Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 17 grudnia 2009 r.

w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)

(Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1731)

 

Na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:


§ 1. 1. Rozporządzenie określa minimalny zakres programu szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich), zwanych dalej "strażnikami", formy szkolenia, warunki i zakres udziału Policji w szkoleniu podstawowym, sposób powoływania, skład i tryb działania komisji egzaminacyjnych, obowiązki przewodniczącego komisji, formę egzaminu oraz organ właściwy do wydania świadectwa złożenia egzaminu i wzór świadectwa.

2. Minimalny zakres programu szkolenia podstawowego strażników określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

§ 2. 1. Szkolenie podstawowe strażników mogą prowadzić wyłącznie:

  1)   jednostki organizacyjne Policji,

  2)   jednostki straży gminnych (miejskich), zwane dalej "strażami",

  3)   inne podmioty działające na podstawie przepisów o działalności gospodarczej albo przepisów o systemie oświaty

- zwane dalej "podmiotami szkolącymi", zgodnie z umową zawartą z wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), dla straży umiejscowionej w strukturze urzędu gminy, albo komendantem straży dla straży będącej jednostką organizacyjną gminy.

2. Szkolenie podstawowe w zakresie przedmiotów, o których mowa w lp. 10-14 załącznika nr 1 do rozporządzenia, prowadzi wyłącznie Policja.

§ 3. Właściwy miejscowo dla miejsca prowadzenia szkolenia komendant wojewódzki Policji, zwany dalej "właściwym komendantem wojewódzkim Policji", zatwierdza:

  1)   szczegółowy program szkolenia podstawowego opracowany przez podmiot szkolący;

  2)   testy do części pisemnej egzaminu, zestawy pytań do części ustnej egzaminu i zestawy praktycznych umiejętności przygotowane przez podmiot szkolący.

§ 4. Szkolenie podstawowe strażników jest prowadzone stacjonarnie w formie wykładów, ćwiczeń, zajęć praktycznych i warsztatowych.

§ 5. Szkolenie podstawowe kończy się egzaminem z zakresu wiedzy i umiejętności określonego w szczegółowym programie szkolenia.

§ 6. 1. Powołanie komisji egzaminacyjnej przez właściwego komendanta wojewódzkiego Policji następuje na pisemny wniosek podmiotu szkolącego.

2. Pisemny wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności:

  1)   oznaczenie podmiotu szkolącego;

  2)   miejsce szkolenia;

  3)   jednostki straży, których strażnicy biorą udział w szkoleniu;

  4)   planowany termin i miejsce przeprowadzenia egzaminu.

3. W skład komisji egzaminacyjnej wchodzi:

  1)   dwóch przedstawicieli właściwego komendanta wojewódzkiego Policji;

  2)   dwóch komendantów straży lub upoważnione przez nich osoby, spośród jednostek straży gminnych biorących udział w szkoleniu;

  3)   przedstawiciel podmiotu szkolącego.

4. Właściwy komendant wojewódzki Policji wyznacza spośród swoich przedstawicieli przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

§ 7. Przewodniczący komisji egzaminacyjnej:

  1)   czuwa nad prawidłowym przebiegiem egzaminu;

  2)   kieruje pracą komisji egzaminacyjnej;

  3)   dokumentuje przebieg egzaminu końcowego lub poprawkowego oraz ich wynik protokołem sporządzonym w dwóch egzemplarzach, podpisanych przez komisję w pełnym składzie i opatrzonych datą;

  4)   po zakończeniu egzaminu końcowego lub poprawkowego niezwłocznie przekazuje jeden egzemplarz protokołu egzaminu podmiotowi szkolącemu, drugi egzemplarz właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Policji oraz pisemnie informuje o wynikach egzaminu komendanta straży, w której są zatrudnieni egzaminowani strażnicy.

§ 8. Strażnik przystępuje do egzaminu kończącego szkolenie podstawowe po ukończeniu wszystkich przewidzianych szczegółowym programem przedmiotów szkolenia.

§ 9. 1. Egzamin składa się z części pisemnej, ustnej i praktycznej.

2. Część pisemna egzaminu polega na rozwiązaniu testu składającego się z 60 pytań zawierających po trzy propozycje odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Za każdą prawidłową odpowiedź strażnik uzyskuje 1 punkt. Czas przeznaczony na rozwiązanie testu wynosi 60 minut.

3. Część ustna egzaminu polega na udzieleniu odpowiedzi na trzy tematy wylosowane przez strażnika z przygotowanego zestawu pytań.

4. Część praktyczna egzaminu polega na zaprezentowaniu trzech praktycznych umiejętności nabytych w czasie trwania szkolenia, wylosowanych przez strażnika z przygotowanego zestawu praktycznych umiejętności.

§ 10. 1. Komisja egzaminacyjna ocenia każdą część egzaminu odrębnie.

2. Komisja egzaminacyjna uznaje egzamin za złożony z wynikiem pozytywnym, jeżeli strażnik otrzyma pozytywne oceny z części ustnej i części praktycznej od większości członków komisji egzaminacyjnej oraz gdy zaznaczy w arkuszu testowym części pisemnej egzaminu minimum 65 % prawidłowych odpowiedzi.

§ 11. 1. Strażnik, w przypadku negatywnej oceny z egzaminu, może jednokrotnie przystąpić do egzaminu poprawkowego, nie wcześniej jednak niż po upływie dwóch tygodni od daty egzaminu kończącego szkolenie.

2. Właściwy komendant wojewódzki Policji określa skład komisji, termin i miejsce egzaminu poprawkowego.

3. Egzamin poprawkowy obejmuje tę część egzaminu, z której strażnik otrzymał negatywną ocenę.

4. Do egzaminu poprawkowego stosuje się odpowiednio przepisy § 9 i 10.

§ 12. Właściwy komendant wojewódzki Policji, na podstawie protokołu egzaminu, wydaje świadectwo ukończenia przez strażnika szkolenia podstawowego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

§ 13. Do spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem szkoleń podstawowych rozpoczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 14. Świadectwa ukończenia szkolenia podstawowego wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują swoją ważność.

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 2009 r.3)

 

______

1)   Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 130, poz. 1190, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 97, poz. 803.

3)   Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 14, poz. 127), które traci moc na podstawie art. 4 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 97, poz. 803).

 

ZAŁĄCZNIKI

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1 

MINIMALNY ZAKRES PROGRAMU SZKOLENIA PODSTAWOWEGO STRAŻNIKÓW GMINNYCH (MIEJSKICH)

 

Lp.

Przedmiot

Ilość godzin

1

Organizacja i zadania straży gminnych (miejskich)

9

2

Podstawowe zagadnienia prawa administracyjnego dla potrzeb pracowników straży gminnych (miejskich)

10

3

Część ogólna prawa karnego i prawa wykroczeń

20

4

Część szczególna prawa karnego i prawa wykroczeń

20

5

Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania karnego

10

6

Postępowanie w sprawach o wykroczenia

40

7

Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania w sprawach nieletnich

8

8

Elementy kryminalistyki

6

9

Podstawowe elementy psychologii

20

10

Wybrane zagadnienia z prewencji

30

11

Użycie środków przymusu bezpośredniego

10

12

Podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania konwojów

7

13

Podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania ochrony obiektów

8

14

Wybrane zagadnienia z zakresu ruchu drogowego

30

15

Wybrane zagadnienia z techniki i taktyk interwencji

60

16

Wybrane zagadnienia z łączności

2

17

Udzielanie pierwszej pomocy

20

18

Organizacja oraz zakres i sposoby współdziałania z właściwymi podmiotami w zakresie ochrony porządku w gminie

2

19

Praktyka zawodowa odbywana w jednostce straży gminnej (miejskiej)

160

20

Egzamin

 

 

OGÓŁEM

472

 

ZAŁĄCZNIK Nr 2

Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego

 

Metryka

  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2011-05-25 12:54
  • zmodyfikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-25 13:08

Wzór

  • Świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego.

Metryka

  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2011-05-25 13:00

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10484
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-05-25 14:13