Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu dokumentowania faktu użycia środków przymusu bezpośredniego przez strażników gminnych (miejskich)

(Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1719)

Na podstawie art. 14h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z późn. zm. 1) ) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa:

1) sposób dokumentowania faktu użycia środków przymusu bezpośredniego;

2) zakres udzielania pierwszej pomocy;

3) zakres zapewnienia pomocy lekarskiej;

4) sposób przechowywania i rejestrowania środków przymusu bezpośredniego.

§ 2. 1. Każdy fakt użycia środka przymusu bezpośredniego dokumentowany jest przez strażnika gminnego (miejskiego), zwanego dalej „strażnikiem”, bezpośrednio po zdarzeniu, w notatniku służbowym.

2. Fakt użycia środka przymusu bezpośredniego dokumentowany jest także w notatce służbowej, w przypadku gdy:

1) użycie środka przymusu bezpośredniego nastąpiło wobec kobiety ciężarnej;

2) w wyniku użycia środka przymusu bezpośredniego nastąpiło zranienie osoby lub pojawiły się widoczne objawy zagrożenia dla jej życia lub zdrowia;

3) w wyniku użycia środka przymusu bezpośredniego nastąpiła śmierć osoby lub szkoda w mieniu;

4) strażnik odstępuje od udzielenia pierwszej pomocy;

5) użycie środka przymusu bezpośredniego nastąpiło wobec osób, o których mowa w art. 14b ust. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, zwanej dalej „ustawą”.

3. W notatce służbowej dokumentuje się w szczególności:

1) imię i nazwisko oraz numer identyfikacyjny strażnika;

2) czas i miejsce użycia środka przymusu bezpośredniego;

3) dane osoby, wobec której użyto środka przymusu bezpośredniego;

4) szczegółowe powody użycia środka przymusu bezpośredniego i jego rodzaj;

5) opis postępowania poprzedzającego użycie środka przymusu bezpośredniego;

6) sposób użycia środka przymusu bezpośredniego;

7) skutki użycia środka przymusu bezpośredniego;

8) inne ważne okoliczności zdarzenia;

9) dane ustalonych świadków zdarzenia;

10) podpis strażnika sporządzającego notatkę.

4. Jeżeli w wyniku użycia środka przymusu bezpośredniego nastąpiła śmierć osoby lub szkoda w mieniu, w notatce służbowej, o której mowa w ust. 3, dokumentuje się również informacje o:

1) powiadomieniu o zdarzeniu komendanta straży gminnej (miejskiej), zwanego dalej „komendantem straży”, lub osoby przez niego wyznaczonej oraz najbliższej jednostki Policji;

2) działaniach podjętych w celu zabezpieczenia miejsca zdarzenia.

5. Notatkę służbową przedkłada się przełożonemu.

§ 3. 1. Pierwsza pomoc udzielana jest w zakresie przewidzianym w przepisach ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm. 2) ).

2. Strażnik może odstąpić od udzielenia pierwszej pomocy w przypadku, gdy:

1) zapewnione jest udzielenie osobie poszkodowanej pomocy przez inne osoby lub podmiot powołany ustawowo do wykonywania medycznych czynności ratunkowych;

2) osoba poszkodowana wyraża sprzeciw lub uniemożliwia swoim zachowaniem udzielenie pierwszej pomocy.

3.  Pomoc lekarską zapewnia się przez zawiadomienie podmiotu ustawowo powołanego do wykonywania medycznych czynności ratunkowych.

4. Strażnik zawiadamia podmiot ustawowo powołany do wykonywania medycznych czynności ratunkowych w przypadku, gdy:

1) odstępuje od udzielenia pierwszej pomocy zgodnie z ust. 2;

2) w wyniku użycia środka przymusu bezpośredniego nastąpiło zranienie osoby lub pojawiły się widoczne objawy zagrożenia dla jej życia lub zdrowia;

3) podejrzewa śmierć osoby, wobec której użył środka przymusu bezpośredniego;

4) środka przymusu bezpośredniego użyto wobec kobiety ciężarnej.

§ 4. Środki przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2, 3, 6 i 7 ustawy, przechowuje się w pomieszczeniach znajdujących się w siedzibie straży gminnej (miejskiej), zwanej dalej „strażą”, lub w obiekcie chronionym. Powinny one być przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym.

§ 5. Środki przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 4 ustawy, przechowuje się w:

1) obiektach należących do straży lub w innych obiektach,

2) miejscu zamieszkania strażnika, jeśli posiada on niezbędne do tego warunki

— w sposób przewidziany w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich oraz w przepisach w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych.

§ 6. Środek przymusu bezpośredniego, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy, przechowuje się w sposób przewidziany w przepisach o broni i amunicji.

§ 7. 1. Środki przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy, rejestrowane są w książce ewidencji kajdanek i pałek obronnych wielofunkcyjnych.

2.  Środki przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 4 ustawy, rejestrowane są w książce ewidencji psów i koni służbowych.

3. Książki ewidencji, o których mowa w ust. 1 i 2, zawierają:

1) nazwę środka przymusu bezpośredniego;

2) datę wpisu do ewidencji i podpis osoby dokonującej wpisu;

3) uwagi.

§ 8. 1. Środki przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 6 i 7 ustawy, rejestrowane są w książce ewidencji przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, na które nie jest wymagane pozwolenie na broń, i ręcznych miotaczy gazu.

2. Książka, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę środka przymusu bezpośredniego;

2) serię i numer przedmiotu przeznaczonego do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, na który nie jest wymagane pozwolenie na broń;

3) rok produkcji środka przymusu bezpośredniego;

4) datę wpisu do ewidencji i podpis osoby dokonującej wpisu;

5) uwagi.

§ 9. Książki ewidencji, o których mowa w § 7 ust. 1 i 2 oraz § 8 ust. 1, prowadzi i przechowuje komendant straży lub upoważniony przez niego pracownik straży.

§ 10. Środek przymusu bezpośredniego, o którym mowa w art. 14 ust. 2 pkt 5 ustawy, rejestruje się w sposób określony w przepisach w sprawie warunków przydziału, przechowywania i ewidencjonowania broni palnej bojowej i amunicji przez straże.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 2009 r. 3)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk


1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 130, poz. 1190, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 97, poz. 803.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 237, poz. 1653 oraz z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 122, poz. 1007.

3)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie przypadków, sposobów i trybu użycia przez strażników gminnych (miejskich) środków przymusu bezpośredniego (Dz. U. Nr 18, poz. 169), które traci moc na podstawie art. 4 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 97, poz. 803).

Metryka

  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2011-05-25 11:01

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10483
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-05-25 14:13