Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2008 r.

 

 

Informacja o działaniach podejmowanych przez

Straż Miejską w Żyrardowie w 2008 r.

 

Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

Prowadzone były działania prewencyjne każdego dnia tygodnia w godz. 1500-2300 na zasadzie patrolu zmotoryzowanego, oraz patrolu pieszego na terenie całego miasta (w godz. 1500 -2300) ze szczególnym zwróceniem uwagi na rejony największego zagrożenia.

 • Stwierdzono 144 przypadków zakłócania spokoju i porządku publicznego, nieobyczajnych wybryków oraz używania słów wulgarnych.

 • W 44 przypadkach zostały skierowane wnioski do Sądu Grodzkiego. W 65 nałożono mandaty karne oraz w 35 udzielono pouczeń.

 • Ujęto 5 osób poszukiwanych przez Policję.

 • Zatrzymano 11 sprawców czynów przestępczych.

 • Wykonano 179 służb patrolowych w rejonie szkół.

 • Ujęto 11 nieletnich sprawców aktów wandalizmu podejrzanych o kradzież itp.

 • Ujęto 75 nieletnich przebywających poza rejonem szkoły w czasie zajęć lekcyjnych oraz palących papierosy.

 • W ramach działań prewencyjnych pełniono wspólne służby (patrole piesze i zmotoryzowane) z funkcjonariuszami KPP – na terenie całego miasta – 98 służb.

 • Dokonano 1280 legitymowań profilaktycznych.

 

Podejmowano interwencje w stosunku do osób nietrzeźwych:

 • Spożywających alkohol w miejscach publicznych – stwierdzono spożywanie alkoholu przez 514 osoby.

 • W 477 przypadkach nałożono M.K. w 29 udzielono pouczeń w 8 przypadkach skierowano wnioski do Sądu Grodzkiego.

 

Kontrola w zakresie utrzymania porządku i czystości.

 • W rejonach nieruchomości prywatnych ujawniono 23 przypadki nieprawidłowości. Udzielono 8 pouczeń, nałożono 14 M.K. oraz skierowano 1 wniosek o ukaranie do Sądu Grodzkiego.

 • Stwierdzono 115 przypadków zaśmiecania - nałożono 83 M.K., w 5 przypadkach sporządzono wnioski o ukaranie do Sądu Grodzkiego, w 27 przypadkach udzielono pouczeń.

 • W sumie w 330 przypadkach obligowano również pozostałych administratorów do podjęcia czy też wzmożenia działań mających na celu poprawienie sytuacji porządkowej.

 • Przeprowadzono wyrywkową kontrolę posiadania pojemników na śmieci oraz udokumentowania wywozu nieczystości stałych i płynnych na posesjach oraz w punktach sprzedaży, punktach usługowych itp.

 

Oprócz powyżej wymienionych przypadków nieprawidłowości skontrolowano 213 posesji na których właściciele udokumentowali w sposób prawidłowy wyzbywanie się nieczystości.

 

Kontrola zabezpieczeń prac inwestycyjno-remontowych (zabezpieczenia, zezwolenia zajęcia pasów drogowych itp.) oraz kontrola prawidłowości ustawienia reklam w pasie drogowym itp.

 • Ujawniono 68 przypadków nieprawidłowości w wyniku czego nałożono 7 mandatów karnych oraz udzielono 61 pouczeń.

 • Stwierdzono 80 przypadków plakatowania w miejscach do tego nie przeznaczonych – udzielono 43 pouczeń, nałożono 35 mandatów karnych. W 2 przypadkach skierowano sprawy do Sądu Grodzkiego.

 

Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego.

Działania prowadzone były wyrywkowo, codziennie przez wszystkie patrole z uwzględnieniem miejsc najczęstszych przypadków niestosowania się do przepisów ruchu drogowego.

W wyniku podjętych działań w stosunku do sprawców wykroczeń oprócz 1940 ustnych pouczeń, zastosowano sankcje w postaci mandatów karnych w ilości:

 • art.90 (tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej) – 15 M.K.

 • art.92 (niestosowanie się do znaków drogowych) – 606 M.K.

 • art.97 (wykraczanie przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie) – 689 M.K.

 • art.99 (zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia) – 7 M.K.

 • art. 91 (zanieczyszczenie drogi publicznej) – 2 M.K.

 • Stwierdzono 1 przypadek kierowania samochodem w stanie po użyciu alkoholu oraz 6 przypadków kierowania rowerem w stanie po użyciu alkoholu.

 • Stwierdzono 34 przypadki kierowania rowerem bez wymaganego oświetlenia – udzielono 11 pouczeń, nałożono 23 mandatów karnych.

 

Współpracując z kompetentnymi służbami zabezpieczano miejsca zdarzeń:

 • W 29 przypadkach współpracując z Powiatową Państwową Strażą Pożarną zabezpieczano miejsca pożaru, przewróconych drzew itp., uniemożliwiając przedostawanie się w w/w rejon osób postronnych oraz czuwając nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym – w ramach posiadanych uprawnień.

 • W 6 przypadkach dotyczących ruchu drogowego (wypadki, kolizje, itp.) podejmowano działania (współpracując z Policją) mające na celu zabezpieczenie w/w miejsc, śladów oraz ustalenie świadków w/w zdarzeń.

 • W 32 przypadkach powiadomiono o pożarach i innych zdarzeniach wymagających interwencji Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

 • W 30 przypadkach wzywano Pogotowie Ratunkowe do osób potrzebujących pomocy medycznej.

 

We wszystkich w/w przypadkach wspierano działania powiadamianych służb.

 

Podejmowano działania w zakresie informowania oraz inicjowania działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw, wykroczeń, m.in. poprzez:

 • Uczestnictwo przedstawicieli Straży Miejskiej w 22 spotkaniach z mieszkańcami miasta, podczas których informowano o stanie i rodzajach zagrożeń w poszczególnych rejonach.

Zgłaszane problemy pozostające w gestii Straży Miejskiej przyjmowane są do realizacji, natomiast sprawy które wykraczają poza kompetencje SM przekazywane są właściwym instytucjom.

 

Udzielano pomocy ludziom potrzebującym.

 • W 16 przypadkach podejmowano czynności dowożąc osoby do miejsca zamieszkania.

 • W 6 przypadkach podejmowano czynności dowożąc osoby bezdomne do Markotu – Dar Serca w Oryszewie.

 

Podejmowano interwencje w stosunku do opiekunów zwierząt

 • W związku z przypadkami niezachowania należytych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt udzielono 44 pouczeń, nałożono 31 mandatów karnych, skierowano 2 wnioski o ukaranie do Sądu Grodzkiego.

 

Monitoring Miasta

 • Na chwilę obecną uruchomionych jest 26 kamer obrotowych z których obraz nagrywany jest na twarde dyski z możliwością archiwizacji do 14 dni.

W celu zabezpieczenia materiału w związku z prowadzonymi czynnościami istnieje możliwość zgrywania w/w materiału na inne nośniki oraz poddawanie obróbce. Wykorzystując system monitorowania ulic miasta zarejestrowano – 2662 zdarzeń.

 

DANE STATYSTYCZNE:

 

W wyniku podjętych działań nałożono sankcje:

 • mandaty karne – 2129

 • pouczenia – 2351

 • wnioski o ukaranie do Sądu Grodzkiego – 320 zawierających łącznie 381 wykroczeń.

 

Przyjęto 5632 skarg oraz zgłoszeń od mieszkańców miasta. Wszystkie skargi i zgłoszenia zostały rozpatrzone i w zależności od posiadanych uprawnień załatwione przez Straż Miejską, lub przekazane do realizacji organom kompetentnym do ich załatwienia /KPP, PSSE, Weterynaria, Wydziały UM, Starostwo/. W sumie odnotowano w rejestrach oraz podjęto czynności w stosunku do 7648 osób.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z-ca Komendanta mgr Zbigniew Biegański
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2010-04-26 07:41
 • zmodyfikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  ostatnia modyfikacja: 2010-04-26 09:36

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16149
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-30 15:50:28