Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Informacja o działaniach podjętych przez Straż Miejska w 2011 r.

 

Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

Prowadzone były działania prewencyjne każdego dnia tygodnia w godz. 700-2300  na zasadzie patrolu zmotoryzowanego, oraz patrolu pieszego na terenie całego miasta (w godz. 1500 -2300) ze  szczególnym  zwróceniem uwagi na rejony  największego zagrożenia.

Stwierdzono 166 przypadków zakłócania spokoju i porządku publicznego, nieobyczajnych wybryków oraz używania słów wulgarnych.

Nałożono 106 mandatów karnych, skierowano 8 wniosków do sądu oraz udzielono 52 pouczenia.

Ujęto i przekazano do dalszych czynności policji 13 osób - sprawców wykroczeń.

Zatrzymano 12 sprawców czynów przestępczych.

Ogółem w 288 przypadkach sprawy przekazano do KPP.

Wykonano 182 służby patrolowych w rejonie szkół.

 

Ujęto 4 nieletnich przebywających poza rejonem szkoły w czasie zajęć lekcyjnych oraz palących papierosy.

 

W ramach działań prewencyjnych pełniono wspólne służby (patrole piesze i zmotoryzowane) z funkcjonariuszami KPP- na terenie całego miasta – 41 służb.

Dokonano 1650 legitymowań profilaktycznych.

 

Przeprowadzone kontrole pod kątem wysypywania nieczystości oraz zagrożenia p. poż. pozwoliły na wychwycenie:

61 przypadków zaśmiecania - nałożono 35 M.K., sporządzono 2 wnioski o ukaranie do Sądu, udzielono 24 pouczenia.

 

Służba na targowisku miejskim w zakresie ładu i porządku pełniona była:

 

W dni powszednie doraźnie (godz. 800 -1500), w soboty i niedziele w czasie funkcjonowania targowiska (godz. 700 - 1500; 800 - 1600 ).

Przeprowadzono kontrolę legalizacji wag, w wyniku której w jednym przypadku stwierdzenia nieprawidłowości nałożono mandat karny.

Współpracując ze Strażą Leśną przeprowadzono kontrolę legalności posiadania i sprzedaży świerku oraz choinek.

Współpracując z Powiatowym Lekarzem weterynarii przeprowadzono kontrolę pod kątem spełnienia warunków przy handlu żywymi rybami.

Podejmowano działania mające na celu dyscyplinowanie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Realizowano zadania kontrolne w związku z zakazem sprzedaży środków pirotechnicznych.

W rejonie Targowiska Miejskiego dokonywano legitymowań profilaktycznych.

 

 Kontrola w zakresie utrzymania porządku i czystości.

W rejonach nieruchomości prywatnych ujawniono 223 przypadki nieprawidłowości. Udzielono 197 pouczeń, nałożono 7 M.K. skierowano 19 wniosków o ukaranie do Sądu.

W sumie w 349 przypadkach obligowano również pozostałych administratorów do podjęcia czy też wzmożenia działań mających na celu poprawienie sytuacji porządkowej:

PKS Grodzisk Maz. – 17

PGM – 69

PGK – 66

PKP - 12

Spółdzielnie Mieszkaniowe – 50

Rejon Dróg Grodzisk. Maz. - 36

Rejon Dróg Ożarów Maz. – 114

Inne - 33

W związku z 67 przypadkami niezachowania należytych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt udzielono 30 pouczeń, nałożono 33 mandatów karnych, skierowano 4 wnioski o ukaranie do Sądu.

Informowano Wydział Gospodarki Komunalnej U.M. o uciążliwościach związanych z bezpańskimi psami.

 

 

 Kontrola zabezpieczeń prac inwestycyjno-remontowych (zabezpieczenia, zezwolenia zajęcia pasów drogowych itp.)

W wyniku zmiany przepisów S.M. w 2011r. utraciła możliwość nakładania sankcji za brak zezwolenia na zajęcia pasów drogowych. Zostały jednocześnie określone zasady postępowania w powyższych przypadkach, polegające na informowaniu poszczególnych zarządców dróg o stwierdzonych przypadkach zajęcia drogi. W 2011r. w 4 przypadkach dokonano powiadomień.

 

Kontrola prawidłowości ustawienia reklam w pasie drogowym.

Stwierdzono 111 przypadków plakatowania w miejscach do tego nie przeznaczonych – udzielono 91 pouczeń, nałożono 18 mandatów karnych. W 2 przypadkach skierowano sprawy do Sądu.

 

Oddziaływanie na służby odpowiedzialne za funkcjonowanie urządzeń komunalnych.

Stwierdzono 11 przypadków niesprawności sygnalizacji świetlnej - powiadomiono osoby odpowiedzialne; w 14 przypadkach powiadomiono PGK o konieczności usuwania skutków zimy.

 

Na podstawie Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach z dnia 13.09.1996 w związku z Uchwałą Nr V/49/07 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 2007.02.22 przeprowadzono kompleksowe oraz wyrywkowe kontrole posiadania pojemników na śmieci oraz udokumentowania wywozu nieczystości stałych i płynnych na posesjach oraz w punktach sprzedaży, punktach usługowych itp.

W wyniku podjętych działań stwierdzono nieprawidłowości w 258 przypadkach.

Zastosowano sankcje: 237 pouczenia, 19 mandatów karnych, 2 wnioski o ukaranie do Sądu.

Oprócz powyżej wymienionych przypadków nieprawidłowości skontrolowano 190 posesji na których właściciele udokumentowali w sposób prawidłowy wyzbywanie się nieczystości.

 

Kontrola stanu porządkowego bezpośrednio przed Świętami Wielkanocnymi oraz Bożego Narodzenia.

Przeprowadzona na terenach podległych pod PGM, ŻSM, oraz Gminę Żyrardów - zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

 

 Kontrola punktów skupu złomu- nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

 Kontrola stanu porządkowego terenów będących w zarządzie gminy.

Informowano Wydział Gospodarki Komunalnej o występujących nieprawidłowościach na podległym terenie. Stwierdzono 1062 przypadków. Przeprowadzono kompleksowe kontrole stanu sanitarno-porządkowego terenów będących własnością miasta, informując o stwierdzonych nieprawidłowościach.

 

Wyrywkowa kontrola drożności rowów burzowych oraz stanu studzienek kanalizacji deszczowej -kontynuowana na bieżąco.

Z chwilą stwierdzenia nieprawidłowości powiadamiano Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta oraz PGK.

Przeprowadzono również kompleksową kontrolę drożności rowów burzowych – stwierdzone nieprawidłowości ujęto w protokole.

 

Kontrole nielegalnego wylewania szamb –  nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego (ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsca o dużym natężeniu ruchu).

Działania prowadzone były wyrywkowo, codziennie przez wszystkie patrole z uwzględnieniem miejsc najczęstszych przypadków niestosowania się do przepisów ruchu drogowego.

W wyniku podjętych działań w stosunku do sprawców wykroczeń oprócz 2595 ustnych pouczeń zastosowano sankcje w postaci mandatów karnych w ilości:

art.90 (tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej) –  2 M.K

art.91 (zanieczyszczanie drogi publicznej) – 1 M.K.

art.92 (niestosowanie się do znaków drogowych) –  476 M.K.

art.97 (wykraczanie przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie) –  256 M.K.

art.98 (niezachowanie należytej ostrożności przy prowadzeniu pojazdu poza drogą publiczną) - 2 M.K.

 

W 16 przypadkach odholowywano pojazdy stwarzające zagrożenie w ruchu drogowym poprzez parkowanie w rejonach skrzyżowań, w rejonach przejść dla pieszych, blokujące wjazdy, oraz zaparkowane na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W 4 przypadkach usuwano pojazdy których stan techniczny wskazywał na to, że są nieużywane.

 

Stwierdzono 124 przypadki kierowania rowerem bez wymaganego oświetlenia, - udzielono 85 pouczeń, nałożono 37 mandatów karnych oraz zostały skierowane 2 wnioski o ukaranie do Sądu.

 

Przeprowadzano kontrole, udzielano asyst oraz informowano n/w podmioty o awariach technicznych oraz innych zagrożeniach i uciążliwościach.

Przeprowadzono 227 kontroli i asyst których udzielono pracownikom różnych instytucji i przedsiębiorstw (MOPS, ŻSM, PSSE, PGM, PKP, AQUA, Nadzór Budowlany, Weterynaria, Wydziały Urzędu Miasta: Lokalowy, Gospodarki Komunalnej, Działalności Gospodarczej).

Powiadomiono n/w instytucje i Wydziały Urzędu Miasta o zauważonych nieprawidłowościach:

Wydział Gospodarki Komunalnej – 947 przypadki - znaki drogowe, stan nawierzchni,

Konserwator oświetlenia ulicznego –  339 przypadków awarii

Wydział Gospodarki Komunalnej – 90 przypadków - przewrócone drzewa itp.,

Inne instytucje - 144 przypadków – Telekomunikacja, Zakład Energetyczny, Rejony Dróg, PKS Grodzisk Maz., ŻSM, Weterynaria, PKP, PGK, PGM,  PEC, OSiR.

 

 Współpracując z kompetentnymi służbami zabezpieczano miejsca zdarzeń:

- w 16 przypadkach współpracując z JRG zabezpieczano miejsca pożaru, przewróconych drzew itp., uniemożliwiając przedostawanie się w w/w rejon osób postronnych oraz czuwając nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym - w ramach posiadanych uprawnień,

- w 8 przypadkach dotyczących ruchu drogowego (wypadki, kolizje, itp.) podejmowano działania (współpracując z Policją) mające na celu zabezpieczenie w/w miejsc, śladów oraz ustalenie świadków w/w zdarzeń,

- w 36 przypadkach powiadomiono o pożarach i innych zdarzeniach wymagających interwencji JRG,

- w 42 przypadkach wzywano Pogotowie Ratunkowe do osób potrzebujących pomocy medycznej.

We wszystkich w/w przypadkach wspierano działania powiadamianych służb.

 

Realizując zadania z zakresu ochrony obiektów użyteczności publicznej:

W 10 przypadkach pełniono służbę w rejonie Centrum Kultury oraz Resursy zabezpieczając porządek podczas trwania Sesji RMŻ.

 

Podejmowano interwencje w stosunku do osób nietrzeźwych:

Spożywających alkohol w miejscach publicznych – stwierdzono spożywanie alkoholu przez 467 osoby.

W 358 przypadkach nałożono M.K. udzielono 106 pouczeń a w 3 przypadkach skierowano wniosek o ukaranie do Sądu.

 

Zabezpieczono spokój i porządek podczas 116 różnego rodzaju imprez oraz uroczystości m.in.:

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, drogi krzyżowej, meczy piłkarskich, meczy koszykówki, imprez sportowych na terenie OSiR, zawodów pływackich, „Dni Żyrardowa”, „Święta Młodości”, „Dni Dziedzictwa”, „Pikniku Energetycznego”, Święta Niepodległości, Bożego Ciała, wyścigu kolarskiego, festynów, koncertów, Wigilii, Sylwestra i innych.

 

Podejmowano działania w zakresie informowania oraz inicjowania działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw, wykroczeń, m.in. poprzez:

Uczestnictwo przedstawicieli Straży Miejskiej w 48 spotkaniach z mieszkańcami miasta.

Podczas spotkań informowano o stanie i rodzajach zagrożeń w poszczególnych rejonach.

Zgłaszane problemy pozostające w gestii Straży Miejskiej przyjmowane są do realizacji, natomiast sprawy które wykraczają poza kompetencje SM przekazywane są właściwym instytucjom.

Utrzymywanie na bieżąco współpracy z pedagogami szkolnymi oraz pracownikami Wydziału d/s Nieletnich KPP.

 

Konwojowano wartości pieniężne dla potrzeb Gminy.

Współpracując z Wydziałem Finansowo-Budżetowym Urzędu Miejskiego wykonano 122 konwoi.

 

Przeprowadzono szkolenia okresowe w zakresie:

- udziału Straży Miejskiej w akcjach ratowniczych prowadzonych przez KPSP,

- doskonalenia posługiwania się bronią palną,

- w zakresie posługiwania się pałką wielofunkcyjną oraz technik patrolu pieszego itp.,

- w zakresie udzielania  pomocy przedmedycznej,

 

Propagowano informację o działalności Straży Miejskiej w Żyrardowie wśród młodzieży szkół podstawowych.

Funkcjonuje strona w Biuletynie Informacji Publicznej, zawierająca wszelkie informacje o funkcjonowaniu Straży Miejskiej, strona Straży Miejskiej w Żyrardowie oraz także strona internetowa na stronie miasta Żyrardowa.

W 2011r. rozpoczęliśmy wydawanie biuletynu Strażnik Miejski który rozprowadzany jest  na spotkaniach Samorządów Mieszkańców i Radach Osiedli, oraz umieszczany jest na stronie internetowej S.M.

Przeprowadzono pogadanki z uczniami Zespołu Szkół nr 4, oraz w Przedszkolu nr 6.

Funkcjonariusze S.M. współprowadzili w Zespole Szkół nr 3 konkurs sprawdzający wiedzę z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego.

Zabezpieczano porządek podczas 6 uroczystości oraz  imprez w Zespołach Szkół oraz w Przedszkolu.

 

Udzielano pomocy ludziom potrzebującym.

 

W 58 przypadkach podejmowano czynności dowożąc osoby do miejsca zamieszkania.

W 3 przypadkach podejmowano czynności dowożąc osoby bezdomne do Markotu – Dar Serca w Oryszewie.

 

Działania prewencyjne - organizacja Funkcji Stanowiska Systemu Monitorowania.

Na chwilę obecną uruchomionych jest 28 kamer obrotowych z których obraz nagrywany jest na twarde dyski z możliwością archiwizacji do 20 dni.

W 2011 r. rozpoczęła się modernizacja systemu, polegająca na przebudowie systemu monitoringu z analogowego na cyfrowy. Została przeniesiona szafa techniczna z oprzyrządowaniem do odrębnego pomieszczenia tzw. serwerowni z etapową wymianą kamer analogowych na cyfrowe.

W 2011r. wymieniono 4 kamery, które zostały zainstalowane w n/w miejscach:

- ul. Narutowicza/pl. Jana Pawła II,

- ul. Okrzei/Łukasińskiego,

- ul. 1 Maja/ Limanowskiego,

- pl. Piłsudskiego/ al. Partyzantów.

Do istniejącego połączenia sieciowego do zdalnego podglądu obrazów z kamer analogowych między siedzibą Straży Miejskiej, a Komendą Powiatową Policji w Żyrardowie, podłączony został podgląd z obrazów kamer cyfrowych, z możliwością nagrywania zarchiwizowanego w systemie zapisu do prowadzonych postępowań.

 

Wykorzystując system monitorowania ogółem zarejestrowano 2472 wydarzeń, w tym :

- drogowe – wydarzeń 1210

- spożywanie alkoholu – 368 przypadki

- inne (zakłócanie spokoju i porządku publicznego, bójki, gromadzenie się osób, awantury, dewastacje, niebezpieczne zabawy dzieci) – 894 przypadki

W wyniku powyższego:

- 1862 interwencje podjęła Straż Miejska,

- 173 interwencje podjętych zostało przez KPP,

- 11 interwencji przeprowadzonych zostało przez patrol mieszany,

- 17 interwencji przez firmę ochroniarską (teren Parku Miejskiego),

- 52 interwencji przez inne służby,

- 357 interwencji nie podjęto ze względu na brak możliwości spowodowany realizacją innych czynności (asysty, konwoje, inne działania), bądź oddalenie się sprawców poza zasięg kamer, lub odjechanie z miejsc popełnienia wykroczenia.

 

W 19 przypadkach czynów przestępczych oraz wykroczeń przekazywano funkcjonariuszom Policji zabezpieczony materiał w celu prowadzenia dalszych czynności.

 

DANE STATYSTYCZNE:

W wyniku podjętych działań nałożono sankcje:

mandaty karne –  1397

pouczenia –  3223

wnioski o ukaranie do Sądu –  240 zawierających łącznie 299 wykroczeń

 

Przyjęto 4626 skargi oraz zgłoszenia od mieszkańców miasta. Wszystkie skargi i zgłoszenia zostały rozpatrzone i w zależności od posiadanych uprawnień załatwione przez Straż Miejską, lub przekazane do realizacji organom kompetentnym do ich załatwienia /KPP, PSSE, Weterynaria, Wydziały UM, Starostwo /. W sumie odnotowano w rejestrach oraz podjęto czynności w stosunku do 7163 osób.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: z-ca kom. mgr Zbigniew Biegański
  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2012-12-17 09:19
  • zmodyfikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    ostatnia modyfikacja: 2013-04-04 10:52

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16143
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-30 15:50:28