Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Informacja o działaniach podjętych przez Straż Miejską w 2017 r.

I.

1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

Każdego dnia tygodnia prowadzone były działania prewencyjne w godz. 700-2300 na zasadzie patrolu zmotoryzowanego, oraz patrolu pieszego na terenie całego miasta (w godz. 1500 -2300) ze szczególnym zwróceniem uwagi na rejony największego zagrożenia.

Stwierdzono 100 (103–2016 r.) przypadków zakłócania spokoju i porządku publicznego, nieobyczajnych wybryków oraz używania słów wulgarnych.

Nałożono 57 mandatów karnych, skierowano 2 wnioski do sądu oraz udzielono 41 pouczeń.

Podczas roku szkolnego codziennie patrolowano rejony szkół, (codziennie inna szkoła).

Ujęto pięciu sprawców kradzieży- przekazano do dalszych czynności funkcjonariuszom KPP.

Ujęto 3 osoby, które brały udział w dwóch różnych bójkach – przekazano do dalszych czynności funkcjonariuszom KPP.

Ujęto osobę chcącą popełnić samobójstwo i przekazano do dalszych czynności funkcjonariuszom KPP.

Ponadto ujęto 13 (8 – 2016 r.) nieletnich, którzy dokonywali czynów chuligańskich, zakłócali spokój i porządek publiczny oraz dokonywali aktów dewastacji.

W ramach działań prewencyjnych pełniono wspólne służby (patrole piesze i zmotoryzowane) z funkcjonariuszami KPP- na terenie całego miasta –  33 służby (15-2016).

Dokonano 1135 legitymowań profilaktycznych (1364– 2016 r.) w rejonach ulic:

–  1 Maja, 11 Listopada, hr Henryka Łubieńskiego, Akacjowej,  Kazimierza Basińskiego, Bohaterów Warszawy, Jana  Brzechwy, ks. Stanisława Brzóski, Gen. Leopolda Cechaka, Chłodnej, Chmielnej, Jana Dekerta, Karola Dittricha, Karola Doczkała, Dolnośląskiej, Polskiej Organizacji Wojskowej, Kpt. Stanisława Pałaca, Parkingowej, Filipa de Girarda, Farbiarskiej, Aleksego Głowackiego, Grenadierów, Ludwika Waryńskiego, Karola Hiellego, Pawła Hulki-Laskowskiego, Jaktorowskiej, Jasnej, Gen. Emila Fieldorfa-Nila, Gen. Władysława Sikorskiego, rtm. Witolda Pileckiego, Janiny Kacperskiej, Kamiennej, Kanałowej, Kasztanowej, Jana Kilińskiego, ks. Stanisława Konarskiego, Marii Konopnickiej, Kościelnej, Tadeusza Kościuszki, Krótkiej, Legionów Polskich, Leszno, Bolesława Limanowskiego, Waleriana Łukasińskiego, Stanisława Małachowskiego, Stefana Okrzei, Gen. Leopolda Okulickiego, Michała Ossowskiego, Chocimskiej, Władysława Choińskiego, Fryderyka Chopina, Ciasnej, Czystej, Mały Rynek, Jana Matejki, Mazowieckiej, Adama Mickiewicza, Romualda Mielczarskiego, Józefa Mireckiego, Stanisława Moniuszki, Mostowej, Gabriela Narutowicza, Marii Nietrzebki, Jarosława Dąbrowskiego.

  • Przeprowadzone kontrole pod kątem wysypywania nieczystości oraz zagrożenia

   p. poż. pozwoliły na wychwycenie:

Stwierdzono 44 przypadki (29– 2016 r.) zaśmiecania – nałożono 24 M.K. oraz udzielono 20 pouczeń.

  • Służba na targowisku miejskim w zakresie ładu i porządku pełniona była:

W dni powszednie doraźnie (godz. 800 -1500), w soboty i niedziele w czasie funkcjonowania targowiska (godz. 700 – 1500; 800 – 1600).

Przeprowadzono kontrolę legalizacji wag, w wyniku której w 16 przypadkach stwierdzenia nieprawidłowości na osoby handlujące nałożono mandaty karne.

Podejmowano działania mające na celu dyscyplinowanie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Realizowano zadania kontrolne w związku z zakazem sprzedaży środków pirotechnicznych oraz innego asortymentu zabronionego w regulaminie targowiska.

Współpracując ze Strażą Leśną przeprowadzono kontrolę pod kątem legalności sprzedawanych choinek.

W rejonie Targowiska Miejskiego dokonywano legitymowań profilaktycznych.

4. Kontrola zabezpieczeń prac inwestycyjno-remontowych (zabezpieczenia, zezwolenia).

Na bieżąco przeprowadzano kontrole prowadzonych prac, współpracując również w tym zakresie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

5. Powiadamianie Wydz. Gosp. Komunalnej i Ochrony Środowiska o ustawieniu reklam w pasie drogowym /zezwolenia/.

W wyniku zmiany przepisów Straż Miejska w 2011 r. utraciła możliwość nakładania sankcji za brak zezwolenia na zajęcia pasów drogowych. Zostały jednocześnie określone zasady postępowania w powyższych przypadkach, polegające na informowaniu poszczególnych zarządców dróg o stwierdzonych przypadkach zajęcia drogi. W 2017 r. na bieżąco dokonywano powiadomień o stwierdzonych zajęciach pasa drogowego. 

Stwierdzono 10 przypadków (22– 2016 r.) plakatowania w miejscach do tego nieprzeznaczonych – udzielono 7 pouczeń, nałożono 3 mandaty karne.

6. Oddziaływanie na służby odpowiedzialne za funkcjonowanie urządzeń komunalnych.

Na bieżąco informowano konserwatora o stwierdzonych przypadkach niesprawności sygnalizacji świetlnej. Stwierdzono 29 przypadków.

Współpracowano z PGK powiadamiając w 50 przypadkach o konieczności usuwania skutków zimy.

7. Kontrola oraz rekontrola realizacji Ustawy z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Żyrardów w zakresie utrzymania czystości i porządku przez właścicieli posesji prywatnych oraz przez prowadzących sklepy, hurtownie, punkty usługowe.

W rejonach nieruchomości prywatnych oprócz wyrywkowych kontroli prowadzonych na terenie całego miasta, przeprowadzono kompleksowe kontrole na następujących ulicach:
Stefana Okrzei, Władysława Reymonta, Jaktorowskiej, Nizinnej, Jana Długosza, Kanałowej, Dolnośląskiej, Józefa Procnera, Karola Dittricha, Lnianym Zaułku, Żakardowej, Przemysłowej, Stefana Żeromskiego, Piastowskiej, Stanisława Wyspiańskiego, Adama Mickiewicza,
1 Maja, Mostowej, Jana Kasprowicza, Generała Jarosława Dąbrowskiego, Franklina Roosevelta, 1 Maja, P.O.W., Okulickiego, Słowackiego, Jana Kilińskiego, Waleriana Łukasińskiego, Izy Zielińskiej, Andrzeja Struga, Bielnikowej, Drukarskiej, Nowym Świecie, Krótkiej, Stanisława Staszica.

W wyniku podjętych działań stwierdzono nieprawidłowości w 97 przypadkach.

Zastosowano sankcje: 80 pouczeń, 11 mandatów karnych oraz 6 wniosków o ukaranie do Sądu.

Bieżące kontynuowanie prac w zakresie utrzymania porządku na terenie oraz w bezpośrednim jego otoczeniu: zakładów pracy, instytucji /w tym Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot Mieszkaniowych.

Obligowano administratorów do podjęcia, czy też wzmożenia działań mających na celu poprawienie sytuacji porządkowej:

PGM – 119

PKP – 32

Spółdzielnie Mieszkaniowe – 43

PGK – 44

Rejon Dróg Grodzisk. Maz. – 6

Zakład Energetyczny –  32

TBS – 1

Inne – 88

W związku z 79 (69 – 2016 r.) przypadkami niezachowania należytych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt udzielono 44 pouczeń, nałożono 34 mandaty karne, skierowano 1 wniosek o ukaranie do Sądu.

W sześciu przypadkach współpracując z przedstawicielami Weterynarii oraz Urzędu Miasta przeprowadzano kontrolę mającą na celu ocenę dobrostanu psów. Nie stwierdzono nieprawidłowości.

W 308 przypadkach informowano Wydział Gospodarki Komunalnej U.M. o uciążliwościach związanych z bezpańskimi psami. 

W 129 przypadkach zgłaszano padłe zwierzęta na terenie miasta w celu ich usunięcia.

8. Kontrola realizacji Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

Kontrolę przeprowadzono m.in. przy ulicach: Władysława Reymonta, Jaktorowskiej, Nizinnej, Jana Długosza, Kanałowej, Dolnośląskiej, Józefa Procnera, Karola Dittricha, Bielnikowej, Lnianym Zaułku, Drukarskiej, Żakardowej, Przemysłowej, Stefana Żeromskiego, Piastowskiej, Stefana Okrzei, Stanisława Wyspiańskiego, Adama Mickiewicza, 1 Maja, Mostowej, Jana Kasprowicza, Generała Jarosława Dąbrowskiego.

W wyniku podjętych działań w 5 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości – udzielono 3 pouczeń oraz nałożono 2 mandaty karne.

9. Kontrola stanu porządkowego bezpośrednio przed Świętami Wielkanocnymi oraz Bożego Narodzenia.

Przeprowadzona na terenach podległych pod PGM, ŻSM oraz Gminę Żyrardów – zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

10. Funkcjonariusze SM w 2017 r. przeprowadzali również kontrole na posesjach pod kątem ewentualnego spalania nieczystości w piecach. Kontrole miały charakter wyrywkowy i były realizowane w związku z otrzymywanymi zgłoszeniami oraz obserwacjami własnymi strażników. Kontrolowany był także rodzaj używanego materiału palnego w sytuacji stwierdzenia palenia ognisk.

W wyniku podjętych działań w sumie ujawniono 22 przypadki nieprawidłowości, z czego część dotyczyła spalania roślinności. Nałożono 7 M.K. oraz udzielono 15 pouczeń. 

11.  Kontrola stanu porządkowego terenów będących w zarządzie gminy.

Informowano Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska o występujących nieprawidłowościach na podległym terenie (będącym w administracji Gminy). Stwierdzono 1204 przypadki (847 – 2016 r.). Przeprowadzono kompleksowe kontrole stanu sanitarno-porządkowego terenów będących własnością miasta, informując o stwierdzonych nieprawidłowościach.

12. Wyrywkowa kontrola drożności rowów burzowych oraz stanu studzienek kanalizacji deszczowej – kontynuowana na bieżąco.

Z chwilą stwierdzenia nieprawidłowości powiadamiano Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta oraz PGK.

Przeprowadzono również kompleksową kontrolę drożności rowów burzowych – stwierdzone nieprawidłowości ujęto w protokole.

13. Kontrole nielegalnego wylewania szamb –  nie stwierdzono nieprawidłowości.

II. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego (ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsca o dużym natężeniu ruchu).

Działania prowadzone były wyrywkowo, codziennie przez wszystkie patrole z uwzględnieniem miejsc najczęstszych przypadków niestosowania się do przepisów ruchu drogowego.

W wyniku podjętych działań w stosunku do sprawców wykroczeń oprócz 1614 ustnych pouczeń (1690- 2016 r.) zastosowano sankcje w postaci mandatów karnych w ilości:

art. 92 § 1 (niestosowanie się do znaków drogowych) – 630 M.K. (667 M.K. – w 2016 r.).

art. 97 (wykraczanie przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie) –  379 M.K. (440 M.K. w 2016 r.).

art. 96§3 (niewskazanie kierującego pojazdem) –  63 M.K. (65 M.K. w 2016 r.).

art. 90 (tamowanie i utrudnianie ruchu) – 2 M.K.  (0 w 2016 r.)                                                                                        

W 22 przypadkach (25 w 2016 r.) odholowywano pojazdy stwarzające zagrożenie w ruchu drogowym, poprzez parkowanie w rejonach skrzyżowań, w rejonach przejść dla pieszych, blokujące wjazdy, oraz zaparkowane na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

W 4 przypadkach (16 w 2016 r.) usuwano pojazdy, których stan techniczny wskazywał na to, że są nieużywane.

Stwierdzono 46 przypadków kierowania rowerem bez wymaganego oświetlenia (13– 2016 r.) udzielono 26 pouczeń, nałożono 20 mandatów karnych.

W jednym przypadku ujęto sprawcę kolizji, który kierował pojazdem w stanie po użyciu alkoholu.

W sumie za wykroczenia z zakresu ruchu drogowego nałożono 1095 mandatów (1177–2016 r.) oraz zostały skierowane wnioski o ukaranie do Sądu, w sumie za 172 naruszeń przepisów z zakresu ruchu drogowego (126 w 2016 r.).

III. Przeprowadzano kontrole, udzielano asyst oraz informowano nw. podmioty o awariach technicznych oraz innych zagrożeniach i uciążliwościach.

Przeprowadzono 176 kontroli i asyst (138– 2016 r.), których udzielono pracownikom różnych instytucji i przedsiębiorstw (MOPS, ŻSM, PSSE, PGM, PKP, AQUA, Nadzór Budowlany, Weterynaria, Wydziały Urzędu Miasta: Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, Działalności Gospodarczej i inne).

Powiadomiono n/w instytucje i Wydziały Urzędu Miasta o zauważonych nieprawidłowościach:

Wydział Gospodarki Komunalnej –    428 przypadków (367– 2016 r.) – znaki drogowe, stan nawierzchni,

Konserwator oświetlenia ulicznego –   525 przypadków awarii (353– 2016 r.)

Wydział Gospodarki Komunalnej – 101 przypadków (113 – 2016 r.) – przewrócone drzewa, gałęzie do przycięcia, itp.,

IV. Współpracując z kompetentnymi służbami zabezpieczano miejsca zdarzeń:

– w 12 przypadkach (10– 2016 r.) współpracując z Państwową Strażą Pożarną zabezpieczano miejsca pożaru, przewróconych drzew itp., uniemożliwiając przedostawanie się w ww. rejon osób postronnych oraz czuwając nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym – w ramach posiadanych uprawnień,

– w 36 przypadkach powiadamiano Straż Pożarną o potrzebie podjęcia działań w związku z pożarami, kolizjami itp. zagrożeniami,

– w 17 przypadkach (10– 2016 r.) dotyczących ruchu drogowego (wypadki, kolizje, itp.) podejmowano działania mające na celu zabezpieczenie ww. miejsc, śladów oraz ustalenie świadków w/w zdarzeń,

– w 11 przypadkach zabezpieczano miejsca innych zdarzeń, m. in. takich jak zerwane przewody linii energetycznej, zagrożenie przewrócenia się drzew, awarie wodociągowe itp.  

– w   87 przypadkach (44 – 2016 r.) wzywano Pogotowie Ratunkowe do osób potrzebujących pomocy medycznej.

Wspierano działania powiadamianych służb.

V. Realizując zadania z zakresu ochrony obiektów użyteczności publicznej:

W 14 przypadkach (13 – 2016 r.) pełniono służbę w rejonie Resursy zabezpieczając porządek podczas trwania Sesji RMŻ.

Przeprowadzano cykliczne kontrole w autobusach komunikacji publicznej, w celu oceny jakości prowadzonych usług m.in. sprawności wyposażenia, czystości, estetyki środków komunikacji oraz mając na względzie bezpieczeństwo pasażerów.

W sumie w przeciągu roku przeprowadzono 67 takich kontroli, informując o stwierdzonych 

nieprawidłowościach odpowiedzialnego za nadzór pracownika U.M.

Współpracując z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, w okresie przedwaka- cyjnym przeprowadzono kontrolę stanu technicznego urządzeń zabawowych znajdujących

 się w zarządzie Gminy Żyrardów oraz poszczególnych administracji.

VI. Podejmowano interwencje w stosunku do osób nietrzeźwych:

Spożywających alkohol w miejscach publicznych – stwierdzono spożywanie alkoholu przez 271 osób (312– 2016 r.).

W 166 przypadkach nałożono M.K. (171 w 2016 r.) udzielono 105 pouczeń (137 – w 2016 r.).

Ponadto ujęto czworo nieletnich w związku ze spożywaniem alkoholu w miejscach publicznych, których następnie przekazano funkcjonariuszom policji w celu prowadzenia dalszych czynności.

VII. Zabezpieczono spokój i porządek podczas 76 (62- 2016 r.) różnego rodzaju imprez oraz uroczystości m.in.:

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, Festiwalu „Miasto Gwiazd”, drogi krzyżowej, rezurekcji, meczy piłkarskich, Gali Boksu, meczy koszykówki, zawodów pływackich, biegów, innych imprez sportowych na terenie AQUA, Zlotu pojazdów elektrycznych, wystaw w Muzeum, Pikniku Rodzinnego, imprezy z okazji Dnia Dziecka, Kina Letniego, „Święta Młodości”, Bożego Ciała, Wigilii, Sylwestra, koncertów i innych.

Poczet sztandarowy złożony z funkcjonariuszy Straży Miejskiej uczestniczył we wszystkich oficjalnych uroczystościach.

VIII. Podejmowano działania w zakresie informowania oraz inicjowania działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw, wykroczeń, m.in. poprzez:

Uczestnictwo przedstawicieli Straży Miejskiej w 40 spotkaniach z mieszkańcami miasta.

Podczas spotkań informowano o stanie i rodzajach zagrożeń w poszczególnych rejonach.

Zgłaszane problemy pozostające w gestii Straży Miejskiej przyjmowane są do realizacji, natomiast sprawy, które wykraczają poza kompetencje S.M., przekazywane są właściwym instytucjom.

Utrzymywanie na bieżąco współpracy z pedagogami szkolnymi oraz funkcjonariuszem KPP ds. Nieletnich i Patologii.

IX. Konwojowano wartości pieniężne dla potrzeb Gminy.

Współpracując z Wydziałem Finansowo-Budżetowym Urzędu Miejskiego wykonano 60 konwojów (58 – 2016 r.).

X. Przeprowadzono szkolenia okresowe w zakresie:

– doskonalenia posługiwania się bronią palną,

– w zakresie posługiwania się pałką wielofunkcyjną, pałką gumową długą oraz technik patrolu  

   pieszego itp.

– posługiwania się paralizatorami elektrycznymi typu TASER.

XI. Propagowano informację o działalności Straży Miejskiej w Żyrardowie wśród młodzieży szkół podstawowych.

Funkcjonuje strona w Biuletynie Informacji Publicznej, zawierająca wszelkie informacje o funkcjonowaniu Straży Miejskiej, strona Straży Miejskiej w Żyrardowie oraz także informacja na stronie internetowej miasta Żyrardowa.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Żyrardowie, wzorem lat ubiegłych, prowadzili zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, w szkołach i przedszkolach zgłaszających chęć współpracy. W 2017 r. w/w zajęcia były prowadzone w Przedszkolach nr 2, 5, 6, 9, Szkole Podstawowej nr 4.

Tematy prowadzonych szkoleń, to m.in.:

„Bezpieczne zabawy na podwórku”, „Bezpieczne zachowanie ze zwierzętami”, „Bezpieczne zachowania nad wodą”, „Ten obcy”, „Jestem bezpieczny na drodze”, „Jestem bezpieczny w domu”, „Internet i jego zagrożenia”, „Cyberprzemoc”, „Uzależnienia i jego formy”, „Przemoc i nienawiść – Formy i sposoby walki”.

W 2017 roku zorganizowano również dla dzieci i młodzieży występ „Teatru na straży” z Warszawy, który to zaprezentował przedstawienie pt. „Florka w sieci”.

W sumie w spotkaniu brało udział 360 dzieci. W trakcie spotkania odbył się również turniej wiedzy o Żyrardowie, którego uczestnicy zostali obdarowani opaskami odblaskowymi, kamizelkami oraz innym upominkami.

Również w poprzednim roku został zakupiony Autochodzik – czyli miasteczko ruchu drogowego dla dzieci, które poprzez formę zabawy uczą się przepisów ruchu drogowego. W miesiącu grudniu odbyły się już pierwsze zajęcia, które będą kontynuowane w 2018 roku.

Wspólnie z funkcjonariuszami KPP współprowadzili w Zespole Szkół nr 3 konkurs sprawdzający wiedzę z zakresu znajomości przepisów ruchu drogowego.

Funkcjonariusze SM brali również udział w działaniach pomocowych dla dzieci z rodzin patologicznych i potrzebujących pomocy uczestnicząc w spotkaniu świątecznym organizowanym dla dzieci przez Stowarzyszenie „Przymierze dla Żyrardowa”.

Dwukrotnie w roku 2017 zostały przeprowadzone kursy samoobrony dla mieszkanek Żyrardowa – „Bezpieczna Żyrardowianka”, które cieszyły się bardzo dużym powodzeniem, ponieważ w sumie uczestniczyło w nich około 90 mieszkanek. Należy zauważyć, że duża grupa chętnych, która ze względu na ograniczone możliwości techniczne nie mogła wziąć udziału w ww. kursach w 2017 r., weźmie w nich udział w 2018 r. Kolejne zajęcia rozpoczną się już w miesiącu marcu. 

XII. Udzielano pomocy ludziom potrzebującym.

W 77 przypadkach (47– 2016 r.) podejmowano czynności dowożąc osoby do miejsca zamieszkania.

W 5 przypadkach (8– 2016 r.) podejmowano czynności dowożąc osoby bezdomne do Markotu– Dar Serca w Oryszewie ewentualnie do MOPS-u.

XIII. Działania prewencyjne – organizacja Funkcji Stanowiska Systemu Monitorowania.

Na chwilę obecną uruchomionych jest 31 kamer obrotowych (w tym 17 kamer cyfrowych),
z których obraz nagrywany jest na twarde dyski z możliwością archiwizacji przez min. 20 dni.

Wykorzystując system monitorowania:

ogółem zarejestrowano: – 2905 wydarzeń (2421 – 2016 r.),

w tym:

– drogowe –  wydarzeń 1670 (1352 – 2016 r.),

– spożywanie alkoholu – 322 przypadków (271 – 2016 r.),

– inne (zakłócanie spokoju i porządku publicznego, bójki, gromadzenie się osób, awantury,  

  dewastacje, niebezpieczne zabawy dzieci, niesprawne urządzenia, nieporządek itp.) – 913 przypadki (798 – 2016 r.).

Przedstawiona statystyka wykazuje na 20 % wzrost ujawnionych zdarzeń poprzez system monitoringu. 

W wyniku powyższego podjęte zostały działania:

–  2028 interwencji (1759– 2016 r.), przez patrole Straży Miejskiej,

–  102 interwencje (101 – 2016 r.) podjęte zostały przez KPP, 

–   28 interwencji (30– 2016 r.) przez inne służby,

–  747 interwencji (531– 2016 r.) nie podjęto, ze względu na brak możliwości spowodowany realizacją innych czynności (asysty, konwoje, inne działania), oddalenie się sprawców poza zasięg kamer, odjechanie z miejsc popełnienia wykroczenia lub brakiem możliwości ze strony KPP.

DANE STATYSTYCZNE:

W wyniku podjętych działań nałożono sankcje:

mandaty karne –  1461 (1527 – 2016 r.)

pouczenia –  2021 (2012 – 2016 r.)

wnioski o ukaranie do Sądu –  182 (141– 2016 r.)

Przyjęto skarg oraz zgłoszeń 4763 (4391 – 2016r.) od mieszkańców miasta. Wszystkie skargi i zgłoszenia zostały rozpatrzone i w zależności od posiadanych uprawnień załatwione przez Straż Miejską, lub przekazane do realizacji organom kompetentnym do ich załatwienia /KPP, PSSE, Weterynaria, Wydziały UM, Starostwo /.

W sumie odnotowano w rejestrach oraz podjęto czynności w stosunku do 5118 osób (5476 w 2016 r.).

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16158
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-30 15:50:28