Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Informacja o działaniach podejmowanych przez Straż Miejską w Żyrardowie w 2009 r.

 

 

Informacja o działaniach podejmowanych przez

Straż Miejską w Żyrardowie w 2009 r.

 

 

Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

Prowadzone były działania prewencyjne każdego dnia tygodnia w godz. 1500-2300 na zasadzie patrolu zmotoryzowanego, oraz patrolu pieszego na terenie całego miasta (w godz. 1500 -2300) ze szczególnym zwróceniem uwagi na rejony największego zagrożenia.

 • Stwierdzono 182 przypadki zakłócania spokoju i porządku publicznego, nieobyczajnych wybryków oraz używania słów wulgarnych.

Nałożono 93 mandaty karne, skierowano 43 wnioski do sądu oraz udzielono 46 pouczeń.

 • Ujęto 2 osoby poszukiwane przez Policję.

 • Zatrzymano 13 sprawców czynów przestępczych.

 • Wykonano 184 służb patrolowych w rejonie szkół.

 • Ujęto 6 nieletnich sprawców aktów wandalizmu oraz podejrzanych o kradzież.

 • Ujęto 41 nieletnich przebywających poza rejonem szkoły w czasie zajęć lekcyjnych oraz palących papierosy.

 • W ramach działań prewencyjnych pełniono wspólne służby (patrole piesze i zmotoryzowane) z funkcjonariuszami KPP- na terenie całego miasta – 65 służb.

 • Dokonano 1563 legitymowań profilaktycznych.

 

Podejmowano interwencje w stosunku do osób nietrzeźwych:

 • Spożywających alkohol w miejscach publicznych – stwierdzono spożywanie alkoholu przez 464 osoby.

W 419 przypadkach nałożono M.K. w 44 udzielono pouczeń w 1 przypadku skierowano wniosek do Sądu.

 

Kontrola w zakresie utrzymania porządku i czystości.

 • W rejonach nieruchomości prywatnych ujawniono 56 przypadków nieprawidłowości. Udzielono 44 pouczeń, nałożono 7 M.K. skierowano 5 wniosków o ukaranie do Sądu .

 • Stwierdzono 68 przypadków zaśmiecania - nałożono 48 M.K., sporządzono 4 wnioski o ukaranie do Sądu, udzielono 16 pouczeń.

 • W sumie w 220 przypadkach obligowano również pozostałych administratorów do podjęcia czy też wzmożenia działań mających na celu poprawienie sytuacji porządkowej:

 • Przeprowadzono wyrywkową kontrolę posiadania pojemników na śmieci oraz udokumentowania wywozu nieczystości stałych i płynnych na posesjach oraz w punktach sprzedaży, punktach usługowych itp.

W wyniku podjętych działań stwierdzono nieprawidłowości w 186 przypadkach. Oprócz powyżej wymienionych przypadków nieprawidłowości skontrolowano 254 posesji na których właściciele udokumentowali w sposób prawidłowy wyzbywanie się nieczystości.

 

Kontrola zabezpieczeń prac inwestycyjno-remontowych (zabezpieczenia, zezwolenia zajęcia pasów drogowych itp.) oraz kontrola prawidłowości ustawienia reklam w pasie drogowym itp.

 • Ujawniono 95 przypadków nieprawidłowości w wyniku czego skierowano 3 wnioski o ukaranie do Sądu, nałożono 8 manatów karnych oraz udzielono 84 pouczeń.

 • Stwierdzono 129 przypadków plakatowania w miejscach do tego nie przeznaczonych – udzielono 84 pouczeń, nałożono 41 mandatów karnych. W 4 przypadkach skierowano sprawy do Sądu.

 

Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego.

Działania prowadzone były wyrywkowo, codziennie przez wszystkie patrole z uwzględnieniem miejsc najczęstszych przypadków niestosowania się do przepisów ruchu drogowego.

W wyniku podjętych działań w stosunku do sprawców wykroczeń oprócz 2498 ustnych pouczeń zastosowano sankcje w postaci mandatów karnych w ilości:

 • art.90 (tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej)– 4 M.K.

 • art.91 (zanieczyszczanie drogi publicznej) – 4 M.K.

 • art.92 (niestosowanie się do znaków drogowych)– 250 M.K.

 • art.97 (wykraczanie przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie) – 425 M.K.

 • art.99 (zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia) – 8 M.K.

 • Stwierdzono 2 przypadki kierowania samochodem w stanie po użyciu alkoholu oraz 5 przypadków kierowania rowerem w stanie po użyciu alkoholu.

 • Stwierdzono 93 przypadki kierowania rowerem bez wymaganego oświetlenia – udzielono 49 pouczeń, nałożono 44 mandatów karnych.

 

Współpracując z kompetentnymi służbami zabezpieczano miejsca zdarzeń:

 • W 17 przypadkach współpracując z Powiatową Państwową Strażą Pożarną zabezpieczano miejsca pożaru, przewróconych drzew itp., uniemożliwiając przedostawanie się w w/w rejon osób postronnych oraz czuwając nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym – w ramach posiadanych uprawnień.

 • W 13 przypadkach dotyczących ruchu drogowego (wypadki, kolizje, itp.) podejmowano działania (współpracując z Policją) mające na celu zabezpieczenie w/w miejsc, śladów oraz ustalenie świadków w/w zdarzeń.

 • W 15 przypadkach powiadomiono o pożarach i innych zdarzeniach wymagających interwencji Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

 • W 69 przypadkach wzywano Pogotowie Ratunkowe do osób potrzebujących pomocy medycznej.

 

We wszystkich w/w przypadkach wspierano działania powiadamianych służb.

 

Podejmowano działania w zakresie informowania oraz inicjowania działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw, wykroczeń, m.in. poprzez:

 • Uczestnictwo przedstawicieli Straży Miejskiej w 23 spotkaniach z mieszkańcami miasta, podczas których informowano o stanie i rodzajach zagrożeń w poszczególnych rejonach.

Zgłaszane problemy pozostające w gestii Straży Miejskiej przyjmowane są do realizacji, natomiast sprawy które wykraczają poza kompetencje SM przekazywane są właściwym instytucjom.

 

Udzielano pomocy ludziom potrzebującym.

 • W 8 przypadkach podejmowano czynności dowożąc osoby do miejsca zamieszkania.

 • W 1 przypadku podejmowano czynności dowożąc osobę bezdomną do Markotu – Dar Serca w Oryszewie.

 

Podejmowano interwencje w stosunku do opiekunów zwierząt

 • W 70 przypadkach niezachowania należytych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt udzielono 29 pouczeń, nałożono 37 mandatów karnych, skierowano 4 wnioski o ukaranie do Sądu.

 

Monitoring Miasta

 • Na chwilę obecną uruchomionych jest 26 kamer obrotowych z których obraz nagrywany jest na twarde dyski z możliwością archiwizacji do 20 dni. W celu zabezpieczenia materiału w związku z prowadzonymi czynnościami istnieje możliwość zgrywania w/w materiału na inne nośniki oraz poddawanie ich obróbce. Wykorzystując system monitorowania zarejestrowano – 2531 zdarzeń.

 

DANE STATYSTYCZNE:

 

W wyniku podjętych działań nałożono sankcje:

 • mandaty karne – 1469

 • pouczenia – 3077

 • wnioski o ukaranie do Sądu – 345 zawierających łącznie 440 wykroczeń

 

Przyjęto 4854 skargi oraz zgłoszenia od mieszkańców miasta. Wszystkie skargi i zgłoszenia zostały rozpatrzone i w zależności od posiadanych uprawnień załatwione przez Straż Miejską, lub przekazane do realizacji organom kompetentnym do ich załatwienia /KPP, PSSE, Weterynaria, Wydziały UM, Starostwo/.

W sumie odnotowano w rejestrach oraz podjęto czynności w stosunku do 7643 osób.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z-ca Komendanta mgr Zbigniew Biegański
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2010-04-26 08:06
 • zmodyfikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  ostatnia modyfikacja: 2010-04-26 10:42

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16156
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-30 15:50:28