Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 12 listopada 2009 r.

w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia oraz wyników działań straży

(Dz.U. 2009 nr 196 poz. 1520)

 

Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Straż gminna (miejska), zwana dalej "strażą", prowadzi ewidencję:

  1)   etatów,

  2)   wyposażenia, w tym środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 14 ust. 2 pkt 2-7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, zwanej dalej "ustawą", broni palnej bojowej, urządzeń samoczynnie ujawniających i rejestrujących naruszenia przepisów ruchu drogowego, środków technicznych służących do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, pojazdów,

  3)   wyników działań straży

- zwaną dalej "ewidencją", w formie pisemnej lub elektronicznej.

 

§ 2. Zakres ewidencji określa załącznik do rozporządzenia.

 

§ 3. 1. Ewidencję etatów i wyposażenia prowadzi się w oparciu o dane liczbowe według stanu na dzień aktualizacji.

2. Ewidencję wyników działań straży prowadzi się w oparciu o dane liczbowe, a w przypadku mandatów karnych - w oparciu o dane liczbowe i kwotowe, za okres od dnia 1 stycznia do dnia aktualizacji w danym roku.

 

§ 4. 1. Straż aktualizuje dane zawarte w ewidencji na bieżąco, nie rzadziej niż raz na pół roku, według stanu na dzień 30 czerwca i 31 grudnia.

2. W przypadku rozwiązania straży ewidencję aktualizuje się według stanu na dzień zakończenia działalności straży.

 

§ 5. Informację, o której mowa w art. 9b ust. 1 ustawy, komendant straży składa według stanu ewidencji na dzień 31 grudnia każdego roku, a w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 2, według stanu ewidencji na dzień zakończenia działalności straży.

 

§ 6. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 2009 r.3)

 

______

1)   Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 130, poz. 1190, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 97, poz. 803.

3)   Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 marca 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia przez straże gminne (miejskie) ewidencji etatów, wyposażenia w środki przymusu bezpośredniego oraz wyników działań straży (Dz. U. Nr 56, poz. 550), które traci moc z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 97, poz. 803).

 

ZAŁĄCZNIK  

 

WZÓR

 

EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY

 

                           ........................................................................

                              (nazwa straży i nazwa gminy/miasta)

 

                     według stanu na dzień .....................................................

adres .............................................................................................................................................

telefon ..........................................................................................................................................

faks ..............................................................................................................................................

e-mail ...........................................................................................................................................

status organizacyjny ....................................................................................................................

data powołania ............................................................................................................................

 

CZĘŚĆ I

EWIDENCJA ETATÓW

 

Liczba etatów na poszczególnych stanowiskach:

1)   komendant .............................................................................................................................

2)   zastępca komendanta .............................................................................................................

3)   naczelnik ...............................................................................................................................

4)   zastępca naczelnika ...............................................................................................................

5)   kierownik ..............................................................................................................................

6)   zastępca kierownika ..............................................................................................................

7)   starszy inspektor ....................................................................................................................

8)   inspektor ................................................................................................................................

9)   młodszy inspektor .................................................................................................................

10)  starszy specjalista ..................................................................................................................

11)  specjalista ..............................................................................................................................

12)  młodszy specjalista ...............................................................................................................

13)  starszy strażnik ......................................................................................................................

14)  strażnik ..................................................................................................................................

15)  młodszy strażnik....................................................................................................................

16)  aplikant ..................................................................................................................................

17)  razem strażnicy (wymienieni w pkt 1-16) .............................................................................

18)  pracownicy administracyjni ..................................................................................................

Liczba etatów ogółem.................................................................................................................

 

CZĘŚĆ II

EWIDENCJA WYPOSAŻENIA

 

1)   kajdanki .................................................................................................................................

2)   pałki obronne wielofunkcyjne ...............................................................................................

3)   psy służbowe .........................................................................................................................

4)   konie służbowe ......................................................................................................................

5)   przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, na które jest wymagane pozwolenie na broń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji ......................................................................................................

6)   przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej, na które nie jest wymagane pozwolenie na broń w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji .............................................................................................

7)   ręczne miotacze gazu ............................................................................................................

8)   broń palna bojowa .................................................................................................................

9)   urządzenia samoczynnie ujawniające i rejestrujące naruszenia przepisów ruchu drogowego .............................................................................................................................

10)  środki techniczne służące do obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń w miejscach publicznych ...........................................................................................................................

11)  pojazdy ..................................................................................................................................

a)   samochody .....................................................................................................................

b)   motocykle .......................................................................................................................

c)   skutery ............................................................................................................................

d)   rowery ............................................................................................................................

 

CZĘŚĆ III

EWIDENCJA WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY

 

Lp.

Rodzaje wykroczeń zawartych w:

Pouczenie, zwrócenie uwagi, ostrzeżenie lub zastosowanie innego środka oddziaływania wychowawczego

Mandat

Wniosek do sądu

Razem

liczba

kwota

1

Kodeks wykroczeń

 

 

 

 

 

 

a)

wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu

 

 

 

 

 

 

b)

wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym

 

 

 

 

 

 

c)

wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia

 

 

 

 

 

 

d)

wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji

 

 

 

 

 

 

e)

wykroczenia przeciwko osobie

 

 

 

 

 

 

f)

wykroczenia przeciwko zdrowiu

 

 

 

 

 

 

g)

wykroczenia przeciwko mieniu

 

 

 

 

 

 

h)

wykroczenia przeciwko interesom konsumentów

 

 

 

 

 

 

i)

wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej

 

 

 

 

 

 

j)

wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego

 

 

 

 

 

 

k)

szkodnictwo leśne, polne i ogrodowe

 

 

 

 

 

2

ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych

 

 

 

 

 

3

przepisy wprowadzające Kodeks pracy

 

 

 

 

 

4

ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

 

 

 

 

 

5

ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych

 

 

 

 

 

6

ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

 

 

 

 

 

7

ustawa Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw

 

 

 

 

 

8

ustawa Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

 

 

 

9

ustawa o odpadach

 

 

 

 

 

10

ustawa Prawo o miarach

 

 

 

 

 

11

ustawa o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt

 

 

 

 

 

12

ustawa o ochronie przyrody

 

 

 

 

 

13

ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

 

 

 

 

 

14

ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 

 

 

 

 

15

akty prawa miejscowego (przepisy porządkowe)

 

 

 

 

 

 

Ogółem

 

 

 

 

 

 

1)   pojazdy unieruchomione przez zastosowanie urządzenia do blokowania kół ................................................................................................................................................

2)   pojazdy usunięte z drogi .......................................................................................................

w tym:

pojazdy usunięte na podstawie art. 50a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym .............................................................................................................................

pojazdy usunięte na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym ...................................................................................................................

3)   pojazdy odnalezione ..............................................................................................................

4)   osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania ................................................................................................................................................

5)   ujawnione przestępstwa ........................................................................................................

6)   osoby ujęte i przekazane Policji ............................................................................................

w tym ujętych sprawców przestępstw ...................................................................................

7)   zabezpieczone miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożone takim zdarzeniem ...................................................................................

8)   chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej ...................................

9)   konwojowanie dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych na potrzeby gminy .....................................................................................................................

Metryka

  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2011-05-25 13:25
  • zmodyfikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    ostatnia modyfikacja: 2011-05-25 13:32

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10486
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-05-25 14:13