Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Informacja o działaniach podjętych przez Straż Miejska w 2010 r.

Informacja o działaniach podjętych przez

Straż Miejska w 2010 r.

Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

Prowadzone były działania prewencyjne każdego dnia tygodnia w godz. 1500-2300 na zasadzie patrolu zmotoryzowanego, oraz patrolu pieszego na terenie całego miasta (w godz. 1500 -2300) ze szczególnym zwróceniem uwagi na rejony największego zagrożenia.

 • Stwierdzono 145 przypadków zakłócania spokoju i porządku publicznego, nieobyczajnych wybryków oraz używania słów wulgarnych.
 • Nałożono 79 mandaty karne, skierowano 20 wniosków do sądu oraz udzielono 46 pouczeń.
 • W 332 przypadkach sprawy przekazano do KPP.
 • Ujęto i przekazano do dalszych czynności policji 15 osób - sprawców wykroczeń.
 • Zatrzymano 8 sprawców czynów przestępczych.
 • Wykonano 178 służb patrolowych w rejonie szkół.
 • Ujęto 13 nieletnich sprawców aktów wandalizmu oraz podejrzanych o kradzież.
 • Ujęto 7 nieletnich przebywających poza rejonem szkoły w czasie zajęć lekcyjnych oraz palących papierosy.
 • W ramach działań prewencyjnych pełniono wspólne służby (patrole piesze i zmotoryzowane) z funkcjonariuszami KPP - na terenie całego miasta – 66 służb.
 • Dokonano 1865 legitymowań profilaktycznych.

 

Przeprowadzone kontrole pod kątem wysypywania nieczystości oraz zagrożenia
p. poż. pozwoliły na wychwycenie:

 • Stwierdzono 46 przypadków zaśmiecania - nałożono 21 M.K., sporządzono 1 wniosek
  o ukaranie do Sądu, udzielono 24 pouczenia.

 

Służba na targowisku miejskim w zakresie ładu i porządku pełniona była:

w dni powszednie doraźnie (godz. 800 - 1500), w soboty i niedziele w czasie funkcjonowania targowiska (godz. 700 - 1500; 800 - 1600)

 • Przeprowadzono kontrolę legalizacji wag, kontrolując w sumie 34 stoisk – w 24 nie stwierdzono nieprawidłowości, w 10 pouczono.
 • W soboty i niedziele służba na targowisku pełniona była wspólnie z funkcjonariuszami KPP – 104 wspólnych patroli.
 • Współpracując ze Strażą Leśną przeprowadzono kontrolę legalności posiadania i sprzedaży świerku oraz choinek.
 • Podejmowano działania mające na celu dyscyplinowanie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.
 • Realizowano zadania kontrolne w związku z zakazem sprzedaży środków pirotechnicznych.
 • W rejonie Targowiska Miejskiego dokonywano legitymowań profilaktycznych.

 

Kontrola w zakresie utrzymania porządku i czystości.

 • W rejonach nieruchomości prywatnych ujawniono 227 przypadków nieprawidłowości. Udzielono 188 pouczeń, nałożono 21 M.K. oraz skierowano 18 wniosków o ukaranie do Sądu.
 • W sumie w 553 przypadkach obligowano również pozostałych administratorów do podjęcia czy też wzmożenia działań mających na celu poprawienie sytuacji porządkowej:
  • PKS Grodzisk Mazowiecki – 9
  • PGM – 171
  • PGK – 111
  • PKP – 6
  • Spółdzielnie Mieszkaniowe – 75
  • Inne - 29
  • Rejon Dróg Grodzisk Mazowiecki- 43
  • Rejon Dróg Ożarów Mazowiecki – 109

 

Podjętointerwencje w stosunku do opiekunów zwierząt

 • W 73 przypadkach niezachowania należytych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt udzielono 42 pouczeń, nałożono 27 mandatów karnych oraz skierowano 4 wnioski o ukaranie do Sądu.

 

Kontrola zabezpieczeń prac inwestycyjno-remontowych (zabezpieczenia, zezwolenia zajęcia pasów drogowych itp.) oraz kontrola prawidłowości ustawienia reklam w pasie drogowym.

 • ujawniono 66 przypadków nieprawidłowości w wyniku czego skierowano 1 wniosek o ukaranie do Sądu, nałożono 4 mandaty karne oraz udzielono 61 pouczeń.
 • stwierdzono 162 przypadki plakatowania w miejscach do tego nie przeznaczonych – udzielono 102 pouczeń, nałożono 56 mandatów karnych. W 4 przypadkach skierowano sprawy do Sądu.

 

Oddziaływanie na służby odpowiedzialne za funkcjonowanie urządzeń komunalnych.

 • Stwierdzono 41 przypadków niesprawności sygnalizacji świetlnej - powiadomiono osoby odpowiedzialne; stwierdzono 1 przypadek awarii wodociągowej; w 53 przypadkach powiadomiono PGK o konieczności usuwania skutków zimy.

 

 

Kontrola w zakresie utrzymania porządku i czystości.

 • W rejonach nieruchomości prywatnych ujawniono 228 przypadków nieprawidłowości. Udzielono 190 pouczenia, nałożono 20 mandatów karnych, skierowano 18 wniosków o ukaranie do Sądu.
 • Podczas kontroli 197 posesji właściciele udokumentowali w sposób prawidłowy wyzbywanie się nieczystości.
 • Stwierdzono 935 przypadków nieprawidłowości na terenach będących w administracji Gminy – poinformowano Wydział Gospodarki Komunalnej

Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego.

Działania prowadzone były wyrywkowo, codziennie przez wszystkie patrole z uwzględnieniem miejsc najczęstszych przypadków niestosowania się do przepisów ruchu drogowego.

W wyniku podjętych działań w stosunku do sprawców wykroczeń oprócz 2559 ustnych pouczeń zastosowano sankcje w postaci mandatów karnych w ilości:

 • art.90 (tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej) – 6 M.K.
 • art.91 (zanieczyszczanie drogi publicznej) – 2 M.K.
 • art.92 (niestosowanie się do znaków drogowych) – 267 M.K.
 • art.95 (prowadzenie pojazdu bez wymaganych dokumentów) – 2 M.K.
 • art.97 (wykraczanie przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie) – 457 M.K.
 • art.99 (zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia) - 4 M.K.
 • W 21 przypadkach odholowywano pojazdy stwarzające zagrożenie w ruchu drogowym poprzez parkowanie w rejonach skrzyżowań, w rejonach przejść dla pieszych oraz blokujące wjazdy.
 • W 3 przypadkach usuwano pojazdy których stan techniczny wskazywał na to, że są nieużywane.
 • Stwierdzono 2 przypadki kierowania samochodem w stanie po użyciu alkoholu oraz 2 przypadki kierowania rowerem w stanie po użyciu alkoholu. Kierujących ujęto i przekazano KPP celem skierowania spraw do Sądu Rejonowego.
 • Stwierdzono 74 przypadki kierowania rowerem bez wymaganego oświetlenia - udzielono 39 pouczeń, nałożono 35 mandatów karnych.

 

W sumie za wykroczenia z zakresu ruchu drogowego nałożono 774 mandatów oraz skierowano łącznie 191 wniosków o ukaranie do Sądu.

 

Przeprowadzano kontrole, udzielano asyst oraz informowano n/w podmioty o awariach technicznych oraz innych zagrożeniach i uciążliwościach.

 • Przeprowadzono 209 kontroli i asyst których udzielono pracownikom różnych instytucji i przedsiębiorstw (MOPS, ŻSM, PSSE, PGM, PKP, Nadzór Budowlany, Weterynaria, Wydziały Urzędu Miasta: Lokalowy, Gospodarki Komunalnej).
 • Powiadomiono n/w instytucje i Wydziały Urzędu Miasta o zauważonych nieprawidłowościach:
  • Wydział Gospodarki Komunalnej – 915 przypadki - znaki drogowe, stan nawierzchni,
  • Konserwator oświetlenia ulicznego – 341 przypadków awarii,
  • Wydział Gospodarki Komunalnej – 41 przypadków - zwalone drzewa itp.,
  • Inne instytucje - 209 przypadków – Telekomunikacja, Zakład Energetyczny, Rejony Dróg, PKS Grodzisk Mazowiecki, PKS, ŻSM, PKP, PGK, PGM, PEC, OSiR.

 

Współpracując z kompetentnymi służbami zabezpieczano miejsca zdarzeń:

 • w 17 przypadkach współpracując z JRG zabezpieczano miejsca pożaru, przewróconych drzew itp., uniemożliwiając przedostawanie się w w/w rejon osób postronnych oraz czuwając nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym - w ramach posiadanych uprawnień,
 • w 7 przypadkach dotyczących ruchu drogowego (wypadki, kolizje, itp.) podejmowano działania (współpracując z Policją) mające na celu zabezpieczenie w/w miejsc, śladów oraz ustalenie świadków w/w zdarzeń,
 • w 30 przypadkach powiadomiono o pożarach i innych zdarzeniach wymagających interwencji JRG,
 • w 58 przypadkach wzywano Pogotowie Ratunkowe do osób potrzebujących pomocy medycznej.

 

Podejmowano interwencje w stosunku do osób nietrzeźwych:

 • Spożywających alkohol w miejscach publicznych – stwierdzono spożywanie alkoholu przez 381 osoby. W 305 przypadkach nałożono M.K. udzielono 75 pouczeń a w 1 przypadku skierowano wniosek o ukaranie do Sądu.

 

Konwojowano wartości pieniężne dla potrzeb Gminy.

 • Współpracując z Wydziałem Finansowo-Budżetowym Urzędu Miejskiego wykonano 126 konwoi.

 

 

Udzielano pomocy ludziom potrzebującym.

 • W przypadkach 54 podejmowano czynności dowożąc osoby do miejsca zamieszkania.
 • W 6 przypadkach podejmowano czynności dowożąc osoby bezdomne do Markotu – Dar Serca w Oryszewie.

 

Monitoring Miasta.

Na chwilę obecną uruchomionych jest 28 kamer obrotowych z których obraz nagrywany jest na twarde dyski z możliwością archiwizacji do 20 dni.

Wykorzystując system monitorowania:

ogółem zarejestrowano: – 3310 wydarzeń,

w tym:

 • drogowe – 1868 zdarzeń,
 • spożywanie alkoholu – 388 przypadki,
 • inne (zakłócanie spokoju i porządku publicznego, bójki, gromadzenie się osób, awantury, dewastacje, niebezpieczne zabawy dzieci) – 1054 przypadki.

W wyniku powyższego:

 • Straż Miejska podjęła 2649 interwencje.
 • 251 interwencji podjętych zostało przez KPP,
 • 10 interwencji przeprowadzonych zostało przez patrol mieszany,
 • 14 interwencji przez firmę ochroniarską (teren Parku Miejskiego),
 • 311 interwencji nie podjęto ze względu na brak możliwości spowodowany realizacją innych czynności (asysty, konwoje, inne działania), bądź oddalenie się sprawców poza zasięg kamer, lub odjechanie z miejsc popełnienia wykroczenia.

 

W 54 przypadkach czynów przestępczych oraz wykroczeń przekazywano funkcjonariuszom Policji zabezpieczony materiał w celu prowadzenia dalszych czynności.

 

DANE STATYSTYCZNE:

 

W wyniku podjętych działań nałożono sankcje:

mandaty karne – 1355

pouczenia – 3328

wnioski o ukaranie do Sądu – 231 zawierających łącznie 265 wykroczeń

 

Przyjęto skargi oraz zgłoszenia 5250 od mieszkańców miasta. Wszystkie skargi i zgłoszenia zostały rozpatrzone i w zależności od posiadanych uprawnień załatwione przez Straż Miejską, lub przekazane do realizacji organom kompetentnym do ich załatwienia /KPP, PSSE, Weterynaria, Wydziały UM, Starostwo/. W sumie odnotowano w rejestrach oraz podjęto czynności w stosunku do 7807 osób.

Metryka

 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2011-05-17 10:38
 • zmodyfikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  ostatnia modyfikacja: 2011-05-17 10:44

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16157
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-30 15:50:28