Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Informacja o działaniach podjętych przez Straż Miejską w 2012 r.

 

Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

Prowadzone były działania prewencyjne każdego dnia tygodnia w godz. 700 - 2300 na zasadzie patrolu zmotoryzowanego, oraz patrolu pieszego na terenie całego miasta (w godz. 1500 - 2300) ze szczególnym zwróceniem uwagi na rejony największego zagrożenia.

W wybrane dni tygodnia (czwartek, piątek, sobota) pełnione były również dwunastogodzinne służby prewencyjne w godzinach nocnych (1900 - 700). W zależności od potrzeb, służby te były pełnione na zasadzie patrolu zmotoryzowanego, ewentualnie zmotoryzowano-pieszego.

Stwierdzono 224 przypadków zakłócania spokoju i porządku publicznego, nieobyczajnych wybryków oraz używania słów wulgarnych.

Nałożono 99 mandatów karnych, skierowano 12 wniosków do sądu oraz udzielono 113 pouczeń.

Ujęto i przekazano do dalszych czynności policji 14 osób - sprawców wykroczeń, osób poszukiwanych.

Zatrzymano 9 sprawców czynów przestępczych.

Ogółem w 289 przypadkach sprawy przekazano do KPP.

Wykonano 177 służb patrolowych w rejonie szkół.

 

Ujęto 16 nieletnich którzy m. in. popełnili wykroczenia, byli poszukiwani, znalazły się w sytuacji zagrażającej ich zdrowiu i życiu.

 

W ramach działań prewencyjnych pełniono wspólne służby (patrole piesze i zmotoryzowane) z funkcjonariuszami KPP – na terenie całego miasta – 38 służb.


 

Dokonano 1515 legitymowań profilaktycznych w rejonach ulic:

 Młyńskiej, Mokrej, Moniuszki, Nowy Świat, Nabielaka, Narutowicza, Nietrzebki, Opolskiej, Orlika, Ossowskiego, Dittricha, Limanowskiego, Radziejowskiej, Racławickiej, Pustynnej, P.O.W., Parkowej, Struga, 16 Stycznia, Danielewicza, Batorego, Bratniej, Browarnej, Brzechwy, Konarskiego, Kilińskiego, Kosima, Kościuszki, Kamiennej, Kacperskiej, Kościel-nej, Jodłowskiego, Akacjowej, Farbiarskiej, Żeromskiego, Wspólnej, Wrzosowej Głowackiego, Grenadierów, Jedności Robotniczej, Krótkiej, Jeżynowej, Krótkiej, Mireckiego, Racławickiej, Parkingowej, Radziejowskiej, Reymonta, Roosevelta, Rodzinnej, Równoległej, Sienkiewicza, Sowińskiego, Doczkała, Sikorskiego, Struga, Słowackiego, Spokojnej, Spacerowej, Spółdzielczej, Strażackiej, Strzeleckiej, Szulmana, św. Jana, Warszawskiej, Waryńskiego, Wittenberga, Witosa, Wojska Polskiego, Wyszyńskiego, Żabiej, Żwirki i Wigury.

 

Przeprowadzone kontrole pod kątem wysypywania nieczystości oraz zagrożenia p. poż. pozwoliły na wychwycenie:

Stwierdzono 44 przypadki zaśmiecania – nałożono 30 M.K., sporządzono 3 wnioski o ukaranie do Sądu, udzielono 11 pouczeń.

 

Służba na targowisku miejskim w zakresie ładu i porządku pełniona była:

W dni powszednie doraźnie (godz. 800 - 1500), w soboty i niedziele w czasie funkcjonowania targowiska (godz. 700 - 1500; 800 - 1600).

Przeprowadzono kontrolę legalizacji wag, w wyniku której w jednym przypadku stwierdzenia nieprawidłowości nałożono mandat karny, w trzech innych pouczono.

Współpracując ze Strażą Leśną przeprowadzono kontrolę legalności posiadania i sprzedaży świerku oraz choinek.

Współpracując z Powiatowym Lekarzem weterynarii przeprowadzono kontrolę pod kątem spełnienia warunków przy handlu żywymi rybami.

Podejmowano działania mające na celu dyscyplinowanie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Realizowano zadania kontrolne w związku z zakazem sprzedaży środków pirotechnicznych.

W rejonie Targowiska Miejskiego dokonywano legitymowań profilaktycznych.

 

Kontrola w zakresie utrzymania porządku i czystości.

W rejonach nieruchomości prywatnych ujawniono 80 przypadków nieprawidłowości. Udzielono 54 pouczeń, nałożono 8 M.K. skierowano 18 wniosków o ukaranie do Sądu.

Obligowano również pozostałych administratorów do podjęcia czy też wzmożenia działań mających na celu poprawienie sytuacji porządkowej:

PGM – 74

PGK – 54

PKP  16

Spółdzielnie Mieszkaniowe – 53

Rejon Dróg Grodzisk Maz.  27

Rejon Dróg Ożarów Maz. – 53

Inne  31

W związku z 58 przypadkami niezachowania należytych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt udzielono 39 pouczeń, nałożono 14 mandatów karnych, skierowano 5 wniosków o ukaranie do Sądu.

Informowano Wydział Gospodarki Komunalnej U.M. o uciążliwościach związanych z bezpańskimi psami.

 

Kontrola zabezpieczeń prac inwestycyjnoremontowych (zabezpieczenia, zezwolenia zajęcia pasów drogowych itp.)

W wyniku zmiany przepisów S.M. w 2011r. utraciła możliwość nakładania sankcji za brak zezwolenia na zajęcia pasów drogowych. Zostały jednocześnie określone zasady postępowania w powyższych przypadkach, polegające na informowaniu poszczególnych zarządców dróg o stwierdzonych przypadkach zajęcia drogi. W 2012r. na bieżąco dokonywano powiadomień o stwierdzonych zajęciach pasa drogowego.

 

Kontrola prawidłowości ustawienia reklam w pasie drogowym.

Stwierdzono 112 przypadków plakatowania w miejscach do tego nie przeznaczonych – udzielono 86 pouczeń, nałożono 25 mandatów karnych. W 1 przypadku skierowano sprawę do Sądu.

 

Oddziaływanie na służby odpowiedzialne za funkcjonowanie urządzeń komunalnych.

Na bieżąco informowano konserwatora o stwierdzonych przypadkach niesprawności sygnalizacji świetlnej.

W 22 przypadkach powiadomiono PGK o konieczności usuwania skutków zimy.

 

Na podstawie Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach z dnia 13.09.1996 w związku z Uchwałą Nr V/49/07 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 2007.02.22 prze-prowadzono kompleksowe oraz wyrywkowe kontrole posiadania pojemników na śmieci oraz udokumentowania wywozu nieczystości stałych i płynnych na posesjach oraz w punktach sprzedaży, punktach usługowych itp. m.in. przy ulicach: - Kętrzyńskiej, Różanej, Zamkniętej, Dąbrowskiego, Słowiańskiej, Staszica, Nowy Świat, Witosa, Pogodnej, Wasilewskiego, Spółdzielczej, Pięknej, Piotra Skargi, Skłodowskiej- Curie, Grota Roweckiego, Orlika, Bema, Mireckiego, Andersa, Środkowej, P.O.W., Spokojnej, Choińskiego, Kasztanowej,  Środkowej, Mostowej, Wawelskiej, Chocimskiej, Waryńskiego, 1- go Maja, Dębowej, Misakowskiego, Migdałowej, Wittenberga, Próchnika, Olszowej, Borówkowej, Malinowej, Twardowskiego, Marcowej Gen. Maczka, Olsztyńskiej, Krótkiej, Horodyskiego, Waligóry, Bema, Staszica, Środkowej, Al. Wyzwolenia, Harcerskiej, Rzecznej, Dalekiej, Wiatracznej, Topolo-wej, Batalionów Chłopskich, Pogodnej, Moniuszki, Dekerta, Wasilewskiego, Kosynierów, Szymanowskiego, Lipowej, Akacjowej, Lelewela, Kasprowicza, Łowickiej, Leśnej.

 

W wyniku podjętych działań stwierdzono nieprawidłowości w 74 przypadkach.

Zastosowano sankcje: 56 pouczeń, 17 mandatów karnych, 1 wniosek o ukaranie do Sądu.

Oprócz powyżej wymienionych przypadków nieprawidłowości skontrolowano 227 posesji na których właściciele udokumentowali w sposób prawidłowy wyzbywanie się nieczystości.

 

Kontrola stanu porządkowego bezpośrednio przed Świętami Wielkanocnymi oraz Bożego Narodzenia.

Przeprowadzona na terenach podległych pod PGM, ŻSM, oraz Gminę Żyrardów - zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

 

Kontrola punktów skupu złomu  nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

Kontrola stanu porządkowego terenów będących w zarządzie gminy.

Informowano Wydział Gospodarki Komunalnej o występujących nieprawidłowościach na podległym terenie (będącym w administracji Gminy). Stwierdzono 793 przypadków. Przeprowadzono kompleksowe kontrole stanu sanitarno-porządkowego terenów będących własnością miasta, informując o stwierdzonych nieprawidłowościach.

 

Wyrywkowa kontrola drożności rowów burzowych oraz stanu studzienek kanalizacji deszczowej – kontynuowana na bieżąco.

Z chwilą stwierdzenia nieprawidłowości powiadamiano Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta oraz PGK.

Przeprowadzono również kompleksową kontrolę drożności rowów burzowych – stwierdzone nieprawidłowości ujęto w protokole.

 

Kontrole nielegalnego wylewania szamb – nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

 

Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego (ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsca o dużym natężeniu ruchu).

Działania prowadzone były wyrywkowo, codziennie przez wszystkie patrole z uwzględnieniem miejsc najczęstszych przypadków niestosowania się do przepisów ruchu drogowego.

W wyniku podjętych działań w stosunku do sprawców wykroczeń oprócz 1976 ustnych po-uczeń zastosowano sankcje w postaci mandatów karnych w ilości:

art. 85§1 (samowolne ustawianie, niszczenie znaków drogowych) – 2 M.K.

art.90 (tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej) –  4 M.K.

art.92 (niestosowanie się do znaków drogowych) – 528 M.K.

art.97 (wykraczanie przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie) –  368 M.K.

art.96§3 (niewskazanie kierującego pojazdem) – 12 M.K.

 

W 9 przypadkach odholowywano pojazdy stwarzające zagrożenie w ruchu drogowym poprzez parkowanie w rejonach skrzyżowań, w rejonach przejść dla pieszych, blokujące wjazdy, oraz zaparkowane na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W 6 przypadkach usuwano pojazdy których stan techniczny wskazywał na to, że są nieużywane.

 

Stwierdzono 44 przypadki kierowania rowerem bez wymaganego oświetlenia, - udzielono 28 pouczeń, nałożono 16 mandatów karnych.

Stwierdzono 2 przypadki kierowania samochodem w stanie po użyciu alkoholu oraz 1 przypadek kierowania rowerem w stanie po użyciu alkoholu.

Kierujących ujęto i przekazano KPP celem skierowania spraw do Sądu Rejonowego (z uwagi na znamiona przestępstwa) – powyżej 0,5‰ alkoholu w wydychanym powietrzu.

 

W sumie za wykroczenia z zakresu ruchu drogowego nałożono 930 mandatów oraz skierowano łącznie 181 wniosków o ukaranie do Sądu.

 

Przeprowadzano kontrole, udzielano asyst oraz informowano n/w podmioty o awariach technicznych oraz innych zagrożeniach i uciążliwościach.

Przeprowadzono 276 kontrole i asysty, których udzielono pracownikom różnych instytucji i przedsiębiorstw (MOPS, ŻSM, PSSE, PGM, PKP, AQUA, Nadzór Budowlany, Weterynaria, Wydziały Urzędu Miasta: Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Działalności Gospodarczej).

 

Powiadomiono n/w instytucje i Wydziały Urzędu Miasta o zauważonych nieprawidłowościach:

Wydział Gospodarki Komunalnej – 565 przypadki -znaki drogowe, stan nawierzchni

Konserwator oświetlenia ulicznego – 336 przypadków awarii,

Wydział Gospodarki Komunalnej – 49 przypadków - przewrócone drzewa itp.,

Inne instytucje - 309 przypadków – Telekomunikacja, Zakład Energetyczny, Rejony Dróg, PKS Grodzisk Maz., ŻSM, Weterynaria, PKP, PGK, PGM, PEC, OSiR.

 

Współpracując z kompetentnymi służbami zabezpieczano miejsca zdarzeń:

- w 12 przypadkach współpracując z JRG zabezpieczano miejsca pożaru, przewróconych drzew itp., uniemożliwiając przedostawanie się w w/w rejon osób postronnych oraz czuwając nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym - w ramach posiadanych uprawnień,

- w 17 przypadkach dotyczących ruchu drogowego (wypadki, kolizje, itp.) podejmowano działania (współpracując z Policją) mające na celu zabezpieczenie w/w miejsc, śladów oraz ustalenie świadków w/w zdarzeń,

- w 29 przypadkach powiadomiono o pożarach i innych zdarzeniach wymagających interwencji JRG,

- w 63 przypadkach wzywano Pogotowie Ratunkowe do osób potrzebujących pomocy medycznej.

Wspierano działania powiadamianych służb.

 

Realizując zadania z zakresu ochrony obiektów użyteczności publicznej:

W 11 przypadkach pełniono służbę w rejonie Centrum Kultury oraz Resursy zabezpieczając porządek podczas trwania Sesji RMŻ.

 

Podejmowano interwencje w stosunku do osób nietrzeźwych:

Spożywających alkohol w miejscach publicznych – stwierdzono spożywanie alkoholu przez 318 osoby.

W 234 przypadkach nałożono M.K., 77 pouczeń a w 7 przypadkach skierowano wniosek o ukaranie do Sądu.

 

Zabezpieczono spokój i porządek podczas 84 różnego rodzaju imprez oraz uroczystości m.in.:

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, drogi krzyżowej, rezurekcji, meczy piłkarskich, me-czy koszykówki, zawodów pływackich, Biegu Majowego, turnieju MMA, innych imprez sportowych na terenie OSiR, wystaw w Muzeum, Festynu z okazji Dnia Dziecka, wizyty Prezydenta RP, wizyty ambasadora Panamy, tzw. Strefy Kibica podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej, „Pikniku dla dzieci”, „Święta Młodości”, Święta Niepodległości, Bożego Ciała, koncertów, Wigilii, Sylwestra i innych. Poczet sztandarowy złożony z funkcjonariuszy Straży Miejskiej uczestniczył we wszystkich oficjalnych uroczystościach.

 

Podejmowano działania w zakresie informowania oraz inicjowania działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw, wykroczeń, m.in. poprzez:

Uczestnictwo przedstawicieli Straży Miejskiej w 56 spotkaniach z mieszkańcami miasta. Podczas spotkań informowano o stanie i rodzajach zagrożeń w poszczególnych rejonach. Zgłaszane problemy pozostające w gestii Straży Miejskiej przyjmowane są do realizacji, natomiast sprawy, które wykraczają poza kompetencje SM przekazywane są właściwym instytucjom.

Utrzymywanie na bieżąco współpracy z pedagogami szkolnymi oraz funkcjonariuszem KPP ds. Nieletnich i Patologii.

 

Konwojowano wartości pieniężne dla potrzeb Gminy.

Współpracując z Wydziałem Finansowo-Budżetowym Urzędu Miejskiego wykonano 116 konwojów.

 

Przeprowadzono szkolenia okresowe w zakresie:

- doskonalenia posługiwania się bronią palną,

- w zakresie posługiwania się pałką wielofunkcyjną oraz technik patrolu pieszego itp.,

- w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej,

 

Propagowano informację o działalności Straży Miejskiej w Żyrardowie wśród młodzieży szkół podstawowych.

Funkcjonuje strona w Biuletynie Informacji Publicznej, zawierająca wszelkie informacje o funkcjonowaniu Straży Miejskiej, strona Straży Miejskiej w Żyrardowie oraz także strona internetowa na stronie miasta Żyrardowa.

W 2012r., kontynuowaliśmy rozpoczęte w 2011r. wydawanie biuletynu Strażnik Miejski, który rozprowadzany jest na spotkaniach Samorządów Mieszkańców i Radach Osiedli, oraz umieszczany jest na stronie internetowej Straży Miejskiej.

W biuletynie staramy się przybliżyć problematykę dotyczącą funkcjonowania Straży Miejskiej, praw i obowiązków mieszkańców: właścicieli/administratorów nieruchomości, kierujących pojazdami, właścicieli zwierząt, itd.

Przykładowo przed okresem zimowym przypominaliśmy właścicielom nieruchomości o obowiązku usuwania śliskości z chodników, sopli, itd.

Umieszczane są informacje o bieżących działaniach podejmowanych przez funkcjonariuszy S.M. oraz w pewnym zakresie o planowanych.

W biuletynie umieszczamy również wyczerpujące odpowiedzi na najczęściej zadawane przez mieszkańców pytania, z zakresu działalności S.M.

Wielokrotnie przeprowadzono zajęcia edukacyjne z uczniami Zespołu Szkół nr 4, Zespołu Szkół nr 2.

Funkcjonariusze S.M. współprowadzili w Zespole Szkół nr 3 konkurs sprawdzający wiedzę z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego.

Zabezpieczano porządek podczas 6 uroczystości oraz imprez w Zespołach Szkół.

 

Udzielano pomocy ludziom potrzebującym.

W 56 przypadkach podejmowano czynności dowożąc osoby do miejsca zamieszkania.

W 7 przypadkach podejmowano czynności dowożąc osoby bezdomne do Markotu – Dar Serca w Oryszewie.

 

Działania prewencyjne - organizacja Funkcji Stanowiska Systemu Monitorowania.

Na chwilę obecną uruchomionych jest 28 kamer obrotowych (w tym 4 kamery cyfrowe) z których obraz nagrywany jest na twarde dyski z możliwością archiwizacji do 20 dni.

Istnieje połączenie sieciowe do zdalnego podglądu obrazów z kamer między siedzibą Straży Miejskiej, a Komendą Powiatową Policji w Żyrardowie. Dzięki temu funkcjonariusze policji posiadają możliwość nagrywania zarchiwizowanego w systemie zapisu do prowadzonych postępowań. W/w połączenie umożliwia również dyżurnemu KPP bezpośrednią obserwację ujawnionych zdarzeń przez operatorów monitoringu oraz odtworzenie zarchiwizowanego zapisu materiału na miejscu, bez konieczności przyjazdu do Straży Miejskiej. Do tej pory funkcjonariusze KPP w celach operacyjno–rozpoznawczych analizowali i wykorzystywali zarchiwizowane zapisy w systemie monitoringu miasta w siedzibie SM, które w razie potrzeby przegrywane były na płyty CD lub DVD i przekazywane w sposób udokumentowany. W chwili obecnej, takie rozwiązanie jest stosowane w szczególnych sytuacjach.

 

Wykorzystując system monitorowania:

ogółem zarejestrowano: – 2346 wydarzeń,

w tym:

- drogowe – wydarzeń 1373

- spożywanie alkoholu – 335 przypadki

- inne (zakłócanie spokoju i porządku publicznego, bójki, gromadzenie się osób, awantury, dewastacje, niebezpieczne zabawy dzieci, niesprawne urządzenia, nieporządek itp.) – 638 przypadki

 

W wyniku powyższego Straż Miejska podjęła 1772 interwencji.

115 interwencji podjętych zostało przez KPP,

6 interwencji przez firmę ochroniarską (teren Parku Miejskiego),

35 interwencji przez inne służby,

418 interwencji nie podjęto ze względu na brak możliwości spowodowany realizacją innych czynności (asysty, konwoje, inne działania), bądź oddalenie się sprawców poza zasięg kamer, lub odjechanie z miejsc popełnienia wykroczenia.

Przedstawiona statystyka wykazuje spadek ilości zdarzeń.

Spadek jest widoczny we wszystkich w/w kategoriach oprócz wykroczeń z zakresu ruchu drogowego.

Tak, jak poprzednio znaczna część ujawnionych dzięki systemowi zdarzeń po wykonaniu niezbędnych czynności przygotowawczych w zakresie ustalenia sprawców ich zaistnienia, zostaje kierowana w formie postępowań o wykroczenie tj. wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Żyrardowie.

Spadła również ilość podjętych interwencji przez patrol SM oraz KPP. Zwiększyła się także liczba w kategorii: brak możliwości podjęcia interwencji przez patrol SM lub KPP, najczęściej spowodowany obsadą zmiany przez jeden patrol (niejednokrotnie wykonywany pieszo), bądź też prowadzeniem innych czynności w tym samym czasie. Istotną rolę w tej sytuacji odgrywa monitoring, gdzie w przypadkach wykroczeń drogowych istnieje możliwość zabezpieczenia materiału fotograficznego bądź nagrania oraz dokumentacji do kontynuowania czynności bez konieczności interwencji patrolu.

Zapisy mogące służyć celom wykrywczym, lub procesowym przegrywane są na płyty CD i przekazywane w sposób udokumentowany zainteresowanym, upoważnionym instytucjom takim jak sąd, prokuratura, czy policja.

W 9 przypadkach czynów przestępczych oraz wykroczeń przekazywano funkcjonariuszom Policji zabezpieczony materiał w celu prowadzenia dalszych czynności.

 

DANE STATYSTYCZNE:

W wyniku podjętych działań nałożono sankcje:

mandaty karne – 1405

pouczenia – 2559

wnioski o ukaranie do Sądu – 193 zawierających łącznie 246 wykroczeń

Przyjęto 4350 skarg oraz zgłoszeń od mieszkańców miasta. Wszystkie skargi i zgłoszenia zostały rozpatrzone i w zależności od posiadanych uprawnień załatwione przez Straż Miejską, lub przekazane do realizacji organom kompetentnym do ich załatwienia (KPP, PSSE, Weterynaria, Wydziały UM, Starostwo). W sumie odnotowano w rejestrach oraz podjęto czynności w stosunku do 6347 osób.

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: z-ca kom. Zbigniew Biegański
  • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    data publikacji: 2013-04-04 10:51
  • zmodyfikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
    ostatnia modyfikacja: 2013-04-16 11:13

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16153
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-30 15:50:28