Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

ROZPORZĄDZENIE

MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)

z dnia 21 grudnia 2009 r.

w sprawie trybu sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnych (miejskich)

(Dz.U. 2009 nr 220 poz. 1733)

 

Na podstawie art. 9 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. Nr 123, poz. 779, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Rozporządzenie określa tryb sprawowania nadzoru nad działalnością straży gminnej (miejskiej), zwanej dalej "strażą", przez właściwego terytorialnie wojewodę przy pomocy komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji.

 

§ 2. Nadzór nad działalnością straży realizowany jest przez wykonywanie czynności określonych w art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych.

 

§ 3. 1. Wojewoda w porozumieniu z komendantem wojewódzkim (Stołecznym) Policji sporządza plan kontroli okresowych na rok kalendarzowy, w terminie do dnia 30 listopada poprzedniego roku.

2. Plan kontroli zawiera w szczególności:

  1)   nazwę i siedzibę jednostki kontrolowanej;

  2)   termin przeprowadzenia kontroli;

  3)   zakres kontroli.

3. Zmiany w planie kontroli dokonuje wojewoda w porozumieniu z komendantem wojewódzkim (Stołecznym) Policji.

 

§ 4. W razie potrzeby, niezależnie od planu kontroli, o którym mowa w § 3, wojewoda w porozumieniu z komendantem wojewódzkim (Stołecznym) Policji może zarządzić kontrolę doraźną.

 

§ 5. Kontrole przeprowadzają, na podstawie pisemnego upoważnienia wojewody i legitymacji służbowej, wyznaczeni przez komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) funkcjonariusze Policji.

 

§ 6. 1. Kontrolujący sporządza zawiadomienie o kontroli oraz jej program.

2. Zawiadomienie wraz z programem kontroli doręcza się jednostce kontrolowanej, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem kontroli.

3. Program kontroli określa w szczególności:

  1)   nazwę jednostki kontrolowanej i jej siedzibę;

  2)   rodzaj kontroli i jej zakres;

  3)   okres objęty kontrolą;

  4)   datę rozpoczęcia i zakończenia kontroli;

  5)   imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolującego.

 

§ 7. Kontrola jest przeprowadzana w siedzibie jednostki kontrolowanej, w czasie wykonywania jej zadań.

 

§ 8. W ramach udzielonego upoważnienia kontrolujący ma prawo:

  1)   wglądu do dokumentów i innych materiałów związanych z zakresem kontroli;

  2)   żądania od kierownika jednostki kontrolowanej ustnych i pisemnych wyjaśnień.

 

§ 9. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany zapewnić niezbędne warunki do sprawnego wykonywania czynności kontrolnych oraz przedstawiać, na żądanie kontrolującego, dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli.

 

§ 10. 1. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący w ciągu 14 dni sporządza protokół, który zawiera w szczególności:

  1)   nazwę jednostki kontrolowanej i jej siedzibę;

  2)   datę przeprowadzenia kontroli;

  3)   imię, nazwisko i stanowisko służbowe kontrolującego;

  4)   wyszczególnienie przeprowadzonych czynności kontrolnych;

  5)   okres objęty kontrolą;

  6)   stwierdzone uchybienia i ich przyczyny.

2. Protokół podpisują kontrolujący i kierownik jednostki kontrolowanej. Kierownik jednostki kontrolowanej podpisuje protokół w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Kierownik jednostki kontrolowanej może odmówić podpisania protokołu, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania wyjaśnienie przyczyn tej odmowy, z zastrzeżeniem ust. 10.

4. Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia przed podpisaniem protokołu umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole.

5. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 4, należy zgłosić na piśmie do kontrolującego w terminie 7 dni od otrzymania protokołu. Zgłoszone zastrzeżenia kontrolujący załącza do protokołu.

6. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 4, kontrolujący jest zobowiązany dokonać ich analizy i w miarę potrzeby podjąć dodatkowe czynności kontrolne.

7. Kontrolujący przekazuje stanowisko w sprawie zastrzeżeń kierownikowi jednostki kontrolowanej.

8. W wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń kontrolujący jest obowiązany zmienić lub uzupełnić protokół.

9. Odmowa podpisania protokołu przez kierownika jednostki kontrolowanej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez kontrolującego i sporządzenia wystąpienia pokontrolnego. O odmowie podpisania protokołu kontroli kontroler czyni wzmiankę w protokole.

10. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyny biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki kontrolowanej stanowiska kontrolującego wobec zastrzeżeń.

11. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują kierownik jednostki kontrolowanej, kontrolujący i wojewoda.

 

§ 11. 1. Po zakończeniu kontroli kontrolujący sporządza projekt wystąpienia pokontrolnego zawierającego:

  1)   zalecenia zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień;

  2)   termin na wykonanie wydanych zaleceń.

2. Projekt wystąpienia pokontrolnego wraz z dokumentacją zgromadzoną w toku kontroli kontrolujący przekazuje wojewodzie.

3. Wojewoda przekazuje wystąpienie pokontrolne kierownikowi jednostki kontrolowanej, a jego kopię - właściwemu wójtowi, burmistrzowi (prezydentowi miasta), jeżeli kierownikiem jednostki kontrolowanej jest komendant straży.

4. Wojewoda prowadzi ewidencję przeprowadzonych kontroli.

 

§ 12. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany powiadomić na piśmie wojewodę, w określonym przez niego terminie, o sposobie wykonania wskazanych w wystąpieniu pokontrolnym zaleceń.

 

§ 13. Wojewoda w celu zapewnienia zgodnego z prawem działania straży funkcjonujących na terenie województwa dokonuje oceny wyników kontroli przeprowadzonych w danym roku i sporządza wnioski dla tych straży.

 

§ 14. W roku 2010 wojewoda w porozumieniu z komendantem wojewódzkim (Stołecznym) Policji sporządza plan kontroli okresowych na rok kalendarzowy w terminie do dnia 30 kwietnia.

 

§ 15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 24 grudnia 2009 r.3)

 

______

1)   Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).

2)   Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 130, poz. 1190, z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 97, poz. 803.

3)   Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 12 sierpnia 2004 r. w sprawie zakresu i sposobu współpracy Policji ze strażami gminnymi (miejskimi) oraz zakresu sprawowania przez Komendanta Głównego Policji nadzoru nad działalnością straży (Dz. U. Nr 187, poz. 1943), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. 4 ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy o strażach gminnych, ustawy o Policji oraz ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 97, poz. 803).

Metryka

  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2011-05-25 13:36

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10488
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-05-25 14:13