Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Informacja o działaniach podjętych przez Straż Miejską w 2013 r.

Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

Prowadzone były działania prewencyjne każdego dnia tygodnia w godz. 700-2300  na zasadzie patrolu zmotoryzowanego, oraz patrolu pieszego na terenie całego miasta (w godz. 1500 -2300) ze szczególnym zwróceniem uwagi na rejony największego zagrożenia.

W wybrane dni tygodnia (czwartek, piątek, sobota) pełnione były również dwunastogodzinne służby prewencyjne w godzinach nocnych (1900 -700). W zależności od potrzeb, służby te były pełnione na zasadzie patrolu zmotoryzowanego, ewentualnie zmotoryzowano-pieszego.

Stwierdzono 238 przypadków zakłócania spokoju i porządku publicznego, nieobyczajnych wybryków oraz używania słów wulgarnych.

Nałożono 63 mandaty karne, skierowano 15 wniosków do sądu oraz udzielono 160 pouczeń.

Ujęto i przekazano do dalszych czynności policji 7 osób - sprawców wykroczeń, osób poszukiwanych.

Zatrzymano 8 sprawców ( 9 – 2012r.) czynów przestępczych.

W jednym przypadku ujawniono skradziony samochód.

Ogółem w 323 przypadkach sprawy przekazano do KPP.

Podczas roku szkolnego codziennie patrolowano rejony szkół.

Ujęto 9 nieletnich którzy m. in. popełnili wykroczenia, byli poszukiwani, znaleźli się w sytuacji zagrażającej ich zdrowiu i życiu.

W ramach działań prewencyjnych pełniono wspólne służby (patrole piesze i zmotoryzowane) z funkcjonariuszami KPP - na terenie całego miasta – 51 służb.

Dokonano 1716 legitymowań profilaktycznych w rejonach ulic:

- 1 Maja, 11 Listopada, 16, Stycznia, Akacjowej, Armii Krajowej, Danielewicza, Gen. Andersa, Bajkowej, Basińskiego, Bema, Bohaterów Warszawy, Bratniej, Brzechwy, Brzóski, Cechaka, Chłodnej, Chmielnej, Chocimskiej, Choińskiego, Chopina, Ciasnej, Czystej, Dąbrowskiego, Dekerta, Dittricha, Długosza, Doczkała, Dolnośląskiej, Dziekańskiej, Dzikiewicza, Girarda, Farbiarskiej, Gdańskiej, Głowackiego, Grenadierów, Grota-Roweckiego, Grunwaldzkiej, Harcerskiej, Hiellego, Hulki-Laskowskiego, Jaktorowskiej, Jasnej, Jedności Robotniczej, Jodłowskiego, Kacperskiej, Kamiennej, Kanałowej, Kasztanowej, Kilińskiego, Kolejowej, Konarskiego, Konopnickiej, Kosima, Kosmonautów, Kościelnej, Kościuszki, Krótkiej, Krzywej, Legionów Polskich, Leszno, Limanowskiego, Łukasińskiego, Małachowskiego, Mały Rynek, Matejki, Mazowieckiej, Mickiewicza, Mielczarskiego, Mireckiego, Młyńskiej, Moniuszki, Mostowej, Narutowicza, Nietrzebki, Nowy Rynek, Okrzei, Okulickiego, Olszowej, Olsztyńskiej, Orlika, Ossowskiego, P.O.W., Kpt. Pałaca.

 

Przeprowadzone kontrole pod kątem wysypywania nieczystości oraz zagrożenia p. poż. pozwoliły na wychwycenie:

Stwierdzono 48 przypadków zaśmiecania - nałożono 21 M.K., sporządzono 3 wnioski o ukaranie do Sądu, udzielono 24 pouczeń.

 

Służba na targowisku miejskim w zakresie ładu i porządku pełniona była:

W dni powszednie doraźnie (godz. 800 -1500), w soboty i niedziele w czasie funkcjonowania targowiska (godz. 700 - 1500 ; 800 - 1600 ).

Przeprowadzono kontrolę legalizacji wag, w wyniku której w jednym przypadku stwierdzenia nieprawidłowości nałożono mandat karny, w czterech innych pouczono.

Współpracując ze Strażą Leśną przeprowadzono kontrolę legalności posiadania i sprzedaży świerku.

Podejmowano działania mające na celu dyscyplinowanie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Realizowano zadania kontrolne w związku z zakazem sprzedaży środków pirotechnicznych.

W rejonie Targowiska Miejskiego dokonywano legitymowań profilaktycznych.

 

Kontrola w zakresie utrzymania porządku i czystości.

W rejonach nieruchomości prywatnych ujawniono 77 przypadków nieprawidłowości. Udzielono 52 pouczenia, nałożono 6 M.K. skierowano 19 wniosków o ukaranie do Sądu.

Obligowano również pozostałych administratorów do podjęcia czy też wzmożenia działań mających na celu poprawienie sytuacji porządkowej:

 • PGM – 77
 • PKP – 13
 • Spółdzielnie Mieszkaniowe – 67
 • Rejon Dróg Grodzisk. Maz. – 11
 • Inne – 44

W związku z 66 przypadkami niezachowania należytych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt udzielono 37 pouczeń, nałożono 28 mandatów karnych, skierowano 1 wniosek o ukaranie do Sądu.

Informowano Wydział Gospodarki Komunalnej U.M. o uciążliwościach związanych z bezpańskimi psami.

 

Kontrola zabezpieczeń prac inwestycyjno-remontowych (zabezpieczenia, zezwolenia).

Na bieżąco przeprowadzano kontrole prowadzonych prac współpracując również w tym zakresie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

 

Powiadamianie Wydz. Gosp. Komunalnej o ustawieniu reklam w pasie drogowym /zezwolenia/.

W wyniku zmiany przepisów S.M. w 2011r. utraciła możliwość nakładania sankcji za brak zezwolenia na zajęcia pasów drogowych. Zostały jednocześnie określone zasady postępowania w powyższych przypadkach, polegające na informowaniu poszczególnych zarządców dróg o stwierdzonych przypadkach zajęcia drogi. W 2013r. na bieżąco dokonywano powiadomień o stwierdzonych zajęciach pasa drogowego.

Stwierdzono 95 przypadków plakatowania w miejscach do tego nie przeznaczonych – udzielono 73 pouczeń, nałożono 21 mandatów karnych. W 1 przypadku skierowano sprawę do Sądu.

 

Oddziaływanie na służby odpowiedzialne za funkcjonowanie urządzeń komunalnych.

Na bieżąco informowano konserwatora o stwierdzonych przypadkach niesprawności sygnalizacji świetlnej.

W 19 przypadkach powiadomiono PGK o konieczności usuwania skutków zimy.

 

Kontrola oraz rekontrola realizacji Ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Żyrardów w sprawie obowiązku posiadania pojemników na śmieci, udokumentowania wywozu odpadów i  nieczystości, kontrola stanu porządkowego przez właścicieli posesji prywatnych oraz przez prowadzących sklepy, hurtownie, punkty usługowe, z uwzględnieniem zmian po 01.07.2013 wynikających z ustawy.

Na podstawie Ustawy o Utrzymaniu Czystości i Porządku w Gminach z dnia 13.09.1996 w związku z Uchwałą Nr V/49/07 Rady Miejskiej Żyrardowa z dnia 2007.02.22 przeprowadzono kompleksowe oraz wyrywkowe kontrole posiadania pojemników na śmieci oraz udokumentowania wywozu nieczystości stałych i płynnych na posesjach oraz w punktach sprzedaży, punktach usługowych itp. m.in. przy ulicach: Żeromskiego, Staszica, Moniuszki, Wysockiego, Grota-Roweckiego, Mireckiego, Izy Zielińskiej, Łukasińskiego, Pomorskiej, Pięknej, Struga, Pogodnej, Równoległej, Wypoczynkowej, Kutnowskiej, Ossowskiego, Poziomkowej, Olszowej, Słowackiego, Orlika, Jedności Robotniczej, P.O.W., 1 Maja, Wysockiego, Okrzei, Sikorskiego, Szarych Szeregów, Wittenberga, Kasztanowej, Sienkiewicza Chmielnej, Krótkiej oraz pl. Piłsudsdkiego.

W wyniku podjętych działań stwierdzono nieprawidłowości w 61 przypadkach.

Zastosowano sankcje: 56 pouczeń, 5 mandatów karnych.

 

Kontrola stanu porządkowego bezpośrednio przed Świętami Wielkanocnymi oraz Bożego Narodzenia.

Przeprowadzona na terenach podległych pod PGM, ŻSM, oraz Gminę Żyrardów - zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

 

Kontrola stanu porządkowego terenów będących w zarządzie gminy.

Informowano Wydział Gospodarki Komunalnej o występujących nieprawidłowościach na podległym terenie (będącym w administracji Gminy). Stwierdzono 791 przypadków. Przeprowadzono kompleksowe kontrole stanu sanitarno-porządkowego terenów będących własnością miasta, informując o stwierdzonych nieprawidłowościach.

 

Wyrywkowa kontrola drożności rowów burzowych oraz stanu studzienek kanalizacji deszczowej - kontynuowana na bieżąco.

Z chwilą stwierdzenia nieprawidłowości powiadamiano Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta oraz PGK.

Przeprowadzono również kompleksową kontrolę drożności rowów burzowych – stwierdzone nieprawidłowości ujęto w protokole.

 

Kontrole nielegalnego wylewania szamb –  nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego (ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsca o dużym natężeniu ruchu).

Działania prowadzone były wyrywkowo, codziennie przez wszystkie patrole z uwzględnieniem miejsc najczęstszych przypadków niestosowania się do przepisów ruchu drogowego.

W wyniku podjętych działań w stosunku do sprawców wykroczeń oprócz 2253  ustnych pouczeń zastosowano sankcje w postaci mandatów karnych w ilości:

 • art. 90 (tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej) – 1 M.K.
 • art. 92§1 (niestosowanie się do znaków drogowych) – 502 M.K.
 • art. 97 (wykraczanie przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie) – 391 M.K.
 • art. 96§3 (niewskazanie kierującego pojazdem) – 49 M.K.

W 9 przypadkach odholowywano pojazdy stwarzające zagrożenie w ruchu drogowym poprzez parkowanie w rejonach skrzyżowań, w rejonach przejść dla pieszych, blokujące wjazdy, oraz zaparkowane na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W 8 przypadkach usuwano pojazdy których stan techniczny wskazywał na to, że są nieużywane.

Stwierdzono 55 przypadki kierowania rowerem bez wymaganego oświetlenia, - udzielono 45 pouczeń, nałożono 10 mandatów karnych.

Stwierdzono 1 przypadek kierowania samochodem w stanie po użyciu alkoholu po użyciu alkoholu. Kierującego ujęto i przekazano KPP celem skierowania spraw do Sądu Rejonowego (z uwagi na znamiona przestępstwa) – powyżej 0,5‰ alkoholu w wydychanym powietrzu.

 

W sumie za wykroczenia z zakresu ruchu drogowego nałożono 953 mandatów oraz skierowano łącznie 188 wniosków o ukaranie do Sądu.

 

Przeprowadzano kontrole, udzielano asyst oraz informowano n/w podmioty o awariach technicznych oraz innych zagrożeniach i uciążliwościach.

Przeprowadzono 171 kontroli i asyst których udzielono pracownikom różnych instytucji i przedsiębiorstw (MOPS, ŻSM, PSSE, PGM, PKP, AQUA, Nadzór Budowlany, Weterynaria, Wydziały Urzędu Miasta: Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Działalności Gospodarczej).

W związku z obfitymi opadami śniegu przy współpracy z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego przeprowadzono kompleksową kontrolę właściwego usuwania śniegu z dachów sklepów wielkopowierzchniowych.

Również współpracując z PINB, w okresie przedwakacyjnym przeprowadzono kontrolę stanu technicznego urządzeń zabawowych znajdujących się w zarządzie Gminy Żyrardów oraz poszczególnych administracji.

Powiadomiono n/w instytucje i Wydziały Urzędu Miasta o zauważonych nieprawidłowościach:

 • Wydział Gospodarki Komunalnej –  592 przypadki - znaki drogowe, stan nawierzchni,
 • Konserwator oświetlenia ulicznego – 255 przypadków awarii
 • Wydział Gospodarki Komunalnej – 89 przypadków - przewrócone drzewa itp.,
 • Inne instytucje - 360 przypadków– Telekomunikacja, Zakład Energetyczny, Rejony Dróg, PKS Grodzisk Maz., ŻSM, Weterynaria, PKP, PGK, PGM, PEC, OSiR.

 

Współpracując z kompetentnymi służbami zabezpieczano miejsca zdarzeń:

 • w 15 przypadkach współpracując z Państwową Strażą Pożarną zabezpieczano miejsca pożaru, przewróconych drzew itp., uniemożliwiając przedostawanie się w w/w rejon osób postronnych oraz czuwając nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym - w ramach posiadanych uprawnień,
 • w 15 przypadkach dotyczących ruchu drogowego (wypadki, kolizje, itp.) podejmowano działania (współpracując z Policją) mające na celu zabezpieczenie w/w miejsc, śladów oraz ustalenie świadków w/w zdarzeń,
 • w 39 przypadkach powiadomiono o pożarach i innych zdarzeniach wymagających interwencji PSP,
 • w 54 przypadkach wzywano Pogotowie Ratunkowe do osób potrzebujących pomocy medycznej.

Wspierano działania powiadamianych służb.

 

Realizując zadania z zakresu ochrony obiektów użyteczności publicznej:

W 9 przypadkach pełniono służbę w rejonie Resursy zabezpieczając porządek podczas trwania Sesji RMŻ.

 

Podejmowano interwencje w stosunku do osób nietrzeźwych:

Spożywających alkohol w miejscach publicznych – stwierdzono spożywanie alkoholu przez  295 osoby.

W 190 przypadkach nałożono M.K. udzielono 96 pouczeń a w 9 przypadkach skierowano wniosek o ukaranie do Sądu.

 

Zabezpieczono spokój i porządek podczas 69 różnego rodzaju imprez oraz uroczystości m.in.:

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, drogi krzyżowej, rezurekcji, meczy piłkarskich, meczy koszykówki, zawodów pływackich, Biegu Majowego, turnieju MMA, innych imprez sportowych na terenie OSiR, wystaw w Muzeum, Pikniku Rodzinnego, imprezy z okazji Dnia Dziecka, „Święta Młodości”, Święta Niepodległości, Bożego Ciała, koncertów, Wigilii, Sylwestra, Targów Budowlanych i innych.

Poczet sztandarowy złożony z funkcjonariuszy Straży Miejskiej uczestniczył we wszystkich oficjalnych uroczystościach.

 

Podejmowano działania w zakresie informowania oraz inicjowania działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw, wykroczeń, m.in. poprzez:

Uczestnictwo przedstawicieli Straży Miejskiej w 51spotkaniach z mieszkańcami miasta.

Podczas spotkań informowano o stanie i rodzajach zagrożeń w poszczególnych rejonach.

Zgłaszane problemy pozostające w gestii Straży Miejskiej przyjmowane są do realizacji, natomiast sprawy które wykraczają poza kompetencje SM przekazywane są właściwym instytucjom.

Utrzymywanie na bieżąco współpracy z pedagogami szkolnymi oraz funkcjonariuszem KPP ds. Nieletnich i Patologii.

 

Konwojowano wartości pieniężne dla potrzeb Gminy.

Współpracując z Wydziałem Finansowo-Budżetowym Urzędu Miejskiego wykonano 107 konwojów.

 

Przeprowadzono szkolenia okresowe w zakresie:

 • doskonalenia posługiwania się bronią palną,
 • w zakresie posługiwania się pałką wielofunkcyjną oraz technik patrolu pieszego itp.

 

Propagowano informację o działalności Straży Miejskiej w Żyrardowie wśród młodzieży szkół podstawowych.

Funkcjonuje strona w Biuletynie Informacji Publicznej, zawierająca wszelkie informacje o funkcjonowaniu Straży Miejskiej, strona Straży Miejskiej w Żyrardowie oraz także strona internetowa na stronie miasta Żyrardowa.

W 2013r., kontynuowaliśmy rozpoczęte w 2011r. wydawanie biuletynu „Strażnik Miejski”, który rozprowadzany jest na spotkaniach Samorządów Mieszkańców i Radach Osiedli, oraz umieszczany jest na stronie internetowej Straży Miejskiej.

W biuletynie staramy się przybliżyć problematykę dotyczącą funkcjonowania Straży Miejskiej, praw i obowiązków mieszkańców: właścicieli/administratorów nieruchomości, kierujących pojazdami, właścicieli zwierząt, itd.

Umieszczane są informacje o bieżących działaniach podejmowanych przez funkcjonariuszy S.M. oraz w pewnym zakresie o planowanych.

W biuletynie umieszczamy również wyczerpujące odpowiedzi na najczęściej zadawane przez mieszkańców pytania, z zakresu działalności S.M.

W 18 przypadkach przeprowadzono zajęcia edukacyjne z uczniami szkół nr 4, 5 i 7 oraz przedszkolakami.

Funkcjonariusze S.M. i KPP współprowadzili w Zespole Szkół nr 3 konkurs sprawdzający wiedzę z  zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego.

 

Udzielano pomocy ludziom potrzebującym.

W 51 przypadkach podejmowano czynności dowożąc osoby do miejsca zamieszkania.

W 2 przypadkach dowożono osoby potrzebujące pomocy medycznej do szpitala.

W 3 przypadkach podejmowano czynności dowożąc osoby bezdomne do Markotu – Dar Serca w Oryszewie.

 

Działania prewencyjne - organizacja Funkcji Stanowiska Systemu Monitorowania.

Na chwilę obecną uruchomionych jest 28 kamer obrotowych (w tym 4 kamery cyfrowe) z których obraz nagrywany jest na twarde dyski z możliwością archiwizacji przez min. 20 dni.

Istnieje połączenie sieciowe do zdalnego podglądu obrazów z kamer między siedzibą Straży Miejskiej, a Komendą Powiatową Policji w Żyrardowie. Dzięki temu funkcjonariusze policji posiadają możliwość nagrywania zarchiwizowanego w systemie zapisu do prowadzonych postępowań. W/w połączenie umożliwia również dyżurnemu KPP bezpośrednią obserwację ujawnionych zdarzeń przez operatorów monitoringu oraz odtworzenie zarchiwizowanego zapisu materiału na miejscu, bez konieczności przyjazdu do Straży Miejskiej. Do tej pory funkcjonariusze KPP w celach operacyjno-rozpoznawczych analizowali i wykorzystywali zarchiwizowane zapisy w systemie monitoringu miasta w siedzibie SM, które w razie potrzeby przegrywane były na płyty CD lub DVD i przekazywane w sposób udokumentowany. W chwili obecnej, takie rozwiązanie jest stosowane w szczególnych sytuacjach.

 

Wykorzystując system monitorowania:

ogółem zarejestrowano: – 2546 wydarzeń,

w tym:

 • drogowe – wydarzeń 1480
 • spożywanie alkoholu – 305 przypadki
 • inne (zakłócanie spokoju i porządku publicznego, bójki, gromadzenie się osób, awantury, dewastacje, niebezpieczne zabawy dzieci, niesprawne urządzenia, nieporządek itp.) – 761 przypadki

 

W wyniku powyższego Straż Miejska podjęła 2074 interwencji.

 

- 124 interwencji podjętych zostało przez KPP,

- 31 interwencji przez inne służby,

- 317 interwencji nie podjęto ze względu na brak możliwości spowodowany realizacją innych czynności (asysty, konwoje, inne działania), bądź oddalenie się sprawców poza zasięg kamer, lub odjechanie z miejsc popełnienia wykroczenia.

Przedstawiona statystyka wykazuje wzrost ilości zdarzeń.

Tak, jak poprzednio znaczna część ujawnionych dzięki systemowi zdarzeń po wykonaniu niezbędnych czynności przygotowawczych w zakresie ustalenia sprawców ich zaistnienia, zostaje kierowana w formie postępowań o wykroczenie tj. wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego w Żyrardowie.

Istotną rolę w tej sytuacji odgrywa monitoring, gdzie w przypadkach wykroczeń drogowych istnieje możliwość zabezpieczenia materiału fotograficznego bądź nagrania oraz dokumentacji do kontynuowania czynności bez konieczności interwencji patrolu.

Zapisy mogące służyć celom wykrywczym, lub procesowym przegrywane są na płyty CD i przekazywane w sposób udokumentowany zainteresowanym, upoważnionym instytucjom takim jak sąd, prokuratura, czy policja.

W 26 przypadkach czynów przestępczych oraz wykroczeń przekazywano funkcjonariuszom Policji oraz Prokuraturze zabezpieczony materiał w celu prowadzenia dalszych czynności.

Ze względu na kilkuletnią ciągłą pracę systemu monitoringu znacznie wzrosła awaryjność zainstalowanego sprzętu. W okresie sprawozdawczym firma ,,TELSKOL'' lub ,,GERION SYSTEMS’’ między innymi dokonała: wymiany dysków w rejestratorze wewnętrznym; naprawy uszkodzonych kamer; wymiany zasilaczy i nadajników wizji; wymiany listwy zasilającej; dwukrotnej naprawy gałki sterującej od klawiatury cyfrowej; zmiany oprogramowania głowic obrotowych; przeglądu punktów kamerowych z myciem kamer oraz spawania światłowodów od kamer uszkodzonych przez gryzonia.

Niezbędny był zakup rejestratora zapisu archiwalnego z kamer analogowych, który w grudniu 2013 r. uległ uszkodzeniu na stanowisku II i nie nadaje się do naprawy oraz wysłanie do naprawy kamer mających usterki utrudniające bądź też uniemożliwiające obserwację terenu.

 

W 2013 r. kilkakrotnie próbowano ustalić przyczynę występujących ciągłych usterek w pracy kamer cyfrowych wymieniając kamery, oprogramowanie, konwertery. Ostatnia regulacja ustawień pracy systemu miała miejsce w grudniu 2013 r.

W ciągu dnia ostrość obrazu z kamer cyfrowych jest dobra, natomiast po zmierzchu i w godzinach nocnych znacznie słabsza, szczególnie w miejscach niedoświetlonych lub o nadmiernym natężeniu światła.

Bardzo dużą uciążliwością w pracy systemu monitoringu jest duża częstotliwość wyłączania zasilania, co powoduje zaniki obrazu do momentu włączenia się agregatu prądotwórczego, a w przypadku kamer cyfrowych całkowitym zerwaniu połączenia. Przy realizacji kolejnego etapu wymiany kamer na cyfrowe, niezbędny jest montaż ups w serwerowni do podtrzymania pracy urządzeń systemu cyfrowego.

Uciążliwością w obserwacji strażników i operatorów jest duży przyrost drzewostanu na terenie miast, zasłaniającego znaczną część pola widzenia kamer. W 2012 roku ze względu na brak funduszy nie podjęto żadnych prac w tym kierunku. W roku 2013 zostały ponownie przekazane miejsca wymagające niezbędnej przycinki, jednak prace te nie zostały zrealizowane.

 

DANE STATYSTYCZNE:

W wyniku podjętych działań nałożono sankcje:

mandaty karne – 1339

pouczenia – 2946

wnioski o ukaranie do Sądu – 203 zawierających łącznie 244 wykroczeń

 

Przyjęto 4324 skarg oraz zgłoszeń od mieszkańców miasta. Wszystkie skargi i zgłoszenia zostały rozpatrzone i w zależności od posiadanych uprawnień załatwione przez Straż Miejską, lub przekazane do realizacji organom kompetentnym do ich załatwienia /KPP, PSSE, Weterynaria, Wydziały UM, Starostwo/. W sumie odnotowano w rejestrach oraz podjęto czynności w stosunku do 7232 osób.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Z-ca Komendanta mgr Zbigniew Biegański
  data wytworzenia: 2014-03-05
 • opublikował: podinsp. mgr Zbigniew Longa
  data publikacji: 2014-08-27 09:07

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16151
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-30 15:50:28