Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 5 sierpnia 2010 r.
w sprawie badań psychologicznych strażników gminnych (miejskich)
(Dz. U. z dnia 17 sierpnia 2010 r.)


Na podstawie art. 24a ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:


§ 1. Rozporządzenie określa podmioty uprawnione do przeprowadzania badań psychologicznych oraz zakres i tryb przeprowadzania badań psychologicznych:
  1)   strażników,
  2)   osób ubiegających się o przyjęcie do pracy w charakterze strażnika
- zwanych dalej "osobami badanymi".

§ 2. Badanie psychologiczne przeprowadza psycholog upoważniony do przeprowadzania badań psychologicznych osób ubiegających się o pozwolenie na broń lub posiadających pozwolenie na broń, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm.3)), zwany dalej "psychologiem".

§ 3. Badanie psychologiczne osób badanych przeprowadza się na podstawie wydanego przez pracodawcę skierowania, którego wzór określają przepisy wydane na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 125, poz. 1317, z 2006 r. Nr 141, poz. 1011 oraz z 2008 r. Nr 220, poz. 1416 i Nr 234, poz. 1570).

§ 4. Badanie psychologiczne przeprowadza się po sprawdzeniu tożsamości osoby badanej.

§ 5. 1. Badanie psychologiczne obejmuje:
  1)   określenie sprawności intelektualnej,
  2)   ocenę osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania psychologicznego w trudnych sytuacjach,
  3)   określenie poziomu dojrzałości społecznej i emocjonalnej
- osoby badanej.
2. Psycholog, przeprowadzając badanie psychologiczne, może poszerzyć jego zakres, jeżeli stwierdzi, że jest to niezbędne dla prawidłowej oceny funkcjonowania psychologicznego osoby badanej.
3. Po przeprowadzeniu badania psycholog wydaje orzeczenie psychologiczne o braku albo istnieniu przeciwwskazań psychologicznych do pracy w charakterze strażnika, zwane dalej "orzeczeniem", zgodnie z wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy.

§ 6. W przypadku stwierdzenia w orzeczeniu istnienia przeciwwskazań psychologicznych do pracy w charakterze strażnika, psycholog informuje osobę badaną o przyczynach uzasadniających wydanie orzeczenia oraz wpisuje uzasadnienie do dokumentacji badań psychologicznych osoby badanej.

§ 7. Orzeczenie wydaje się w trzech egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba badana, drugi przekazuje się niezwłocznie listem poleconym pracodawcy, a trzeci jest dołączany do dokumentacji badań psychologicznych osoby badanej.

§ 8. Orzeczenie wpisuje się do rejestru orzeczeń psychologicznych prowadzonego przez psychologa.

§ 9. 1. Od orzeczenia osobie badanej oraz pracodawcy przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia.
2. Odwołanie, wraz z uzasadnieniem, wnosi się na piśmie za pośrednictwem psychologa, który wydał orzeczenie, do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy, zwanego dalej "podmiotem odwoławczym".
3. Psycholog, za pośrednictwem którego jest wnoszone odwołanie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania przekazuje je, wraz z kopią dokumentacji psychologicznej, do podmiotu odwoławczego. Podmiot odwoławczy jest obowiązany do przeprowadzenia badania psychologicznego, o którym mowa w § 5 ust. 1 i 2, oraz do wydania orzeczenia, zgodnie z wzorem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy, w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania.
4. Od orzeczenia wydanego w trybie odwoławczym nie przysługuje odwołanie.

§ 10. Orzeczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności strażnika wydane na podstawie dotychczasowych przepisów zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

§ 11. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.4)

______
1)   Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).
2)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 130, poz. 1190, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 97, poz. 803.
3)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 195, poz. 1199, z 2009 r. Nr 168, poz. 1323 oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857.
4)   Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone, w przedmiocie określenia zakresu i trybu przeprowadzania badań psychologicznych strażników i osób ubiegających się o przyjęcie do pracy w charakterze strażnika oraz podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań psychologicznych, rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 1 września 2004 r. w sprawie zakresu, trybu i częstotliwości przeprowadzania badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o przyjęcie do służby oraz pełniących służbę w strażach gminnych, a także jednostek uprawnionych do przeprowadzania badań (Dz. U. Nr 205, poz. 2105), które utraciło moc z dniem 25 czerwca 2010 r. na podstawie art. 4 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 97, poz. 803).

Metryka

  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2011-05-25 14:05

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10477
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-05-25 14:13