Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Informacja o działaniach podjętych przez Straż Miejską w 2014 r.

Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

Prowadzone były działania prewencyjne każdego dnia tygodnia w godz. 700 - 2300  na zasadzie patrolu zmotoryzowanego, oraz patrolu pieszego na terenie całego miasta (w godz. 1500 - 2300) ze  szczególnym  zwróceniem uwagi na rejony  największego zagrożenia.

Stwierdzono 126 przypadków zakłócania spokoju i porządku publicznego, nieobyczajnych wybryków oraz używania słów wulgarnych.

Nałożono 52 mandaty karne, skierowano 11 wniosków do sądu oraz udzielono 63 pouczenia.

Podczas roku szkolnego codziennie patrolowano rejony szkół.

Ujęto 1 osobę posiadającą narkotyki, 3 osoby dokonujące aktów wandalizmu, 1 osobę poszukiwaną – przekazano do prowadzenia dalszych czynności funkcjonariuszom KPP.

Ponadto ujęto 19 nieletnich, którzy dokonywali czynów chuligańskich, brali udział w bójkach oraz niszczyli urządzenia użyteczności publicznej.

W ramach działań prewencyjnych pełniono wspólne służby (patrole piesze i zmotoryzowane) z funkcjonariuszami KPP- na terenie całego miasta – 21 służb.

Dokonano 1594 legitymowań profilaktycznych w rejonach ulic:

- 1 Maja, 11 Listopada, 16 Stycznia, Akacjowej, Basińskiego, Bohaterów Warszawy, Bratniej, Brzechwy, Brzóski, Cechaka, Chłodnej, Chmielnej, Chocimskiej, Choińskiego, Chopina, Ciasnej, Czystej, Mały Rynek, Matejki, Mazowieckiej, Mickiewicza, Mielczarskiego, Mireckiego, Moniuszki, Mostowej, Narutowicza, Nietrzebki, Dąbrowskiego, Dekerta, Dittricha, Długosza, Doczkała, Dolnośląskiej, Girarda, Farbiarskiej, Gdańskiej, Głowackiego, Grenadierów, Grota-Roweckiego, Waryńskiego, Hiellego, Hulki-Laskowskiego, Jaktorowskiej, Jasnej, Jedności Robotniczej, Sikorskiego, Jodłowskiego, Kacperskiej, Kamiennej, Kanałowej, Kasztanowej, Kilińskiego, Kolejowej, Konarskiego, Konopnickiej, Kościelnej, Kościuszki, Krótkiej, Legionów Polskich, Leszno, Limanowskiego, Łukasińskiego, Małachowskiego, Nowy Rynek, Okrzei, Okulickiego, Ossowskiego, P.O.W., Kpt. Pałaca, Parkingowej.

 

Przeprowadzone kontrole pod kątem wysypywania nieczystości oraz zagrożenia
p. poż. pozwoliły na wychwycenie:

Stwierdzono 30 przypadków zaśmiecania - nałożono 15 M.K., sporządzono 2 wnioski o ukaranie do Sądu, udzielono 13 pouczeń.

 

Służba na targowisku miejskim w zakresie ładu i porządku pełniona była:

W dni powszednie doraźnie (godz. 800 - 1500), w soboty i niedziele w czasie funkcjonowania targowiska (godz. 700 - 1500; 800 - 1600 ).

Przeprowadzono kontrolę legalizacji wag, w wyniku której w dwóch przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości nałożono mandaty karne, w pięciu innych pouczono.

Podejmowano działania mające na celu dyscyplinowanie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Realizowano zadania kontrolne w związku z zakazem sprzedaży środków pirotechnicznych.

W rejonie Targowiska Miejskiego dokonywano legitymowań profilaktycznych.

 

Kontrola w zakresie utrzymania porządku i czystości.

W rejonach nieruchomości prywatnych ujawniono 64 przypadki nieprawidłowości. Udzielono  59 pouczeń, nałożono  4 M.K. skierowano 1 wniosek o ukaranie do Sądu.

Oprócz wyrywkowych kontroli prowadzonych na terenie całego miasta, przeprowadzono kompleksowe kontrole na następujących ulicach: ul. Harcerska, ul. Jeżynowa, ul. Próchnika, ul. Bajkowa, ul. Browarna, ul. Grenadierów, ul. Nowy Świat, ul. Mały Rynek, ul. Lniarska, ul. Nizinna, ul. Równoległa, ul. Jaktorowska, ul. Żwirki i Wigury, ul. Hiellego, ul. Orlika, ul. Wasilewskiego, ul. Okulickiego, ul. Łużycka, ul. Emilii Plater, ul. Garbarskiego, ul. Mickiewicza, ul. Borówkowa, ul. Kosima, ul. Poziomkowa, ul. Kanałowa, ul. Daleka, ul. Wiatraczna, ul. Rzeczna, ul. Twardowskiej, ul. Peszkowskiego, ul. Malinowa, ul. Krakowska, ul. Sempołowskiej, ul. Wrzosowa, ul. POW, ul. Polna, ul. Moniuszki, ul. Zielony Zaułek, ul. Jeleniogórska, ul. Różana, ul. Wiejska, ul. Browarna, ul. Reymonta od ul. Opolskiej do ul. Mickiewicza, ul. Letnia, ul. Miodowa, ul. Dzikiewicza.

Obligowano również pozostałych administratorów do podjęcia czy też wzmożenia działań mających na celu poprawienie sytuacji porządkowej:

PGM – 77

PKP – 2

PEC – 6

Spółdzielnie Mieszkaniowe – 47

Rejon Dróg Grodzisk. Maz. – 2

Inne – 107

W związku z 82 przypadkami niezachowania należytych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt udzielono 40 pouczeń, nałożono 40 mandatów karnych, skierowano 2 wnioski o ukaranie do Sądu.

W 85 przypadkach informowano Wydział Gospodarki Komunalnej U.M. o uciążliwościach związanych z bezpańskimi psami.

 

Kontrola zabezpieczeń prac inwestycyjno-remontowych (zabezpieczenia, zezwolenia).

Na bieżąco przeprowadzano kontrole prowadzonych prac współpracując również w tym zakresie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

 

Powiadamianie Wydz. Gosp. Komunalnej o ustawieniu reklam w pasie drogowym /zezwolenia/.

W wyniku zmiany przepisów S.M. w 2011r. utraciła możliwość nakładania sankcji za brak zezwolenia na zajęcia pasów drogowych. Zostały jednocześnie określone zasady postępowania w powyższych przypadkach, polegające na informowaniu poszczególnych zarządców dróg o stwierdzonych przypadkach zajęcia drogi. W 2014r. na bieżąco dokonywano powiadomień o stwierdzonych zajęciach pasa drogowego.

Stwierdzono 53 przypadki plakatowania w miejscach do tego nie przeznaczonych – udzielono 34 pouczenia, nałożono 18 mandatów karnych. W 1 przypadku skierowano sprawę do Sądu.

 

Oddziaływanie na służby odpowiedzialne za funkcjonowanie urządzeń komunalnych.

Na bieżąco informowano konserwatora o stwierdzonych przypadkach niesprawności sygnalizacji świetlnej.

W 9 przypadkach powiadomiono PGK o konieczności usuwania skutków zimy.

 

Kontrola oraz rekontrola realizacji Ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Żyrardów w zakresie utrzymania czystości i porządku przez właścicieli posesji prywatnych oraz przez prowadzących sklepy, hurtownie, punkty usługowe.

Kontrolę przeprowadzono m.in. przy ulicach: ul. Harcerska, ul. Jeżynowa, ul. Próchnika, ul. Bajkowa, ul. Browarna, ul. Grenadierów, ul. Nowy Świat, ul. Mały Rynek, ul. Lniarska, ul. Nizinna,ul. Równoległa, ul. Jaktorowska, ul. Żwirki i Wigury, ul. Hiellego, ul. Orlika, ul. Wasilewskiego, ul. Okulickiego, ul. Łużycka, ul. Emilii Plater, ul. Garbarskiego, ul. Mickiewicza, ul. Borówkowa, ul. Kosima, ul. Poziomkowa, ul. Kanałowa, ul. Daleka, ul. Wiatraczna, ul. Rzeczna, ul. Twardowskiej, ul. Peszkowskiego, ul. Malinowa, ul. Krakowska, ul. Sempołowskiej, ul. Wrzosowa, ul. POW, ul. Polna, ul. Moniuszki, ul. Zielony Zaułek, ul. Jeleniogórska, ul. Różana, ul. Wiejska, ul. Browarna, ul. Reymonta od ul. Opolskiej do ul. Mickiewicza, ul. Letnia, ul. Miodowa, ul. Dzikiewicza.

W wyniku podjętych działań stwierdzono nieprawidłowości w 64 przypadkach.

Zastosowano sankcje: 59 pouczeń, 4 mandaty karne oraz 1 wniosek o ukaranie do Sądu.

 

Kontrola realizacji Ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

Kontrolę przeprowadzono m.in. przy ulicach: ul. Mały Rynek, ul. Okrzei, ul. Bratnia, ul. Żeromskiego, ul. Noworadziejowska, ul. Mieczysławowska, ul. Waryńskiego, ul. Jaktorowska, ul. Mostowa, ul. Niedziałkowskiego, ul. Makowa, ul. Wittenberga, ul. 1-go Maja, ul. Legionów Polskich, ul. Słowackiego, ul. Struga, ul. Księdza Skargi, ul. Dekerta, ul. Piastowska, ul. Wysockiego od ul. 16-go Stycznia do ul. Bohaterów Warszawy, ul. 1-go Maja od ul. Okrzei do ul. POW, ul. Piaskowa, ul. Piękna, ul. Jaktorowska, ul. 1-go Maja na odcinku od ul. Mireckiego do ul. Okrzei, ul. Lelewela, ul. Skierniewicka, ul. Sosabowskiego, ul. Grunwaldzka, ul. Olsztyńska, ul. Norwida, ul. Jaktorowska, ul. 1-go Maja na odcinku od ul. Waryńskiego do ul. Leszno, ul. Hulki – Laskowskiego, ul. Sosnowa, ul. Kętrzyńska, ul. Browarna, ul. Reymonta od ul. Opolskiej do ul. Mickiewicza, ul. Świerkowa, ul. Miodowa, ul. Dzikiewicza.

W wyniku podjętych działań stwierdzono nieprawidłowości w 24 przypadkach.

Zastosowano sankcje: 20 pouczeń, 1 mandat karny oraz 3 wnioski o ukaranie do Sądu.

 

Kontrola stanu porządkowego bezpośrednio przed Świętami Wielkanocnymi oraz Bożego Narodzenia.

Przeprowadzona na terenach podległych pod PGM, ŻSM, oraz Gminę Żyrardów - zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

 

Kontrola stanu porządkowego terenów będących w zarządzie gminy.

Informowano Wydział Gospodarki Komunalnej o występujących nieprawidłowościach na podległym terenie (będącym w administracji Gminy). Stwierdzono 1137 przypadków. Przeprowadzono kompleksowe kontrole stanu sanitarno-porządkowego terenów będących własnością miasta, informując o stwierdzonych nieprawidłowościach.

 

Wyrywkowa kontrola drożności rowów burzowych oraz stanu studzienek kanalizacji deszczowej - kontynuowana na bieżąco.

Z chwilą stwierdzenia nieprawidłowości powiadamiano Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta oraz PGK.

Przeprowadzono również kompleksową kontrolę drożności rowów burzowych – stwierdzone nieprawidłowości ujęto w protokole.

 

Kontrole nielegalnego wylewania szamb –  nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego (ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsca o dużym natężeniu ruchu).

Działania prowadzone były wyrywkowo, codziennie przez wszystkie patrole z uwzględnieniem miejsc najczęstszych przypadków niestosowania się do przepisów ruchu drogowego.

W wyniku podjętych działań w stosunku do sprawców wykroczeń oprócz 2140 ustnych pouczeń zastosowano sankcje w postaci mandatów karnych w ilości:

art. 90 (tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej) – 1 M.K.

art. 92 § 1 (niestosowanie się do znaków drogowych) – 558 M.K.

art. 97 (wykraczanie przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie) – 288 M.K.

art. 96 § 3 (niewskazanie kierującego pojazdem) – 54 M.K.

W 5 przypadkach odholowywano pojazdy stwarzające zagrożenie w ruchu drogowym poprzez parkowanie w rejonach skrzyżowań, w rejonach przejść dla pieszych, blokujące wjazdy, oraz zaparkowane na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W 11 przypadkach usuwano pojazdy których stan techniczny wskazywał na to, że są nieużywane.

Stwierdzono 29 przypadków kierowania rowerem bez wymaganego oświetlenia udzielono 24 pouczenia, nałożono 5 mandatów karnych.

Stwierdzono 1 przypadek kierowania samochodem oraz 2 przypadki kierowania rowerem w stanie po użyciu alkoholu.

Kierujących ujęto i przekazano KPP celem skierowania spraw do Sądu Rejonowego (z uwagi na znamiona przestępstwa) – powyżej 0,5‰ alkoholu w wydychanym powietrzu.

 

W sumie za wykroczenia z zakresu ruchu drogowego nałożono 906 mandatów oraz zostały skierowane wnioski o ukaranie do Sądu, w sumie za 198 naruszeń przepisów z zakresu ruchu drogowego.

 

Przeprowadzano kontrole, udzielano asyst oraz informowano n/w podmioty o awariach technicznych oraz innych zagrożeniach i uciążliwościach.

Przeprowadzono 193 kontroli i asyst, których udzielono pracownikom różnych instytucji i przedsiębiorstw (MOPS, ŻSM, PSSE, PGM, PKP, AQUA, Nadzór Budowlany, Weterynaria, Wydziały Urzędu Miasta: Nieruchomości, Gospodarki Komunalnej, Działalności Gospodarczej i inne).

Współpracując z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, w okresie przedwakacyjnym przeprowadzono kontrolę stanu technicznego urządzeń zabawowych znajdujących się w zarządzie Gminy Żyrardów oraz poszczególnych administracji.

Powiadomiono n/w instytucje i Wydziały Urzędu Miasta o zauważonych nieprawidłowościach:

Wydział Gospodarki Komunalnej – 361 przypadki - znaki drogowe, stan nawierzchni,

Konserwator oświetlenia ulicznego – 212 przypadków awarii

Wydział Gospodarki Komunalnej – 43 przypadków - przewrócone drzewa itp.,

Inne instytucje - 342 przypadków – Telekomunikacja, Zakład Energetyczny, Rejony Dróg, PKS Grodzisk Maz., ŻSM, Weterynaria, PKP, PGK, PGM, PEC, OSiR.

 

Współpracując z kompetentnymi służbami zabezpieczano miejsca zdarzeń:

- w 9 przypadkach współpracując z Państwową Strażą Pożarną zabezpieczano miejsca pożaru, przewróconych drzew itp., uniemożliwiając przedostawanie się w w/w rejon osób postronnych oraz czuwając nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym - w ramach posiadanych uprawnień,

- w 16 przypadkach dotyczących ruchu drogowego (wypadki, kolizje, itp.) podejmowano działania (współpracując z Policją) mające na celu zabezpieczenie w/w miejsc, śladów oraz ustalenie świadków w/w zdarzeń,

- w 17 przypadkach powiadomiono o pożarach i innych zdarzeniach wymagających interwencji PSP,

- w 37 przypadkach wzywano Pogotowie Ratunkowe do osób potrzebujących pomocy medycznej.

Wspierano działania powiadamianych służb.

 

Realizując zadania z zakresu ochrony obiektów użyteczności publicznej:

 W 13 przypadkach pełniono służbę w rejonie Resursy zabezpieczając porządek podczas trwania Sesji RMŻ.

 

Podejmowano interwencje w stosunku do osób nietrzeźwych:

Spożywających alkohol w miejscach publicznych – stwierdzono spożywanie alkoholu przez 200 osób.

W 118 przypadkach nałożono M.K. udzielono 75 pouczeń a w 7 przypadkach skierowano wniosek o ukaranie do Sądu.

Ponadto ujęto siedmioro nieletnich w związku ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych, których następnie przekazano funkcjonariuszom policji w celu prowadzenia dalszych czynności.

 

Zabezpieczono spokój i porządek podczas 94 różnego rodzaju imprez oraz uroczystości m.in.:

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, drogi krzyżowej, rezurekcji, meczy piłkarskich, meczy koszykówki, zawodów pływackich, Biegu Majowego, innych imprez sportowych na terenie OSiR, wystaw w Muzeum, Pikniku Rodzinnego, imprezy z okazji Dnia Dziecka, „Święta Młodości”, Bożego Ciała, Wigilii, Sylwestra, koncertów, Targów Budowlanych i innych.

Poczet sztandarowy złożony z funkcjonariuszy Straży Miejskiej uczestniczył we wszystkich oficjalnych uroczystościach.

 

Podejmowano działania w zakresie informowania oraz inicjowania działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw, wykroczeń, m.in. poprzez:

Uczestnictwo przedstawicieli Straży Miejskiej w 35 spotkaniach z mieszkańcami miasta.

Podczas spotkań informowano o stanie i rodzajach zagrożeń w poszczególnych rejonach.

Zgłaszane problemy pozostające w gestii Straży Miejskiej przyjmowane są do realizacji, natomiast sprawy które wykraczają poza kompetencje S.M., przekazywane są właściwym instytucjom.

Utrzymywanie na bieżąco współpracy z pedagogami szkolnymi oraz funkcjonariuszem KPP ds. Nieletnich i Patologii.

 

Konwojowano wartości pieniężne dla potrzeb Gminy.

Współpracując z Wydziałem Finansowo-Budżetowym Urzędu Miejskiego wykonano 111 konwojów.

 

Przeprowadzono szkolenia okresowe w zakresie:

- doskonalenia posługiwania się bronią palną,

- w zakresie posługiwania się pałką wielofunkcyjną oraz technik patrolu pieszego itp.

 

Propagowano informację o działalności Straży Miejskiej w Żyrardowie wśród młodzieży szkół podstawowych.

Funkcjonuje strona w Biuletynie Informacji Publicznej, zawierająca wszelkie informacje o funkcjonowaniu Straży Miejskiej, strona Straży Miejskiej w Żyrardowie oraz także strona internetowa na stronie miasta Żyrardowa.

W 2014r., kontynuowaliśmy rozpoczęte w 2011r., wydawanie biuletynu „Strażnik Miejski”, który rozprowadzany jest na spotkaniach Samorządów Mieszkańców i Radach Osiedli, oraz umieszczany jest na stronie internetowej Straży Miejskiej.

W biuletynie staramy się przybliżyć problematykę dotyczącą funkcjonowania Straży Miejskiej, praw i obowiązków mieszkańców: właścicieli/administratorów nieruchomości, kierujących pojazdami, właścicieli zwierząt, itd.

Umieszczane są informacje o bieżących działaniach podejmowanych przez funkcjonariuszy S.M. oraz w pewnym zakresie o planowanych.

W biuletynie umieszczamy również wyczerpujące odpowiedzi na najczęściej zadawane przez mieszkańców pytania, z zakresu działalności S.M.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Żyrardowie, wzorem lat ubiegłych prowadzą zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, w szkołach i przedszkolach zgłaszających chęć współpracy. W 2014 r. w/w zajęcia były prowadzone w Przedszkolu nr 10, Zespole Szkół Podstawowych nr 4, w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz z dziećmi uczęszczającymi do placówki Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Wspólnie z funkcjonariuszami KPP współprowadzili w Zespole Szkół nr 3 konkurs sprawdzający wiedzę z  zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego.

 

Udzielano pomocy ludziom potrzebującym.

W 67 przypadkach podejmowano czynności dowożąc osoby do miejsca zamieszkania.

W 7 przypadkach podejmowano czynności dowożąc osoby bezdomne do Markotu– Dar Serca w Oryszewie.

 

Działania prewencyjne - organizacja Funkcji Stanowiska Systemu Monitorowania.

Na chwilę obecną uruchomionych jest 28 kamer obrotowych (w tym 12 kamer cyfrowych) z których obraz nagrywany jest na twarde dyski z możliwością archiwizacji przez min. 20 dni.

Istnieje połączenie sieciowe do zdalnego podglądu obrazów z kamer między siedzibą Straży Miejskiej, a Komendą Powiatową Policji w Żyrardowie. Dzięki temu funkcjonariusze policji posiadają możliwość nagrywania zarchiwizowanego w systemie zapisu do prowadzonych postępowań. W/w połączenie umożliwia również dyżurnemu KPP bezpośrednią obserwację ujawnionych zdarzeń przez operatorów monitoringu oraz odtworzenie zarchiwizowanego zapisu materiału na miejscu, bez konieczności przyjazdu do Straży Miejskiej. Do tej pory funkcjonariusze KPP w celach operacyjno-rozpoznawczych analizowali i wykorzystywali zarchiwizowane zapisy w systemie monitoringu miasta w siedzibie SM, które w razie potrzeby przegrywane były na płyty CD lub DVD i przekazywane w sposób udokumentowany. W chwili obecnej, takie rozwiązanie jest stosowane w szczególnych sytuacjach.

Wykorzystując system monitorowania:

ogółem zarejestrowano: – 3175 wydarzeń,

w tym:

- drogowe – wydarzeń 1790,

- spożywanie alkoholu – 235 przypadków,

- inne (zakłócanie spokoju i porządku publicznego, bójki, gromadzenie się osób, awantury, dewastacje, niebezpieczne zabawy dzieci, niesprawne urządzenia, nieporządek itp.) – 1150 przypadki.

W wyniku powyższego Straż Miejska podjęła 2437 interwencji.

- 126 interwencji podjętych zostało przez KPP,

- 30 interwencje przez inne służby,

- 582 interwencji nie podjęto ze względu na brak możliwości spowodowany realizacją innych czynności (asysty, konwoje, inne działania), bądź oddalenie się sprawców poza zasięg kamer, lub odjechanie z miejsc popełnienia wykroczenia.

Przedstawiona statystyka wykazuje wzrost ilości zdarzeń.

Istotną rolę w tej sytuacji odgrywa monitoring, gdzie w przypadkach wykroczeń drogowych istnieje możliwość zabezpieczenia materiału fotograficznego bądź nagrania oraz dokumentacji do kontynuowania czynności bez konieczności interwencji patrolu.

Zapisy mogące służyć celom  wykrywczym, lub procesowym przegrywane są na płyty CD i przekazywane w sposób udokumentowany zainteresowanym, upoważnionym instytucjom takim jak sąd, prokuratura, czy policja.

W 21 przypadkach czynów przestępczych oraz wykroczeń przekazywano funkcjonariuszom Policji oraz Prokuraturze zabezpieczony materiał w celu prowadzenia dalszych czynności.

Należy nadmienić, że dużą rolę w jakości przekazywanego obrazu z kamer odgrywa właściwe oświetlenie. W ciągu dnia ostrość obrazu z kamer cyfrowych jest dobra, natomiast po zmierzchu i w godzinach nocnych znacznie słabsza, szczególnie w miejscach niedoświetlonych lub o nadmiernym natężeniu światła.

Bardzo dużą uciążliwością w pracy systemu monitoringu jest duża częstotliwość wyłączania zasilania, co powoduje zaniki obrazu do momentu włączenia się agregatu prądotwórczego, a w przypadku kamer cyfrowych całkowitym zerwaniu połączenia. Przy realizacji kolejnego etapu wymiany kamer na cyfrowe, niezbędny jest montaż ups w serwerowni do podtrzymania pracy urządzeń systemu cyfrowego.

Uciążliwością w obserwacji strażników i operatorów jest duży przyrost drzewostanu na terenie miast, zasłaniającego znaczną część pola widzenia kamer. W 2013 roku ze względu na brak funduszy nie podjęto żadnych prac w tym kierunku. W roku 2014 zostały ponownie przekazane miejsca wymagające niezbędnej przycinki, jednak prace te nie zostały zrealizowane.

 

DANE STATYSTYCZNE:

W wyniku podjętych działań nałożono sankcje:

mandaty karne – 1195

pouczenia – 2659

wnioski o ukaranie do Sądu – 201 zawierających łącznie 238 wykroczeń

Przyjęto skarg oraz zgłoszeń 4288 od mieszkańców miasta. Wszystkie skargi i zgłoszenia zostały rozpatrzone i w zależności od posiadanych uprawnień załatwione przez Straż Miejską, lub przekazane do realizacji organom kompetentnym do ich załatwienia /KPP, PSSE, Weterynaria, Wydziały UM, Starostwo/.

W sumie odnotowano w rejestrach oraz podjęto czynności w stosunku do 6127 osób.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zastępca Komendanta mgr Zbigniew Begański
    data wytworzenia: 2015-06-18
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2015-02-05 10:56
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2015-07-01 10:07

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16140
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-30 15:50:28