w kształcie wydłużonego owalu o wymiarach 120 x 105 mm +/- 10 mm.
§ 16. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 13 i 14, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 1999 r.
ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1
WZORY UBIORU SŁUŻBOWEGO
Rys. 1
Rys. 2
Rys. 3 i 4
Rys. 5 i 6
Rys. 7
Rys. 8
ZAŁĄCZNIK Nr 2
WZORY UBIORU WYJŚCIOWEGO
Rys. 1


Rys. 2


Rys. 3


Rys. 4


ZAŁĄCZNIK Nr 3
WZORY UBIORU SPECJALNEGO
Rys. 1. Przykłady oznakowania ubioru specjalnego.


Minimalna wysokość liter 25 mm z przodu i 50 mm z tyłu. Zalecany jest srebrzysty kolor liter na żółtym odblaskowym tle.
ZAŁĄCZNIK Nr 4
WZORY NAKRYĆ GŁOWY

ZAŁĄCZNIK Nr 5
WZÓR STYLIZOWANEGO WIZERUNKU ORŁA W KORONIE
Stylizowany wizerunek orła tłoczony z metalu koloru żółtego lub haft komputerowy żółty na tle granatowym. Wymiary 55 mm x 55 mm.
Rys. 1. Dla straży gminnej


Rys. 2. Dla straży miejskiej


ZAŁĄCZNIK Nr 6
WZÓR SZNURA GALOWEGO

Sznur galowy w kolorze żółtym jednakowy dla wszystkich strażników
 

ZAŁĄCZNIK Nr 8
WZÓR LEGITYMACJI SŁUŻBOWEJ STRAŻNIKA STRAŻY GMINNEJ (MIEJSKIEJ)
Rys. 1. Wzór legitymacji dla straży miejskiej


Pierwsza strona legitymacji:
- legitymacja pokryta giloszem koloru żółtego,
- herb miasta,
- napisy w kolorze czarnym.
Odwrotna strona legitymacji:
- gilosz jak na str. 1,
- napisy w kolorze czarnym.
Uwaga:
Legitymacja jest dwustronnie laminowana folią plastikową.
Rys. 2. Wzór legitymacji dla straży gminnej posiadającej herb gminy


Pierwsza strona legitymacji:
- legitymacja pokryta giloszem koloru żółtego,
- herb gminy,
- napisy w kolorze czarnym.
Odwrotna strona legitymacji:
- gilosz jak na str. 1,
- napisy w kolorze czarnym.
Uwaga:
Legitymacja jest dwustronnie laminowana folią plastikową.
Rys. 3. Wzór legitymacji dla straży gminnej nie posiadającej herbu gminy


Pierwsza strona legitymacji:
- legitymacja pokryta giloszem koloru żółtego,
- stylizowany orzeł straży gminnej,
- napisy w kolorze czarnym.
Odwrotna strona legitymacji:
- gilosz jak na str. 1,
- napisy w kolorze czarnym.
Uwaga:
Legitymacja jest dwustronnie laminowana folią plastikową.
 

ZAŁĄCZNIK Nr 9
WZORY ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO
Rys. 1. Dla straży gminnej


Rys. 2. Dla straży miejskiej 

 


 

rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi) (Dz. U. Nr 161, poz. 1108),

 

Dz.U.98.161.1108
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 18 grudnia 1998 r.
w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi).
(Dz. U. z dnia 29 grudnia 1998 r.)

 


Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz. 740) zarządza się, co następuje:

 


§ 1. Rozporządzenie określa szczegółowe zasady współpracy specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych, zwanych dalej "formacjami ochronnymi", z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi) w zakresie wykonywanych zadań ochrony osób i mienia.
§ 2. Współpracę, o której mowa w § 1, kierownik jednostki chronionej przez formacje ochronne podejmuje odpowiednio z właściwym terytorialnie:
 1) komendantem jednostki organizacyjnej Policji,
 2) kierownikiem jednostki ochrony przeciwpożarowej,
 3) szefem obrony cywilnej,
 4) komendantem straży gminnej (miejskiej).
§ 3. Współpraca formacji ochronnych z Policją polega w szczególności na:
 1) wymianie informacji o zagrożeniach w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia oraz zakłócania spokoju i porządku publicznego,
 2) współdziałaniu w celu utrzymania spokoju i porządku publicznego podczas zgromadzeń, imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych, w zakresie określonym w odrębnych przepisach,
 3) współdziałaniu przy zabezpieczaniu miejsc popełnienia przestępstw i wykroczeń w granicach chronionych obszarów, obiektów lub urządzeń,
 4) wzajemnych konsultacjach doskonalących metody współpracy.
§ 4. Do współpracy formacji ochronnych ze strażami gminnymi (miejskimi) przepis § 3 stosuje się odpowiednio.
§ 5. Współpraca formacji ochronnych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej polega na podejmowaniu działań ochronnych i zabezpieczających w przypadku wystąpienia w granicach chronionych obszarów, obiektów lub urządzeń pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia, w szczególności na:
 1) wymianie informacji o powstałych zagrożeniach,
 2) wprowadzaniu na teren chronionych obszarów i obiektów jednostek ratowniczych,
 3) współdziałaniu przy przeprowadzaniu bezpiecznej ewakuacji ludzi i mienia,
 4) zabezpieczaniu miejsc po pożarze, klęsce żywiołowej lub innym miejscowym zagrożeniu, w tym uratowanego mienia.
§ 6. Do współpracy formacji ochronnych z obroną cywilną przepis § 5 pkt 1 stosuje się odpowiednio.
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-09-05 09:14
  • zmodyfikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-18 12:47

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10498
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-05-25 14:13