Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 25 lutego 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich)

(Dz.U. 2011 nr 42 poz. 223)

 

Na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie szkolenia podstawowego strażników gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 220, poz. 1731) wprowadza się następujące zmiany:

  1)   w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2.  Szkolenie podstawowe w zakresie przedmiotów, o których mowa w lp. 11-15 załącznika nr 1 do rozporządzenia, prowadzi wyłącznie Policja.";

  2)   załącznik nr 1 do rozporządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2011 r.

 

______

1)   Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 130, poz. 1190, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 97, poz. 803, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13.

 

ZAŁĄCZNIK  

 

MINIMALNY ZAKRES PROGRAMU SZKOLENIA PODSTAWOWEGO STRAŻNIKÓW GMINNYCH (MIEJSKICH)

 

Lp.

Przedmiot

Liczba godzin

1

Organizacja i zadania straży gminnych (miejskich)

9

2

Podstawowe zagadnienia prawa administracyjnego dla potrzeb pracowników straży gminnych (miejskich)

10

3

Część ogólna prawa karnego i prawa wykroczeń

20

4

Część szczególna prawa karnego i prawa wykroczeń

20

5

Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania karnego

10

6

Postępowanie w sprawach o wykroczenia

40

7

Wybrane zagadnienia postępowania administracyjnego, w odniesieniu do przepisów o transporcie drogowym

20

8

Wybrane zagadnienia z zakresu postępowania w sprawach nieletnich

8

9

Elementy kryminalistyki

6

10

Podstawowe elementy psychologii

20

11

Wybrane zagadnienia z prewencji

30

12

Użycie środków przymusu bezpośredniego

10

13

Podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania konwojów

7

14

Podstawowe wiadomości z zakresu organizacji i zasad wykonywania ochrony obiektów

8

15

Wybrane zagadnienia z zakresu ruchu drogowego

30

16

Wybrane zagadnienia z techniki i taktyk interwencji

60

17

Wybrane zagadnienia z łączności

2

18

Udzielanie pierwszej pomocy

20

19

Organizacja oraz zakres i sposoby współdziałania z właściwymi podmiotami w zakresie ochrony porządku w gminie

2

20

Praktyka zawodowa odbywana w jednostce straży gminnej (miejskiej)

160

21

Egzamin

 

 

OGÓŁEM

492

Metryka

  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2011-05-25 13:18

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10485
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-05-25 14:13