Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Informacja o działaniach podjętych przez Straż Miejską w 2015 r.

Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

Prowadzone były działania prewencyjne każdego dnia tygodnia w godz. 700 – 2300, na zasadzie patrolu zmotoryzowanego i patrolu pieszego na terenie całego miasta (w godz. 1500 – 2300), ze szczególnym zwróceniem uwagi na rejony największego zagrożenia.

Stwierdzono 156 przypadków zakłócania spokoju i porządku publicznego, nieobyczajnych wybryków oraz używania słów wulgarnych.

Nałożono 48 mandatów karnych, skierowano 8 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego oraz udzielono 100 pouczeń.

Podczas roku szkolnego codziennie patrolowano rejony szkół.

Ujęto 1 osobę posiadającą narkotyki, 2 osoby dokonujące chuligańskich wybryków i aktów wandalizmu, 2 sprawców kradzieży.

W jednym przypadku ujawniono zwłoki mężczyzny, powiadomiono funkcjonariuszy KPP.

Ponadto ujęto 27 nieletnich, którzy dokonywali czynów chuligańskich, spożywali alkohol, zakłócali spokój i porządek publiczny oraz niszczyli urządzenia użyteczności publicznej.

W ramach działań prewencyjnych pełniono wspólne służby (patrole piesze i zmotoryzowane) z funkcjonariuszami KPP- na terenie całego miasta – 21 służb.

 

Dokonano 1481 legitymowań profilaktycznych w rejonach ulic:

– 1 Maja, 11 Listopada, 16 Stycznia, Akacjowej, Kazimierza Basińskiego, Bohaterów Warszawy, Jana Brzechwy, ks. Stanisława Brzóski, Gen. Leopolda Cechaka, Chłodnej, Chmielnej, Chocimskiej, Władysława Choińskiego, Fryderyka Chopina, Ciasnej, Czystej, Mały Rynek, Jana Matejki, Mazowieckiej, Adama Mickiewicza, Romualda Mielczarskiego, Józefa Mireckiego, Stanisława Moniuszki, Mostowej, Gabriela Narutowicza, Marii Nietrzebki, Jarosława Dąbrowskiego, Jana Dekerta, Karola Dittricha, Jana Długosza, Karola Doczkała, Dolnośląskiej, Polskiej Organizacji Wojskowej, Kpt. Stanisława Pałaca, Parkingowej, Filipa de Girarda, Farbiarskiej, Aleksego Głowackiego, Grenadierów, Gen. Stefana Grota-Roweckiego, Ludwika Waryńskiego, Karola Hiellego, Pawła Hulki-Laskowskiego, Jaktorowskiej, Jasnej, Jedności Robotniczej, Gen. Władysława Sikorskiego, Stefana Jodłowskiego, Janiny Kacperskiej, Kamiennej, Kanałowej, Kasztanowej, Jana Kilińskiego, ks. Stanisława Konarskiego, Marii Konopnickiej, Kościelnej, Tadeusza Kościuszki, Krótkiej, Legionów Polskich, Leszno, Bolesława Limanowskiego, Waleriana Łukasińskiego, Stanisława Małachowskiego, Nowy Rynek, Stefana Okrzei, Gen. Leopolda Okulickiego, Michała Ossowskiego.

Przeprowadzone kontrole pod kątem wysypywania nieczystości oraz zagrożenia p. poż. pozwoliły na wychwycenie:

Stwierdzono 34 przypadki zaśmiecania – nałożono 9 M.K., sporządzono 2 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego, udzielono 23 pouczeń.

Służba na targowisku miejskim w zakresie ładu i porządku pełniona była:

W dni powszednie doraźnie (godz. 800 -1500), w soboty i niedziele w czasie funkcjonowania targowiska (godz. 700 – 1500; 800 – 1600).

Przeprowadzono kontrolę legalizacji wag, w wyniku której w pięciu przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości nałożono mandaty karne, w jednym pouczono.

Podejmowano działania mające na celu dyscyplinowanie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Realizowano zadania kontrolne w związku z zakazem sprzedaży środków pirotechnicznych.

W rejonie Targowiska Miejskiego dokonywano legitymowań profilaktycznych.

Kontrola w zakresie utrzymania porządku i czystości.

Bieżące kontynuowanie prac w zakresie utrzymania porządku na terenie oraz w bezpośrednim jego otoczeniu: zakładów pracy, instytucji – w tym Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot Mieszkaniowych.

Obligowano administratorów do podjęcia, czy też wzmożenia działań mających na celu poprawienie sytuacji porządkowej:

PGM – 68

PKP – 11

PEC – 4

Spółdzielnie Mieszkaniowe – 43

Rejon Dróg Grodzisk. Maz. – 10

Inne – 96

W związku z 70 przypadkami niezachowania należytych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt, udzielono 36 pouczeń, nałożono 32 mandatów karnych, skierowano 2 wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego.

W 112 przypadkach informowano Wydział Gospodarki Komunalnej U.M. o uciążliwościach związanych z bezpańskimi psami.

Kontrola zabezpieczeń prac inwestycyjno-remontowych (zabezpieczenia, zezwolenia).

Na bieżąco przeprowadzano kontrole prowadzonych prac, współpracując również w tym zakresie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

Powiadamianie Wydz. Gosp. Komunalnej o ustawieniu reklam w pasie drogowym /zezwolenia/.

W wyniku zmiany przepisów, S.M. w 2011 r. utraciła możliwość nakładania sankcji za brak zezwolenia na zajęcia pasów drogowych. Zostały jednocześnie określone zasady postępowania w powyższych przypadkach, polegające na informowaniu poszczególnych zarządców dróg o stwierdzonych przypadkach zajęcia drogi. W 2015 r. na bieżąco dokonywano powiadomień o stwierdzonych zajęciach pasa drogowego.

Stwierdzono 35 przypadków plakatowania w miejscach do tego nie przeznaczonych –
udzielono 19 pouczeń, nałożono 15 mandatów karnych. W 1 przypadku skierowano sprawę do Sądu Rejonowego.

Oddziaływanie na służby odpowiedzialne za funkcjonowanie urządzeń komunalnych.

Na bieżąco informowano konserwatora o stwierdzonych przypadkach niesprawności sygnalizacji świetlnej.

Współpracowano z PGK powiadamiając na bieżąco o konieczności usuwania skutków zimy.

Kontrola oraz rekontrola realizacji Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Żyrardów, w zakresie utrzymania czystości i porządku przez właścicieli posesji prywatnych oraz przez prowadzących sklepy, hurtownie, punkty usługowe.

W rejonach nieruchomości prywatnych oprócz wyrywkowych kontroli prowadzonych na
terenie całego miasta, przeprowadzono kompleksowe kontrole na następujących ulicach:
ul. Toruńska, ul. Wspólna, ul. Rolna, ul. Wesoły Zaułek, ul. Rodzinna, ul. Sucha, ul. Bajkowa, ul. Grenadierów, ul. Adama Próchnika, ul. Dębowa, ul. Spokojna, ul. Romualda Traugutta, ul. Wypoczynkowa, ul. Władysława Choińskiego, ul. Wiosenna, ul. Letnia, ul. Kasztanowa, ul. Żniwna, ul. Kutnowska, ul. Gen. Leopolda Cehaka, ul. Dolnośląska, ul. Gen. Stanisława Maczka, ul. Karola Doczkała, ul. Gen. Józefa Bema, ul. Gen. Władysława Andersa, ul. Krótka, ul. Piotra Skargi, ul. Andrzeja Struga, ul. Stanisława Moniuszki, ul. św. Jana, ul. Kętrzyńska, ul. Jana Kilińskiego, ul. Browarna, ul. Stefana Batorego, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Radziejowska.

W wyniku podjętych działań stwierdzono nieprawidłowości w 118 przypadkach.

Zastosowano sankcje: 103 pouczenia, 8 mandatów karnych oraz 7 wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego.

Kontrola realizacji Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.), w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

Kontrolę przeprowadzono m.in. przy ulicach: Krótkiej, ul. Gen. Józefa Bema, ul. Wypoczynkowej, ul. Władysława Choińskiego, ul. Kasztanowej, ul. Mały Rynek, ul. Stefana Okrzei, ul. Bratniej, ul. Mostowej, ul. Makowej, ul. ks. Otto Wittenberga, ul. 1-go Maja, ul. Legionów Polskich, ul. Juliusza Słowackiego, ul. Andrzeja Struga, ul. ks. Piotra Skargi, ul. Jana Dekerta, ul. Piastowska, ul. Piotra Wysockiego od ul. 16-go Stycznia do ul. Bohaterów Warszawy, ul. Stefana Okrzei, ul. P.O.W., ul. Piaskowej, ul. Pięknej, ul. Jaktorowskiej, ul. Józefa Mireckiego, ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego, ul. Grunwaldzkiej, ul. Olsztyńskiej, ul. Browarnej, ul. Władysława Reymonta, ul. Adama Mickiewicza, ul. Miodowej, ul. Władysława Dzikiewicza.

W wyniku podjętych działań w 12 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości – udzielono pouczeń.

Kontrola stanu porządkowego bezpośrednio przed Świętami Wielkanocnymi oraz Bożego Narodzenia.

Przeprowadzona na terenach podległych pod PGM, ŻSM oraz Gminę Żyrardów – zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

 

Kontrola stanu porządkowego terenów będących w zarządzie gminy.

Informowano Wydział Gospodarki Komunalnej o występujących nieprawidłowościach na podległym terenie (będącym w administracji Gminy). Stwierdzono 793 przypadki.
Przeprowadzono kompleksowe kontrole stanu sanitarno-porządkowego terenów będących własnością miasta, informując o stwierdzonych nieprawidłowościach.

Wyrywkowa kontrola drożności rowów burzowych oraz stanu studzienek kanalizacji deszczowej – kontynuowana na bieżąco.

Z chwilą stwierdzenia nieprawidłowości powiadamiano Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta oraz PGK.

Przeprowadzono również kompleksową kontrolę drożności rowów burzowych – stwierdzone nieprawidłowości ujęto w protokole.

Kontrole nielegalnego wylewania szamb – nie stwierdzono nieprawidłowości.

Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego (ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsca o dużym natężeniu ruchu).

Działania prowadzone były wyrywkowo codziennie przez wszystkie patrole, z uwzględnieniem miejsc najczęstszych przypadków niestosowania się do przepisów ruchu drogowego.

W wyniku podjętych działań w stosunku do sprawców wykroczeń oprócz 1731 ustnych pouczeń, zastosowano sankcje w postaci mandatów karnych w ilości:

art. 92 § 1 (niestosowanie się do znaków drogowych) – 277 M.K.

art. 97 (wykraczanie przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie) – 289 M.K.

art. 96 § 3 (niewskazanie kierującego pojazdem) – 61 M.K.

art. 99 § 1 (niszczenie lub uszkadzanie drogi publicznej) – 1 M.K.

W 8 przypadkach odholowywano pojazdy stwarzające zagrożenie w ruchu drogowym, parkujące w rejonach skrzyżowań, w rejonach przejść dla pieszych, blokujące wjazdy oraz zaparkowane na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W 11 przypadkach usunięto pojazdy, których stan techniczny wskazywał na to, że są nieużywane.

Stwierdzono 23 przypadki kierowania rowerem bez wymaganego oświetlenia, udzielono 18 pouczeń, nałożono 5 mandatów karnych.

Stwierdzono 1 przypadek kierowania rowerem w stanie po użyciu alkoholu.

Kierującego ujęto i przekazano KPP celem skierowania sprawy do Sądu Rejonowego.

W sumie za wykroczenia z zakresu ruchu drogowego nałożono 633 mandatów oraz zostały skierowane wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego, w sumie za 190 naruszeń przepisów z zakresu ruchu drogowego.

Przeprowadzano kontrole, udzielano asyst oraz informowano n/w podmioty o awariach technicznych oraz innych zagrożeniach i uciążliwościach.

Przeprowadzono 177 kontroli i asyst, których udzielono pracownikom różnych instytucji i przedsiębiorstw (MOPS, ŻSM, PSSE, PGM, PKP, AQUA, Nadzór Budowlany, Weterynaria, Wydziały Urzędu Miasta: Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Działalności Gospodarczej i inne).

Współpracując z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, w okresie przedwakacyjnym przeprowadzono kontrolę stanu technicznego urządzeń zabawowych, znajdujących się w zarządzie Gminy Żyrardów oraz poszczególnych administracji.

Powiadomiono n/w instytucje i Wydziały Urzędu Miasta o zauważonych nieprawidłowościach:

Wydział Gospodarki Komunalnej – 354 przypadki – znaki drogowe, stan nawierzchni,

Konserwator oświetlenia ulicznego – 465 przypadków awarii,

Wydział Gospodarki Komunalnej – 127 przypadków – przewrócone drzewa, gałęzie do przycięcia, itp.,

Inne instytucje – 281 przypadków – Telekomunikacja, Zakład Energetyczny, Rejony Dróg, PKS Grodzisk Maz., ŻSM, Weterynaria, PKP, PGK, PGM, PEC, OSiR.

Współpracując z kompetentnymi służbami zabezpieczano miejsca zdarzeń:

– w 8 przypadkach współpracując z Państwową Strażą Pożarną zabezpieczano miejsca pożaru, przewróconych drzew itp., uniemożliwiając przedostawanie się w ww. rejon osób postronnych oraz czuwając nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym – w ramach posiadanych uprawnień,

– w 12 przypadkach dotyczących ruchu drogowego (wypadki, kolizje, itp.), podejmowano działania (współpracując z Policją) mające na celu zabezpieczenie ww. miejsc, śladów oraz ustalenie świadków ww. zdarzeń,

– w 40 przypadkach wzywano Pogotowie Ratunkowe do osób potrzebujących pomocy medycznej.

Wspierano działania powiadamianych służb.

Realizując zadania z zakresu ochrony obiektów użyteczności publicznej:

W 12 przypadkach pełniono służbę w rejonie Resursy, zabezpieczając porządek podczas trwania Sesji RMŻ.

Podejmowano interwencje w stosunku do osób nietrzeźwych:

Spożywających alkohol w miejscach publicznych – stwierdzono spożywanie alkoholu przez 189 osób.

W 119 przypadkach nałożono M.K. – udzielono 69 pouczeń, a w 1 przypadku skierowano wniosek o ukaranie do Sądu Rejonowego.

Ponadto ujęto troje nieletnich w związku ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych, których następnie przekazano funkcjonariuszom policji w celu prowadzenia dalszych czynności.

Zabezpieczono spokój i porządek podczas 57 różnego rodzaju imprez oraz uroczystości m.in.:

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, drogi krzyżowej, rezurekcji, meczy piłkarskich, meczy koszykówki, zawodów pływackich, biegów, innych imprez sportowych na terenie AQUA, wystaw w Muzeum, Pikniku Rodzinnego, imprezy z okazji Dnia Dziecka, „Święta Młodości”, Bożego Ciała, Wigilii, Sylwestra, koncertów i innych.

Poczet sztandarowy złożony z funkcjonariuszy Straży Miejskiej, uczestniczył we wszystkich oficjalnych uroczystościach.

Podejmowano działania w zakresie informowania oraz inicjowania działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw, wykroczeń m.in. poprzez:

Uczestnictwo przedstawicieli Straży Miejskiej w 56 spotkaniach z mieszkańcami miasta.

Podczas spotkań informowano o stanie i rodzajach zagrożeń w poszczególnych rejonach.

Zgłaszane problemy pozostające w gestii Straży Miejskiej przyjmowane są do realizacji, natomiast sprawy, które wykraczają poza kompetencje S.M., przekazywane są właściwym instytucjom.

Utrzymywanie na bieżąco współpracy z pedagogami szkolnymi oraz funkcjonariuszem KPP ds. Nieletnich i Patologii.

Konwojowano wartości pieniężne dla potrzeb Gminy.

Współpracując z Wydziałem Finansowo-Budżetowym Urzędu Miejskiego – wykonano 90 konwojów.

Przeprowadzono szkolenia okresowe w zakresie:

– doskonalenia posługiwania się bronią palną,

– w zakresie posługiwania się pałką wielofunkcyjną, pałką gumową długą oraz technik patrolu pieszego itp.

Propagowano informację o działalności Straży Miejskiej w Żyrardowie wśród młodzieży szkół podstawowych.

Funkcjonuje strona w Biuletynie Informacji Publicznej, zawierająca wszelkie informacje o funkcjonowaniu Straży Miejskiej, strona Straży Miejskiej w Żyrardowie, jak również strona internetowa na stronie miasta Żyrardowa.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Żyrardowie wzorem lat ubiegłych, prowadzą zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach zgłaszających chęć współpracy. W 2015 r. ww. zajęcia były prowadzone w Przedszkolu nr 10, Zespole Szkół Podstawowych nr 4, w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym.

W sumie przeprowadzono 11 szkoleń i pogadanek.

Współpracowano z wychowawcami Świetlicy Szkolno-Wychowawczej w organizacji imprez rekreacyjno-sportowych dla wychowanków, w ramach patronatu nad jednostką.

Wspólnie z funkcjonariuszami KPP współprowadzili w Zespole Szkół nr 3 konkurs sprawdzający wiedzę z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego.

Udzielano pomocy ludziom potrzebującym.

W 53 przypadkach podejmowano czynności dowożąc osoby do miejsca zamieszkania.W 10 przypadkach podejmowano czynności dowożąc osoby bezdomne do Markotu – Dar Serca w Oryszewie, ewentualnie do szpitala ze względu na zły stan zdrowia.

Działania prewencyjne – organizacja Funkcji Stanowiska Systemu Monitorowania.

Na chwilę obecną uruchomionych jest 28 kamer obrotowych (w tym 12 kamer cyfrowych),
z których obraz nagrywany jest na twarde dyski z możliwością archiwizacji przez min. 20 dni.

Istnieje połączenie sieciowe do zdalnego podglądu obrazów z kamer między siedzibą Straży Miejskiej, a Komendą Powiatową Policji w Żyrardowie. Dzięki temu, funkcjonariusze policji posiadają możliwość nagrywania zarchiwizowanego w systemie zapisu do prowadzonych postępowań. Ww. połączenie, umożliwia również dyżurnemu KPP bezpośrednią obserwację ujawnionych zdarzeń przez operatorów monitoringu oraz odtworzenie zarchiwizowanego
zapisu materiału na miejscu, bez konieczności przyjazdu do Straży Miejskiej. Do tej pory funkcjonariusze KPP, w celach operacyjno-rozpoznawczych analizowali i wykorzystywali zarchiwizowane zapisy w systemie monitoringu miasta w siedzibie SM, które w razie potrzeby przegrywane były na płyty CD lub DVD i przekazywane w sposób udokumentowany.
W chwili obecnej, takie rozwiązanie jest stosowane w szczególnych sytuacjach.

Wykorzystując system monitorowania:ogółem zarejestrowano: – 2638 wydarzeń

w tym:

– drogowe – wydarzeń 1459,– spożywanie alkoholu – 218 przypadków, – inne – 961 przypadków (zakłócanie spokoju i porządku publicznego, bójki, gromadzenie się osób, awantury, dewastacje, niebezpieczne zabawy dzieci, niesprawne urządzenia, nieporządek itp.).

W wyniku powyższego podjęte zostały działania:

– 1801 interwencji, podjętych przez patrole Straży Miejskiej,

– 138 interwencji, podjętych zostało przez KPP,

– 23 interwencje, podjęte przez inne służby,

– 676 interwencji nie podjęto, ze względu na brak możliwości spowodowany realizacją

innych czynności (asysty, konwoje, inne działania), oddalenie się sprawców poza zasięg kamer, odjechanie z miejsc popełnienia wykroczenia lub brakiem możliwości realizacji ze
strony KPP.

Przedstawiona statystyka wykazuje na sukcesywny spadek zdarzeń w rejonie funkcjonowania monitoringu.

Istotną rolę w tej sytuacji odgrywa monitoring, gdzie w przypadkach wykroczeń drogowych, istnieje możliwość zabezpieczenia materiału fotograficznego bądź nagrania oraz dokumentacji do kontynuowania czynności, bez konieczności interwencji patrolu.

Zapisy mogące służyć celom wykrywczym lub procesowym przegrywane są na płyty CD i przekazywane w sposób udokumentowany zainteresowanym, upoważnionym instytucjom takim jak sąd, prokuratura.

Należy nadmienić, że dużą rolę w jakości przekazywanego obrazu z kamer odgrywa właściwe oświetlenie. W ciągu dnia ostrość obrazu z kamer cyfrowych jest dobra, natomiast po zmierzchu i w godzinach nocnych znacznie słabsza, szczególnie w miejscach niedoświetlonych lub o nadmiernym natężeniu światła.

Bardzo dużą uciążliwością w pracy systemu monitoringu jest różnorodność systemów realizowanych w poszczególnych etapach, co powoduje dużą awaryjność oraz niedokładność w sterowaniu, duża częstotliwość wyłączania zasilania, co powoduje zaniki obrazu do momentu włączenia się agregatu prądotwórczego, a w przypadku kamer cyfrowych całkowitym zerwaniu połączenia. Przy realizacji kolejnego etapu wymiany kamer na cyfrowe, niezbędny jest montaż ups w serwerowni do podtrzymania pracy urządzeń systemu cyfrowego.

Uciążliwością w obserwacji przez strażników i operatorów jest duży przyrost drzewostanu na terenie miasta, zasłaniającego znaczną część pola widzenia kamer.

Pomieszczenia centrum monitoringu były przystosowane w chwili oddania na 10 kamer. Obecna ilość kamer oraz związane z tym uciążliwości (m.in. powierzchnia pomieszczeń) praktycznie uniemożliwiają dalszą rozbudowę systemu w tych warunkach.

DANE STATYSTYCZNE:

W wyniku podjętych działań nałożono sankcje:mandaty karne – 914,pouczenia – 2272,wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego – 206, zawierających łącznie 222 wykroczeń.

Przyjęto skarg oraz zgłoszeń 4823 od mieszkańców miasta. Wszystkie skargi i zgłoszenia zostały rozpatrzone i w zależności od posiadanych uprawnień załatwione przez Straż Miejską, lub przekazane do realizacji organom kompetentnym do ich załatwienia (KPP, PSSE, Weterynaria, Wydziały UM, Starostwo).

W sumie odnotowano w rejestrach oraz podjęto czynności w stosunku do 4970 osób.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16150
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-30 15:50:28