Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Rozliczenie za 2006 r.

 

 

 Rozliczenie planu pracy za okres od 2006.01.01 do 2006.12.31.
 
I.
1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.
Prowadzone były działania prewencyjne każdego dnia tygodnia w godz. 1500-2300  (w niedziele w godz. 800 - 1600) na zasadzie patrolu zmotoryzowanego, oraz patrolu pieszego na terenie całego miasta (w godz. 1500 -2300) ze szczególnym zwróceniem uwagi na rejony największego zagrożenia.
Stwierdzono 57 (55 – 2005r.) przypadków zakłócania spokoju i porządku publicznego oraz używania słów wulgarnych.
W 24 (44 – 2005r.) przypadkach zostały skierowane wnioski do Sądu Grodzkiego. W 27 nałożono mandaty karne oraz w 6 udzielono pouczeń.
W 197 (242 – 2005r.) przypadkach sprawy przekazano do KPP.
Ujęto 2 osoby poszukiwane przez Policję.
Ujęto 2 osoby niszczące plakaty wyborcze.
Zatrzymano 20 (17 – 2005r.) sprawców czynów przestępczych.
W 1 (3 – 2005r.) przypadku interweniowano w stosunku do osób nieletnich dokonujących aktów wandalizmu.
Wykonano 197 (215 – 2005r.) służb patrolowych w rejonie szkół.
W 39 przypadkach służbę w rejonie szkół pełniły również patrole tzw. mieszane (funkcjonariusz Straży Miejskiej oraz Policji).
Ujęto troje nieletnich pod wpływem środków odurzających.
W 2 przypadkach ujęto nieletnich pod wpływem alkoholu.
 
Ujęto 11 (5 – 2005r.) nieletnich przebywających poza rejonem szkoły w czasie zajęć lekcyjnych.
W ramach działań prewencyjnych pełniono wspólne służby (patrole piesze i zmotoryzowane) z funkcjonariuszami KPP- na terenie całego miasta – 98 (142 – 2005r.) służb.
W ramach działań dodatkowych wykonano 7 (46 – 2005r.) wspólnych służb (patrole piesze i zmotoryzowane) z funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej w Radomiu.
W 1 przypadku funkcjonariusze Straży Miejskiej oraz Policji ujęli nieletnich posiadających alkohol.
 
Dokonano 1045 (1159 – 2005r.) legitymowań profilaktycznych w rejonach ulic:
- Lelewela, Leszno, Kościuszki, Girarda, Ogińskiego, Korczaka, Borówkowa, Krótka, Konarskiego, Kamienna, Chopina, Dittricha, Filipa de Girarda, Jasna, Legionów Polskich, 11 Listopada, 1 Maja, Mostowa, Ossowskiego, Pl. Jana Pawła II, Struga, Skrowaczewskiego, Wittenberga, Doczkała, Kasztanowa, Żeromskiego, Bohaterow Warszawy, Bratnia, Aleja Partyzantów, Brzechwy, Przybysz, Jedności Robotniczej, Kilińskiego, Mickiewicza, Sikorskiego, Sławińskiego, Okrzei, Próchnika, Reymonta, Roosevelta, Wiejska, Smocza, Słoneczna, Wyszyńskiego, Okrzei, Nietrzebki, Przedszkolna, Strażacka, Towarowa, Zielona, Radziwiłłowska, Wypoczynkowa, Ziołowa.
 
 
2.  Przeprowadzone kontrole pod kątem wysypywania nieczystości oraz zagrożenia p. poż. pozwoliły na wychwycenie:
 
48 (21 – 2005r.) przypadków zaśmiecania - nałożono 33 (18 – 2005r.) M.K.; w 4 (3 – 2005r.) przypadkach sporządzono wnioski o ukaranie do Sądu Grodzkiego, w 11 przypadkach udzielono pouczeń.
 
3.  Służba na targowisku miejskim w zakresie ładu i porządku pełniona była:
 w dni powszednie doraźnie (godz. 800 -1500), w soboty i niedziele w czasie funkcjonowania targowiska (godz. 700 - 1500 ).
Przeprowadzono kompleksową kontrolę legalizacji wag, w wyniku której nałożono 9 mandatów karnych.
W soboty i niedziele służba na targowisku pełniona była wspólnie z funkcjonariuszami KPP – 108 (103 – 2005r.) wspólnych patroli.
Współpracując ze Strażą Leśną przeprowadzono kontrolę legalności posiadania i sprzedaży choinek.
Realizowano zadania kontrolne w związku z zakazem sprzedaży środków pirotechnicznych.
W rejonie Targowiska Miejskiego dokonywano legitymowań profilaktycznych.
W 1 przypadku skierowano wnioski o ukaranie w trybie przyspieszonym w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej bez zezwolenia.
 
4. Kontrola w zakresie utrzymania porządku i czystości.
 
Ujawniono 80 (60 – 2005r.) przypadków nieprawidłowości. Udzielono 33 (34 – 2005r.) pouczeń, nałożono 27 (10 – 2005r.) M.K. oraz skierowano 20 (16 – 2005r.) wniosków do Sądu Grodzkiego.
 
W związku z przypadkami niezachowania należytych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt udzielono 32 (37 – 2005r.) pouczeń, nałożono 25 (25 – 2005r.) mandatów karnych, skierowano 4 (9 – 2005r.) wnioski o ukaranie do Sądu Grodzkiego.
Informowano Wydział Gospodarki Komunalnej U.M. o uciążliwościach związanych z bezpańskimi psami.
 
5.  Kontrola zabezpieczeń prac inwestycyjno-remontowych (zabezpieczenia, zezwolenia zajęcia pasów drogowych itp.) -  nie stwierdzono nieprawidłowości.
 
6.  Kontrola prawidłowości ustawienia reklam w pasie drogowym.
Stwierdzono 12 (16 – 2005r.) przypadków plakatowania w miejscach do tego nie przeznaczonych – udzielono 6 (6 – 2005r.) pouczeń, nałożono 5 (6 – 2005r.) mandatów karnych. 1 (4 – 2005r.) przypadku skierowano sprawy do Sądu Grodzkiego.
  
7.  Oddziaływanie na służby odpowiedzialne za funkcjonowanie urządzeń komunalnych.
 
Stwierdzono 14 (13 – 2005r.) przypadków niesprawności sygnalizacji świetlnej -powiadomiono osoby odpowiedzialne; w 6 (7 – 2005r.) przypadkach powiadomiono PGK o konieczności usuwania skutków zimy.
 
 
8.  Na podstawie Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach z dnia 13.09.1996 w związku z Uchwałą Nr XLIII/299/98 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 1998.03.12 przeprowadzono wyrywkową kontrolę posiadania pojemników na śmieci oraz udokumentowania wywozu nieczystości stałych i płynnych na posesjach oraz w punktach sprzedaży, punktach usługowych itp. przy ulicach: Poprzeczna, Brzóski, Małachowskiego, Długosza, Wspólnej, Szczecińskiej, Falistej, Sępołowskiej, Różanej, Kętrzyńskiej, Spacerowej, Konopnickiej, Toruńskiej, Dalekiej, Doczkała, Kwiatowej, Miodowej, Struga, Cehaka, Mostowa, Gdańska, 1 Maja, Bajkowa, Świerkowa, Żeromskiego, Choińskiego.
 
W wyniku podjętych działań stwierdzono nieprawidłowości w 121 (83 – 2005r.) przypadkach.
Zastosowano sankcje: 65 (44 – 2005r.) pouczeń, 38 (28 – 2005r.) mandatów karnych, 18 (11 – 2005r.) wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego.
 
9.  Kontrola stanu porządkowego bezpośrednio przed Świętami Wielkanocnymi.
Przeprowadzona na terenach podległych pod PGM, ŻSM, oraz Gminę Żyrardów - zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.
 
10. Kontrola stanu porządkowego terenów będących w zarządzie gminy.
Informowano Wydział Gospodarki Komunalnej o występujących nieprawidłowościach na podległym terenie (będącym w administracji Gminy). Stwierdzono 1434 (1246 – 2005r.) przypadków. Przeprowadzono kompleksowe kontrole stanu sanitarno-porządkowego terenów będących własnością miasta - protokóły pokontrolne przekazano Wydziałowi G.K. U.M.
 
11. Wyrywkowa kontrola drożności rowów burzowych oraz stanu studzienek kanalizacji deszczowej -kontynuowana na bieżąco.
 Z chwilą stwierdzenia nieprawidłowości powiadamiano Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta oraz PGK.
 
12. Kontrole nielegalnego wylewania szamb – nie stwierdzono nieprawidłowości.
 
II. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego (ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsca o dużym natężeniu ruchu).
Działania prowadzone były wyrywkowo, codziennie przez wszystkie patrole z uwzględnieniem miejsc najczęstszych przypadków niestosowania się do przepisów ruchu drogowego.
W wyniku podjętych działań w stosunku do sprawców wykroczeń oprócz 526 (876 – 2005r.) ustnych pouczeń zastosowano sankcje w postaci mandatów karnych w ilości:
art.90 – 5 – 500 - tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej (7 – 700 – 2005r.)
art.92 – 174 – 17.950 - nie stosowanie się do znaku drogowego (302 – 31.050 – 2005r.)
art.97 – 357 – 55.700 - wykraczanie przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie (220 – 28.800 – 2005r.)
 
Stwierdzono 17 (34 – 2005r.) przypadków kierowania rowerem w stanie po użyciu alkoholu.
Kierujących ujęto i przekazano KPP celem skierowania spraw do Sądu Rejonowego (z uwagi na znamiona przestępstwa) – powyżej 0,5‰ alkoholu w wydychanym powietrzu.
 
Stwierdzono 57 (162 – 2005r.) przypadków kierowania rowerem bez wymaganego oświetlenia - udzielono 9 (19 – 2005r.) pouczeń, nałożono 47 (137 – 2005r.) mandatów karnych oraz skierowano 1 (6 – 2005r.) wniosek o ukaranie do Sądu Grodzkiego.
 
W sumie za wykroczenia z zakresu ruchu drogowego nałożono 583 (684 – 2005r.) mandatów oraz skierowano łącznie 255 (312 – 2005r.) wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego.
 
III. Przeprowadzano kontrole, udzielano asyst oraz informowano n/w podmioty o awariach technicznych oraz innych zagrożeniach i uciążliwościach.
 
Przeprowadzono 135 (72 – 2005r.) kontrole i asysty pracownikom różnych instytucji i przedsiębiorstw (MOPS, ŻSM, PSSE, PGM, Wydziały Urzędu Miasta: Lokalowy, Gospodarki Komunalnej, Działalności Gospodarczej, Spraw Obywatelskich, Nadzór Budowlany, Weterynaria).
 
Powiadomiono n/w instytucje i Wydziały Urzędu Miasta o zauważonych nieprawidłowościach:
Wydział Gospodarki Komunalnej - 394 (295 – 2005r.) przypadków (znaki drogowe, stan nawierzchni)
Konserwator oświetlenia ulicznego – 461 (349 – 2005r.) przypadków awarii
Wydział Gospodarki Komunalnej – 126 (61 – 2005r.) przypadków (zwalone drzewa itp.)
Inne instytucje - 888 (830 – 2005r.) – Telekomunikacja, Zakład Energetyczny, Rejon Dróg, MZK, PKS ŻSM, PKP, PGK, PGM, Wojewódzki Urząd Melioracji, MOPS, PEC, ZOZ, PCK, OSiR TPSA.
 
IV. Współpracując z kompetentnymi służbami zabezpieczano miejsca zdarzeń:
- w 30 (40 – 2005r.) przypadkach współpracując z JRG zabezpieczano miejsca pożaru, przewróconych drzew itp., uniemożliwiając przedostawanie się w w/w rejon osób postronnych oraz czuwając nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym - w ramach posiadanych uprawnień,
- w 13 (11 – 2005r.) przypadkach dotyczących ruchu drogowego (wypadki, kolizje, itp.) podejmowano działania (współpracując z Policją) mające na celu zabezpieczenie w/w miejsc, śladów oraz ustalenie świadków w/w zdarzeń,
- w 33 (35 – 2005r.) przypadkach powiadomiono JRG o pożarach,
- w 62 (26 – 2005r.) przypadkach wzywano Pogotowie Ratunkowe do osób potrzebujących pomocy medycznej,
We wszystkich w/w przypadkach wspierano działania powiadamianych służb.
 
 V. Realizując zadania z zakresu ochrony obiektów użyteczności publicznej:
 W 11 (12 – 2005r.) przypadkach pełniono służbę w rejonie MDK zabezpieczając porządek na Placu Jana Pawła II podczas trwania Sesji RMŻ.
 
VI. Podejmowano interwencje w stosunku do osób nietrzeźwych:
 Spożywających alkohol w miejscach publicznych – stwierdzono spożywanie alkoholu przez 300 (132 – 2005r.) osób.
W 281 (80 – 2005r.) przypadkach nałożono M.K. w 19 (52 – 2005r.) przypadkach skierowano wnioski do Sądu Grodzkiego.
 
VII. Zabezpieczono spokój i porządek podczas: Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, drogi krzyżowej, meczy piłkarskich, imprez sportowych na terenie OSiR, „Dni Żyrardowa”, „Święta Młodości”, i innych ( projekcji filmu, Obchodów Rocznicy Powstania Warszawskiego itp.), „Dni Dziedzictwa”, Święta Niepodległości, Meczu Bokserskiego, „Pikniku rodzinnego”, Zawodów Sportowych i innych.
 
VIII. Podejmowano działania w zakresie informowania oraz inicjowania działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw, wykroczeń, m.in. poprzez:
 
 Uczestnictwo przedstawicieli Straży Miejskiej w 59 (34 – 2005r.) spotkaniach z mieszkańcami miasta.
 Podczas spotkań informowano o stanie i rodzajach zagrożeń w poszczególnych rejonach.
 Zgłaszane problemy pozostające w gestii Straży Miejskiej przyjmowane są do realizacji, natomiast sprawy które wykraczają poza kompetencje SM przekazywane są właściwym instytucjom.
 
Utrzymywanie na bieżąco współpracy z pedagogami szkolnymi oraz pracownikami Wydziału d/s Nieletnich KPP.
Przeprowadzono pogadankę z dziećmi z Klubu Środowiskowego „Dziatwa”.
Przeprowadzono pogadanki z uczniami Gimnazjum Nr 1 i Nr 2 oraz szkół podstawowych a także przedszkolakami z przedszkoli zlokalizowanych na terenie miasta Żyrardowa (6 spotkań informujących o roli i zadaniach Straży Miejskiej oraz 10 spotkań dotyczących istniejących zagrożeń przy kontakcie z psami oraz sposobów ich uniknięcia).
Zabezpieczano porządek podczas 8 (8 – 2005r.) imprez w szkołach podstawowych i gimnazjach.
 
IX. Konwojowano wartości pieniężne dla potrzeb Gminy.
Współpracując z Wydziałem Finansowo-Budżetowym Urzędu Miejskiego wykonano 91 (85 – 2005r.) konwojów.
 
X. Przeprowadzono szkolenia okresowe w zakresie:
- udziału Straży Miejskiej w akcjach ratowniczych prowadzonych przez KPSP,
- doskonalenia posługiwania się bronią palną,
- w zakresie posługiwania się pałką wielofunkcyjną oraz technik patrolu pieszego itp.,
- w zakresie udzielania I pomocy przedmedycznej,
- kierowania ruchem drogowym.
 
XI. Propagowano informację o działalności Straży Miejskiej w Żyrardowie wśród młodzieży szkół podstawowych:
funkcjonuje strona w Biuletynie Informacji Publicznej, zawierająca wszelkie informacje o funkcjonowaniu Straży Miejskiej oraz także strona internetowa na stronie miasta Żyrardowa.
 
XII. Udzielano pomocy ludziom potrzebującym.
W 14 (13 – 2005r.) przypadkach podejmowano czynności dowożąc osoby do miejsca zamieszkania.
W 6 (2 – 2005r.) przypadkach podejmowano czynności dowożąc osoby bezdomne do Markotu – Dar Serca w Oryszewie.
 
XIII. Działania prewencyjne - organizacja Funkcji Stanowiska Systemu Monitorowania
Wykorzystując system monitorowania ulic miasta ujawniono:
Ogółem zarejestrowanych wydarzeń – 734 (967 – 2005r.),
w tym :
drogowe – 455 (631 – 2005r.)
spożywanie alkoholu – 111 (144 – 2005r.)
inne (gromadzenie się osób, awantury, dewastacje, niebezpieczne zabawy dzieci) – 168 (192 – 2005r.)
W wyniku powyższego Straż Miejska podjęła 454 (539 – 2005r.) interwencje, 68 (111 – 2005r.) interwencji podjętych zostało przez KPP, a 14 (10 – 2005r.) interwencji przeprowadzonych zostało przez patrol mieszany, 198 (307 – 2005r.) interwencji nie podjęto ze względu na brak możliwości spowodowany realizacją innych czynności.
 
DANE STATYSTYCZNE:
 
W wyniku podjętych działań nałożono sankcje:
mandaty karne – 1040 szt. (867 szt. – 2005r.)
pouczenia – 836 (1.070 – 2005r.)
wnioski o ukaranie do Sądu Grodzkiego – 477 (471 – 2005r.)
 
Przyjęto 4748 (3846 – 2005r.) skarg oraz zgłoszeń od mieszkańców miasta. Wszystkie skargi i zgłoszenia zostały rozpatrzone i w zależności od posiadanych uprawnień załatwione przez Straż Miejską, lub przekazane do realizacji organom kompetentnym do ich załatwienia /KPP, PSSE, Weterynaria, Wydziały UM, Starostwo /. Podjęto łącznie ponad 5307 (4408 – 2005r.) interwencji.
 
 
 
- ilość zapytań do bazy: 18 -

- ilość zapytań do bazy: 8 -

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-09-05 13:10

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16154
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-30 15:50:28