Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 28 marca 2011 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich)

    Na podstawie art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

    § 1. W rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich) (Dz. U. Nr 220, poz. 1733) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 5 otrzymuje brzmienie:

"§ 5. 1. Kontrole przeprowadzają, na podstawie pisemnego upoważnienia wojewody i ważnej legitymacji służbowej, wyznaczeni przez komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji funkcjonariusze Policji lub pracownicy komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, zwani dalej "kontrolującymi".

2. Podczas wykonywania czynności kontrolnych przez kontrolującego mogą być obecni przedstawiciele wojewody posiadający pisemne upoważnienie wojewody i ważną legitymację służbową.";

2) w § 6 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1. Kontrolujący sporządza projekt programu kontroli, który, za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji, doręcza do zatwierdzenia wojewodzie nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem kontroli.

2. Zatwierdzony program kontroli, o którym mowa w ust. 1, oraz zawiadomienie o kontroli wojewoda doręcza jednostce kontrolowanej oraz kontrolującemu nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem kontroli.";

3) w § 11:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Po zakończeniu kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego zawierającego informacje o wynikach kontroli, a w przypadku pojawienia się uwag i wniosków z niej wynikających - także zalecenia zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień oraz termin na wykonanie wydanych zaleceń.",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wojewoda przekazuje wystąpienie pokontrolne kierownikowi jednostki kontrolowanej, a jego kopię - właściwemu wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta), jeżeli kierownikiem jednostki kontrolowanej jest komendant straży, oraz właściwemu komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji.".

    § 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji: J. Miller

__________
1) Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 130, poz. 1190, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 97, poz. 803, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 5, poz. 13.

Metryka

  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2011-05-18 10:44
  • zmodyfikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-18 13:35

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10478
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-05-25 14:13