Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

ROZPORZĄDZENIE

PREZESA RADY MINISTRÓW

 

z dnia 24 maja 2011 r.

 

zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń

 

(Dz.U. 2011 nr 105 poz. 615)

 

Na podstawie art. 95 § 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. W rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. Nr 208, poz. 2023, z 2008 r. Nr 202, poz. 1249 oraz z 2011 r. Nr 14, poz. 68) w tabeli B załącznika do rozporządzenia wprowadza się następujące zmiany:

  1)   w części II "Przepisy dotyczące ruchu pojazdów":

a)  w części A "Zasady ogólne i przepisy porządkowe":

–  lp. 19 otrzymuje brzmienie:

 

19

art. 90 lub art. 97

Naruszenie obowiązku poruszania się po poboczu przez kierującego pojazdem zaprzęgowym, rowerem, wózkiem rowerowym, motorowerem, wózkiem ręcznym albo osobę prowadzącą pojazd napędzany silnikiem

art. 16 ust. 5

100

 

–  lp. 25 otrzymuje brzmienie:

 

25

art. 97

Nieużywanie hełmu ochronnego podczas jazdy motocyklem lub motorowerem

art. 40 ust. 1

100

 

b)  w części F "Wyprzedzanie":

–  lp. 63 otrzymuje brzmienie:

 

63

art. 97

Wyprzedzanie bez zachowania bezpiecznego odstępu od wyprzedzanego pojazdu lub uczestnika ruchu

art. 24 ust. 2

300

 

–  po lp. 63 dodaje się lp. 63a w brzmieniu:

 

63a

art. 97

Wyprzedzanie z niewłaściwej strony

art. 24 ust. 3-5

200

 

–  lp. 65 otrzymuje brzmienie:

 

65

art. 90 lub art. 97

Niestosowanie się przez kierującego pojazdem wolnobieżnym, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem bez silnika do obowiązku zjechania jak najbardziej na prawo w celu ułatwienia wyprzedzenia

art. 24 ust. 6

100

 

c)  w części G "Przecinanie się kierunków ruchu" po lp. 70 dodaje się lp. 70a w brzmieniu:

 

70a

 

Nieustąpienie przez kierującego pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów, drodze dla rowerów lub innej części drogi, którą zamierza opuścić

art. 27 ust. 1a

350

 

d)  w części J "Przepisy o ruchu rowerów, motorowerów, pojazdów zaprzęgowych oraz ruchu zwierząt":

–  po lp. 96 dodaje się lp. 96a w brzmieniu:

 

96a

art. 97

Naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić

art. 33 ust. 1

50

 

–  lp. 97 otrzymuje brzmienie:

 

97

art. 90

Nieustąpienie miejsca pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych

art. 33 ust. 1

50

 

–  po lp. 97 dodaje się lp. 97a w brzmieniu:

 

97a

art. 90

Nieopuszczenie przez kierującego rowerem śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku

art. 33 ust. 1a

50

 

–  lp. 98 otrzymuje brzmienie:

 

98

art. 90 lub art. 97

Naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu, z zastrzeżeniem lp. 98a

art. 33 ust. 3 pkt 1

50

 

–  po lp. 98 dodaje się lp. 98a w brzmieniu:

 

98a

art. 90

Utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru

art. 33 ust. 3 pkt 1 w zw. z ust. 3a

200

 

–  uchyla się lp. 101 i 102,

–  lp. 103 otrzymuje brzmienie:

 

103

art. 90 lub art. 97

Naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych

art. 33 ust. 5

50

 

e)  w części L "Zatrzymanie i postój" lp. 137 otrzymuje brzmienie:

 

137

art. 90 lub art. 97

Na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów lub w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru

art. 49 ust. 1 pkt 11

100

 

f)  w części N "Używanie pojazdów w ruchu drogowym" lp. 162 otrzymuje brzmienie:

 

162

art. 90 lub art. 97

Wjeżdżanie między jadące w kolumnie rowery lub wózki rowerowe

art. 32 ust. 6

200

 

g)  w części P "Przewóz osób":

–  lp. 182 otrzymuje brzmienie:

 

182

art. 97

Przewóz osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji

art. 63 ust. 1

100 za każdą osobę ponad określoną liczbę, nie więcej niż 500

 

–  lp. 183 i 184 otrzymują brzmienie:

 

183

art. 97

Naruszenie warunków przewozu osób w przyczepach, z zastrzeżeniem że w przypadku naruszenia warunku dopuszczalnej prędkości lub liczby przewożonych osób stosuje się odpowiednio lp. 36-41 lub 182

art. 63 ust. 3

100

184

art. 97

Naruszenie warunków dopuszczalności przewozu osób samochodem ciężarowym poza kabiną kierowcy, z zastrzeżeniem że w przypadku naruszenia warunku dopuszczalnej prędkości stosuje się odpowiednio lp. 36-41

art. 63 ust. 2

100

 

  2)   w części V "Znaki i sygnały drogowe":

a)  lp. 201 otrzymuje brzmienie:

 

201

art. 90 lub art. 92 § 1

1) B-3 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych, z wyjątkiem motocykli jednośladowych", B-3a "zakaz wjazdu autobusów", B-4 "zakaz wjazdu motocykli", B6 "zakaz wjazdu ciągników rolniczych" lub B-7 "zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z przyczepą"

§ 18 ust. 1-3 lub ust. 6-8

250

 

b)  lp. 204 otrzymuje brzmienie:

 

204

art. 90 lub art. 92 § 1

4) B-15 "zakaz wjazdu pojazdów o szerokości ponad ...... m", B-16 "zakaz wjazdu pojazdów o wysokości ponad ...... m" lub B-17 "zakaz wjazdu pojazdów o długości ponad ...... m"

§ 20 ust. 1-3

150

 

c)  po lp. 204 dodaje się lp. 204a w brzmieniu:

 

204a

art. 90 lub art. 92 § 1

4a) B-5 "zakaz wjazdu samochodów ciężarowych", B-18 "zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad ....... t" lub B-19 "zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż ........ t"

§ 18 ust. 4 i 5, § 20 ust. 4 lub § 20 ust. 5 i 6

350

 

 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Prezes Rady Ministrów: D.Tusk

______

1)   Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1344 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307 i Nr 225, poz. 1466.

Metryka

  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2011-05-27 08:34

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10481
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2011-05-25 14:13