Biuletyn Informacji Publicznej
Straży Miejskiej w Żyrardowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Ocena stanu bezpieczeństwa za rok 2022

Ocena sytuacji w zakresie ładu i porządku na terenie miasta Żyrardowa

pod kątem działań Straży Miejskiej w Żyrardowie w okresie 1.01.2022-31.12.2022 r.

 I.

1. Ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych.

 

Każdego dnia tygodnia prowadzone były działania prewencyjne w godz. 700-2300 na zasadzie patrolu zmotoryzowanego, (w godz. 1500 -2300) ze szczególnym zwróceniem uwagi na rejony największego zagrożenia.

Stwierdzono 121(90–2021 r.) przypadków zakłócania spokoju i porządku publicznego, nieobyczajnych wybryków oraz używania słów wulgarnych - nałożono 92 mandaty karne, skierowano 5 wniosków do sądu oraz udzielono 24 pouczeń,

Podczas roku szkolnego patrolowano rejony szkół (każdorazowo inna szkoła).

 

Ponadto ujęto 10 (10 – 2021 r.) nieletnich, którzy dokonywali czynów chuligańskich, zakłócali spokój i porządek publiczny, dokonywali aktów dewastacji oraz spożywali alkohol.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

W ramach działań prewencyjnych pełniono wspólne służby (patrole piesze i zmotoryzowane) z funkcjonariuszami KPP- na terenie całego miasta – 4 służb (5-2021).

 

 

Dokonano 694 legitymowania profilaktycznych (888– 2021 r.) w rejonach ulic:

- Ludwika Waryńskiego, Bohaterów Warszawy, Jana Brzechwy, ks. Stanisława Brzóski, Gen. Leopolda Cechaka, Gen. Leopolda Okulickiego, Michała Ossowskiego, Władysława Choińskiego, Jana Dekerta, Polskiej Organizacji Wojskowej, Romualda Mielczarskiego, Waleriana Łukasińskiego, Karola Hiellego, Pawła Hulki-Laskowskiego, Jaktorowskiej, Jasnej, Gen. Emila Fieldorfa-Nila, Gen. Władysława Sikorskiego, rtm. Witolda Pileckiego, Gabriela Narutowicza, Stefana Okrzei, 1 Maja, Karola Hiellego, Kamiennej, Fryderyka Chopina, Ciasnej, Czystej, Mały Rynek, Jana Matejki, Mazowieckiej, Adama Mickiewicza, Karola Dittricha, Kanałowej, 11 Listopada, hr. Henryka Łubieńskiego, Kasztanowej, ks. Stanisława Konarskiego, Marii Konopnickiej, Kościelnej, Tadeusza Kościuszki, Krótkiej, Legionów Polskich, Leszno, Bolesława Limanowskiego, , Stanisława Małachowskiego, Danuty Siedzikówny „Inki”, Dolnośląskiej, Kpt. Stanisława Pałaca, Parkingowej, Filipa de Girarda, Marii Nietrzebki, Farbiarskiej, Aleksego Głowackiego, Jarosława Dąbrowskiego, Józefa Mireckiego, Stanisława Moniuszki, Mostowej.

 

2.   Przeprowadzone kontrole pod kątem wysypywania nieczystości oraz zagrożenia

   p. poż. pozwoliły na wychwycenie:

 

Stwierdzono 19 przypadków (26– 2021 r.) zaśmiecania – skierowano 1 wniosek o ukaranie do sądu, nałożono 5 M.K. oraz udzielono 13 pouczeń.

 

 

3.   Służba na targowisku miejskim w zakresie ładu i porządku pełniona była:

 

W dni powszednie oraz w soboty i w niedzielę doraźnie w miarę potrzeb.

Podejmowano działania mające na celu dyscyplinowanie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

Realizowano zadania kontrolne w związku z zakazem sprzedaży środków pirotechnicznych oraz innego asortymentu zabronionego w regulaminie targowiska.

W rejonie Targowiska Miejskiego dokonywano legitymowań profilaktycznych.

 

4. Kontrola zabezpieczeń prac inwestycyjno-remontowych (zabezpieczenia, zezwolenia).

 

Na bieżąco przeprowadzano kontrole prowadzonych prac, współpracując również w tym zakresie z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego.

W okresie przedwakacyjnym przeprowadzono kompleksową kontrolę stanu technicznego urządzeń znajdujących się na wszystkich placach zabaw znajdujących się na terenie miasta.

 

5. Powiadamianie Wydziału Gospodarki Komunalnej o ustawieniu reklam w pasie drogowym /zezwolenia/.

 

W wyniku zmiany przepisów Straż Miejska w 2011 r. utraciła możliwość nakładania sankcji za brak zezwolenia na zajęcia pasów drogowych. Zostały jednocześnie określone zasady postępowania w powyższych przypadkach, polegające na informowaniu poszczególnych zarządców dróg o stwierdzonych przypadkach zajęcia drogi. W 2022 r. na bieżąco dokonywano powiadomień o stwierdzonych zajęciach pasa drogowego. 

 

Stwierdzono 2 przypadki (6– 2021 r.) plakatowania w miejscach do tego nieprzeznaczonych – udzielono 1 pouczenia, nałożono 1 mandat karny.

  

6. Oddziaływanie na służby odpowiedzialne za funkcjonowanie urządzeń komunalnych.

 

Na bieżąco informowano konserwatora o stwierdzonych przypadkach niesprawności sygnalizacji świetlnej. Stwierdzono 12 przypadków.

 

 

7. Kontrola oraz rekontrola realizacji Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Żyrardów w zakresie utrzymania czystości i porządku przez właścicieli posesji prywatnych oraz przez prowadzących sklepy, hurtownie, punkty usługowe.          

 

W rejonach nieruchomości prywatnych oprócz wyrywkowych kontroli prowadzonych na terenie całego miasta, przeprowadzono kompleksowe kontrole na następujących ulicach: Piotra Wysockiego, Stanisława Wyspiańskiego, Krótkiej, Ludwika Waryńskiego, Prymasa Stefana Wyszyńskiego,  Ottona Wittenberga, Piastowskiej, Mostowej, Stefana Okrzei, Jasnej, Waleriana Łukasińskiego, Jana Skrowaczewskiego, Nowy Świat, Strzeleckiej, Spokojnej, Działkowej, Kazimierza Basińskiego, Jana Kilińskiego,  Drukarskiej, Bielnikowej, Lniarskiej, Glebowej, Kutnowskiej,  Środkowej, Joachima Lelewela, Ludwika Waryńskiego, Bohaterów Warszawy, Jana Brzechwy, ks. Stanisława Brzóski, Gen. Leopolda Cechaka, Gen. Leopolda Okulickiego, Michała Ossowskiego, Władysława Choińskiego, Jana Dekerta, Polskiej Organizacji Wojskowej, Romualda Mielczarskiego, Waleriana Łukasińskiego, Pawła Hulki-Laskowskiego, Jaktorowskiej, Jasnej, Gen. Emila Fieldorfa-Nila, Gen. Władysława Sikorskiego, rtm. Witolda Pileckiego, Gabriela Narutowicza, Stefana Okrzei, 1 Maja, Karola Hiellego, Kamiennej, Fryderyka Chopina, Ciasnej, Czystej, Mały Rynek, Jana Matejki, Mazowieckiej, Adama Mickiewicza, Karola Dittricha, Kanałowej, 11 Listopada, hr. Henryka Łubieńskiego, Kasztanowej, ks. Stanisława Konarskiego, Marii Konopnickiej, Kościelnej, Tadeusza Kościuszki, Krótkiej, Legionów Polskich, Leszno, Bolesława Limanowskiego, Stanisława Małachowskiego, Danuty Siedzikówny „Inki”, Dolnośląskiej, Kpt. Stanisława Pałaca, Parkingowej, Filipa de Girarda, Marii Nietrzebki, Farbiarskiej, Aleksego Głowackiego, Jarosława Dąbrowskiego, Józefa Mireckiego, Stanisława Moniuszki, Mostowej.

 

 

W wyniku podjętych działań stwierdzono nieprawidłowości w 12 przypadkach.

Zastosowano sankcje: 9 pouczeń, 2 mandatów karnych oraz 1 wniosek o ukaranie do Sądu.

 

Bieżące kontynuowanie prac w zakresie utrzymania porządku na terenie oraz w bezpośrednim jego otoczeniu: zakładów pracy, instytucji, w tym Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, Spółdzielni Mieszkaniowych i Wspólnot Mieszkaniowych.

 

Obligowano administratorów do podjęcia, czy też wzmożenia działań mających na celu poprawienie sytuacji porządkowej:

 

PGM – 78

PKP – 11

Spółdzielnie Mieszkaniowe – 47

Administratorzy prywatni – 22

PGK - 29

Rejon Dróg Grodzisk. Maz. – 17

PCK- 19

Zakład Energetyczny - 15

TBS - 2

Inne (Wody Polskie, TBS, ZOZ, BIUR-MAR, PEC) - 8

 

 

W związku z    91 (75 – 2021 r.) przypadkami niezachowania należytych środków ostrożności przy trzymaniu zwierząt udzielono 58 pouczeń, nałożono 33 mandatów karnych.

W 31 przypadkach, współpracując z przedstawicielami Weterynarii oraz Urzędu Miasta przeprowadzano kontrolę, mającą na celu ocenę dobrostanu zwierząt.

W 198 przypadkach informowano Wydział Gospodarki Komunalnej U.M. o uciążliwościach związanych z bezpańskimi psami. 

W 69 przypadkach zgłaszano padłe zwierzęta na terenie miasta, w celu ich usunięcia.

 

8. Kontrola realizacji Ustawy z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132, poz. 622 z późn. zm.) w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, przez właścicieli/użytkowników nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy.

Kontrolę przeprowadzono m.in. przy ulicach: 1 Maja, Gabriela Narutowicza, Krótkiej, Waleriana Łukasińskiego, al. Partyzantów, Stefana Żeromskiego, Żwirki i Wigury, Edmunda Orlika, Michała Ossowskiego, Jana Kilińskiego, POW, Kpt. Stanisława Pałaca, Filipa de Girarda, Izy Zielińskiej, Stefana Okrzei, Henryka Sienkiewicza, Jana Skrowaczewskiego, Józefa Mireckiego, Jana Dekerta, Stanisława Moniuszki, Mostowej, Legionów Polskich, gen. Władysława Sikorskiego, gen. Augusta Fieldorfa-Nila, Słonecznej, Juliusza  Słowackiego, gen. Stanisława Sosabowskiego, Sosnowej, Leona Wasilewskiego, ks. Ottona Wittenberga, Józefa Wyspiańskiego, Wspólnej, Wojska Polskiego, Wawelskiej, Wiatracznej, Ziołowej, Wincentego Witosa, Dolnośląskiej, Bohaterów Warszawy, gen. Tadeusza Bora-Komorowskiego, Mordechaja Anielewicza, Brzozowej, Chocimskiej, Chmielnej, Jaktorowskiej, Borucha Szulmana, Jadwigi Kacperskiej, Kanałowej, Krótkiej, Dolnej, gen. Jarosława Dąbrowskiego, gen. Stefana Grota-Roweckiego, Grunwaldzkiej, Jałowcowej, Jasnej, Jaśminowej, Jana Kasprowicza, Kasztanowej, Kętrzyńskiej, Jana Kosima, Tadeusza Kościuszki, gen. Leopolda Okulickiego, Michała Ogińskiego, Olsztyńskiej, Olszowej, Opolskiej, Piastowskiej, Marii Konopnickiej, Piaskowej, Promiennej, Poznańskiej, Rolnej, Stefanii Sempołowskiej, Kubusia Puchatka, Pustynnej, Racławickiej, Adama Próchnika, Piotra Skargi, Mikołaja Reja, Władysława Reymonta, Danuty Siedzikówny-Inki, Poprzecznej, ks. Jerzego Popiełuszki, Poziomkowej, Pomorskiej, Pogodnej, Polnej, Podmiejskiej Emilii Plater, rtm. Witolda Pileckiego, Pięknej, Wiejskiej, Różanej, Ireny Przybysz, Salezjańskiej, Roszarniczej. 

 

W wyniku podjętych działań w 105 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości – udzielono 33 pouczeń oraz nałożono 71 mandaty karne oraz skierowany został 1 wniosek o ukaranie do Sądu.

 

 

9. Kontrola stanu porządkowego bezpośrednio przed Świętami Wielkanocnymi oraz Bożego Narodzenia.

 

Przeprowadzona na terenach podległych pod PGM, ŻSM oraz Gminę Żyrardów – zobligowano do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

 

10. Funkcjonariusze SM w 2022 r. przeprowadzali również kontrole na posesjach pod kątem ewentualnego spalania nieczystości w piecach.

 Kontrole miały charakter wyrywkowy i były realizowane w związku z otrzymywanymi zgłoszeniami oraz obserwacjami własnymi strażników. Kontrolowany był także rodzaj używanego materiału palnego w sytuacji stwierdzenia palenia ognisk. Kontrolowana jest również wilgotność drewna, przy użyciu miernika wilgotności. W sezonie grzewczym 2021/2022 strażnicy do działań kontrolnych używali drona z aparatura pomiarową służącą do oceny stanu powietrza, tym samym umożliwiającego ustalenie, czy na kontrolowanej posesji dochodzi do spalania materiałów niedozwolonych. W sumie w 2022 r. przeprowadzono kontrole przy piecu na 60 posesjach oraz 38 kontroli przy użyciu drona.   

W wyniku podjętych działań w sumie ujawniono 6 przypadków nieprawidłowości, w wyniku czego udzielono 1 pouczenia, nałożono 5 M.K.

         Działania kontrolne są również prowadzone w roku 2023 i tak w styczniu i w lutym przeprowadzono kontrole przy piecu, na 6 posesjach oraz 2 kontrole przy użyciu drona.

                  

11.  Kontrola stanu porządkowego terenów będących w zarządzie gminy.

 

Informowano Wydział Gospodarki Komunalnej o występujących nieprawidłowościach na podległym terenie (będącym w administracji Gminy). Stwierdzono 756 przypadków (564 – 2021 r.). Przeprowadzono kompleksowe kontrole stanu sanitarno-porządkowego terenów będących własnością miasta, informując o stwierdzonych nieprawidłowościach.

 

12. Wyrywkowa kontrola drożności rowów burzowych oraz stanu studzienek kanalizacji deszczowej - kontynuowana na bieżąco.

 

Z chwilą stwierdzenia nieprawidłowości powiadamiano Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta oraz PGK.

 

13. Kontrole nielegalnego wylewania szamb – nie stwierdzono nieprawidłowości.

 

 

II. Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego (ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsca o dużym natężeniu ruchu).

 

Działania prowadzone były wyrywkowo, codziennie przez wszystkie patrole z uwzględnieniem miejsc najczęstszych przypadków niestosowania się do przepisów ruchu drogowego.

W wyniku podjętych działań w stosunku do sprawców wykroczeń, oprócz 529 ustnych pouczeń (1283- 2021 r.), zastosowano sankcje w postaci mandatów karnych w ilości: 688

art. 92 § 1 (niestosowanie się do znaków drogowych) –328 M.K. na kwotę –74.150 zł. (562 M.K. na kwotę. – 70.200 zł w 2021 r.).

art. 97 (wykraczanie przeciwko innym przepisom o bezpieczeństwie) – 326 M.K. na kwotę-45.550 zł - (536 M.K. na kwotę 77.000 zł w 2021 r.).

art. 96§3 (niewskazanie kierującego pojazdem) –11 M.K. na kwotę -5.500 zł. (77 M.K. na kwotę 15.100 w 2021 r.).

art. 91 (zanieczyszczenie drogi publicznej) -1 M.K. na kwotę 200 zł. (0 w 2021 r.)

art. 84 (niedopełnienie obowiązków w zakresie oznaczenia przeszkody w ruchu drogowym) -1 M.K. na kwotę 300 zł. (0 w 2021 r.)

 

                                                                                      

W 11 przypadkach (11 w 2021 r.) odholowywano pojazdy stwarzające zagrożenie w ruchu drogowym, poprzez parkowanie w rejonach skrzyżowań, w rejonach przejść dla pieszych, blokujące wjazdy oraz zaparkowane na miejscach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Z uwagi na brak uregulowań umożliwiających odholowanie pojazdów w 2022 r., nie odholowano żadnego pojazdu (18 w 2021 r.) usuwano pojazdy, których stan techniczny wskazywał na to, że są nieużywane (tzw. wraki).

 

W 1 przypadku ujęto nietrzeźwego kierującego pojazdem – przekazano do dalszych czynności KPP.

W roku 2022 r. stwierdzono 35 (37 w 2021 r.) przypadków kierowania rowerem bez wymaganego oświetlenia, udzielono 13 pouczeń, nałożono 21 mandaty karne oraz 1 wniosek o ukaranie.

 

W sumie za wykroczenia z zakresu ruchu drogowego nałożono 688 mandatów na łączną kwotę 127.800.  (1199 mandatów na łączną kwotę 164.700zł w 2021 r.) złotych oraz zostały skierowane 170 wnioski o ukaranie do Sądu, w sumie za naruszenia przepisów z zakresu ruchu drogowego (203 w 2021 r.).

 

III. Przeprowadzano kontrole, udzielano asyst oraz informowano nw. podmioty o awariach technicznych oraz innych zagrożeniach i uciążliwościach.

 

 

Przeprowadzono 73 kontroli i asyst (76– 2021 r.), których udzielono pracownikom różnych instytucji i przedsiębiorstw (CUS, ŻSM, PSSE, PGM,  AQUA, Nadzór Budowlany, Weterynaria, Wydziały Urzędu Miasta: Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Gospodarki Odpadami, Działalności Gospodarczej i inne).

 

Powiadomiono nw. instytucje i Wydziały Urzędu Miasta o zauważonych nieprawidłowościach:

Wydział Dróg i Transportu Miejskiego – 490 przypadków (489– 2021 r.) - znaki drogowe, stan nawierzchni,

Konserwator oświetlenia ulicznego – 310 przypadków awarii (194– 2021 r.),

Wydział Gospodarki Komunalnej – 42 przypadków (50 – 2021 r.) - przewrócone drzewa, gałęzie do przycięcia, itp.

 

 

IV. Współpracując z kompetentnymi służbami zabezpieczano miejsca zdarzeń:

 

- w 18 przypadkach (11– 2021 r.) współpracując z Państwową Strażą Pożarną zabezpieczano miejsca pożaru, przewróconych drzew itp., uniemożliwiając przedostawanie się w ww. rejon osób postronnych oraz czuwając nad bezpieczeństwem w ruchu drogowym - w ramach posiadanych uprawnień,

- w 9 przypadkach (12– 2021 r.) dotyczących ruchu drogowego (wypadki, kolizje, itp.) podejmowano działania mające na celu zabezpieczenie ww. miejsc, śladów oraz ustalenie świadków ww. zdarzeń,

- w 34 (2 – 2021 r.,) przypadkach zabezpieczano miejsca innych zdarzeń, m. in. takich jak zerwane przewody linii energetycznej, zagrożenie przewrócenia się drzew, awarie wodociągowe itp.  

- w 52 przypadkach (31 – 2021 r.) wzywano Pogotowie Ratunkowe do osób potrzebujących pomocy medycznej.

Wspierano działania powiadamianych służb.

 

V. Realizując zadania z zakresu ochrony obiektów użyteczności publicznej:

 

W 16 przypadkach (8 – 2021 r.) pełniono służbę w rejonie Resursy zabezpieczając porządek podczas trwania Sesji RMŻ.

Współpracując z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego, w okresie przedwakacyjnym przeprowadzono kontrolę stanu technicznego urządzeń zabawowych znajdujących

się w zarządzie Gminy Żyrardów oraz poszczególnych administracji- zobligowano do usunięcia nielicznych usterek.

 

VI. Podejmowano interwencje w stosunku do osób nietrzeźwych:

 

Spożywających alkohol w miejscach publicznych – stwierdzono spożywanie alkoholu przez 114 osoby (124– 2021 r.).

W 94 przypadkach nałożono M.K. (106 w 2021 r.) udzielono 17 pouczeń (14 – w 2021 r.) oraz zostały skierowane 3 wnioski o ukaranie do Sądu.

 

 

VII. Zabezpieczono spokój i porządek podczas 54 (45- 2021 r.) różnego rodzaju imprez oraz uroczystości m.in.:

 

Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, uroczystości państwowych, uroczystości kościelnych, imprez sportowych, zgromadzeń, Zlotu pojazdów elektrycznych, Mikołajek, Sylwestra, koncertów i innych.

 

Poczet sztandarowy złożony z funkcjonariuszy Straży Miejskiej uczestniczył w 13 oficjalnych uroczystościach.

 

VIII. Podejmowano działania w zakresie informowania oraz inicjowania działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw, wykroczeń, m.in. poprzez:

 

Uczestnictwo przedstawicieli Straży Miejskiej w 5 spotkaniach z mieszkańcami miasta.

Podczas spotkań informowano o stanie i rodzajach zagrożeń w poszczególnych rejonach.

Zgłaszane problemy pozostające w gestii Straży Miejskiej przyjmowane są do realizacji, natomiast sprawy, które wykraczają poza kompetencje S.M., przekazywane są właściwym instytucjom.

 

Utrzymywanie na bieżąco współpracy z pedagogami szkolnymi oraz funkcjonariuszem KPP Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii.

 

IX. Przeprowadzono szkolenia okresowe w zakresie:

 

- w zakresie posługiwania się pałką wielofunkcyjną, pałką gumową długą oraz technik patrolu  

   pieszego itp.

- posługiwania się paralizatorami elektrycznymi typu TASER.

 

X. Propagowano informację o działalności Straży Miejskiej w Żyrardowie wśród młodzieży szkół podstawowych.

 

Funkcjonuje strona w Biuletynie Informacji Publicznej, zawierająca wszelkie informacje o funkcjonowaniu Straży Miejskiej, strona Straży Miejskiej w Żyrardowie oraz także informacja na stronie internetowej miasta Żyrardowa.

W roku 2021 został również uruchomiony fanpage Straży Miejskiej w Żyrardowie na Facebooku, na którym na bieżąco umieszczane są informacje dotyczące podejmowanych działań.

Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Żyrardowie, w 2022 roku z uwagi na braki kadrowe, byli zmuszeni do ograniczenia działań w zakresie profilaktyki bezpieczeństwa i przeprowadzili je trzykrotnie dla dzieci w wieku przedszkolnym.

 

XI. Udzielano pomocy ludziom potrzebującym.

 

W 69 przypadkach (27– 2021 r.) podejmowano czynności dowożąc osoby do miejsca zamieszkania.

W 4 przypadkach (3– 2021 r.) podejmowano czynności dowożąc osoby bezdomne do Markotu– Dar Serca w Oryszewie.

Strażnicy pomagali również osobom bezdomnym poprzez dostarczanie ciepłych kocy, przekazywanie produktów żywnościowych oraz gorącej herbaty.

 

XII. Działania prewencyjne - organizacja Funkcji Stanowiska Systemu Monitorowania.

 

Na chwilę obecną uruchomionych jest 48 kamer, z których obraz nagrywany jest na twarde dyski z możliwością archiwizacji przez min. 20 dni.

Istnieje połączenie sieciowe do zdalnego podglądu obrazów z kamer, między siedzibą Straży Miejskiej, a Komendą Powiatową Policji w Żyrardowie, tzw. „końcówka monitoringu”. Dzięki temu funkcjonariusze policji posiadają możliwość nagrywania zarchiwizowanego w systemie zapisu do prowadzonych postępowań. Ww. połączenie umożliwia również dyżurnemu KPP bezpośrednią obserwację ujawnionych zdarzeń przez operatorów monitoringu oraz odtworzenie zarchiwizowanego zapisu materiału na miejscu, bez konieczności przyjazdu do Straży Miejskiej. Wcześniej funkcjonariusze KPP w celach operacyjno-rozpoznawczych analizowali i wykorzystywali zarchiwizowane zapisy w systemie monitoringu miasta w siedzibie SM, które w razie potrzeby przegrywane były na płyty CD lub DVD i przekazywane w sposób udokumentowany.
W chwili obecnej, takie rozwiązanie jest stosowane w szczególnych sytuacjach związanych z awariami.

 

Wykorzystując system monitorowania:

ogółem zarejestrowano: – 1371 wydarzeń (1705– 2021 r.),

w tym:

- drogowe – wydarzeń 756 (1129 – 2021 r.),

- spożywanie alkoholu – 124 przypadków (122 – 2021 r.),

- inne (zakłócanie spokoju i porządku publicznego, bójki, gromadzenie się osób, awantury,  

  dewastacje, niebezpieczne zabawy dzieci, niesprawne urządzenia, nieporządek itp.) – 491   

  przypadki (454 – 2021 r.).

 

Przedstawiona statystyka wykazuje na 20 % spadek ujawnionych zdarzeń poprzez system monitoringu.       

 

W wyniku powyższego podjęte zostały działania:

- 841 interwencji (1248– 2021 r.), przez patrole Straży Miejskiej,

- 81 interwencje (85 – 2021 r.) podjęte zostały przez KPP, 

- 32 interwencji (18– 2021 r.) przez inne służby,

- 417 interwencji (354– 2021 r.) nie podjęto, ze względu na brak możliwości spowodowany realizacją innych czynności (asysty, interwencje, inne działania), oddalenie się sprawców poza zasięg kamer, odjechanie z miejsc popełnienia wykroczenia lub brakiem możliwości ze strony KPP.

       Istotną rolę w tej sytuacji odgrywa monitoring, gdzie w przypadkach wykroczeń drogowych istnieje możliwość zabezpieczenia materiału fotograficznego bądź nagrania oraz dokumentacji do kontynuowania czynności bez konieczności interwencji patrolu.     

        Zapisy mogące służyć celom wykrywczym lub procesowym przegrywane są na płyty CD i przekazywane w sposób udokumentowany zainteresowanym, upoważnionym instytucjom takim jak sąd, prokuratura.  

             

       Należy nadmienić, że dużą rolę w jakości przekazywanego obrazu z kamer odgrywa właściwe oświetlenie.  W ciągu dnia ostrość obrazu z kamer cyfrowych jest dobra, natomiast po zmierzchu i w godzinach nocnych znacznie słabsza, szczególnie w miejscach niedoświetlonych lub o nadmiernym natężeniu światła.

 

      Bardzo dużą uciążliwością w pracy systemu monitoringu jest różnorodność systemów realizowanych w poszczególnych etapach, co powoduje dużą awaryjność oraz niedokładność w sterowaniu, duża częstotliwość wyłączania zasilania, co powoduje zaniki obrazu do momentu włączenia się agregatu prądotwórczego, a w przypadku kamer cyfrowych całkowitym zerwaniu połączenia.

   Uciążliwością w obserwacji strażników i operatorów jest duży przyrost drzewostanu na terenie miasta, zasłaniający znaczną część pola widzenia kamer. Niezbędna jest coroczna konserwacja oraz regulacja koron drzew, (kilkuletnie zaległości w konserwacji drzewostanem – bieżąca konserwacja prowadzona jest śladowo). 

 

 

         DANE STATYSTYCZNE:

 

W wyniku podjętych działań nałożono sankcje:

mandaty karne –1057(1522 – 2021 r.) na kwotę 183.170  zł (214.159 zł.- 2021 r.).

pouczenia –790 (1573 – 2021 r.)

wnioski o ukaranie do Sądu – 188 (240– 2021 r.)

 

Przyjęto skarg i zgłoszeń oraz ujawniono nieprawidłowości - 3537 (4243 – 2021 r.). Wszystkie skargi i zgłoszenia zostały rozpatrzone i w zależności od posiadanych uprawnień załatwione przez Straż Miejską, lub przekazane do realizacji organom kompetentnym do ich załatwienia /KPP, PSSE, Weterynaria, Wydziały UM, Starostwo /.

W związku z poczynionymi obserwacjami pod kątem istniejących zagrożeń w rejonach, w których występują, należy zauważyć, iż nasilenie działań prewencyjnych:

 

- w rejonie targowiska miejskiego przyczyniło się do zmniejszenia ilości kradzieży kieszonkowych, oraz kradzieży pojedynczych rzeczy ze straganów /szczególnie w dni, w których istnieje wzmożony ruch. Nie stwierdzono włamań do samochodów, których celem jest kradzież wyposażenia lub ewentualnie innych rzeczy pozostawionych w samochodzie.

Prowadzone działania przyczyniły się do znacznego ograniczenia handlu bez wymaganych uprawnień oraz również w związku z podjętymi działaniami kontrolnymi nie wpłynęło żadne zgłoszenie odnośnie do podejrzenia o oszustwo wagowe.  

 

- rejon ulic: Legionów Polskich, 11 Listopada, Mostowej, itp., rejon ulic: Jana Kilińskiego, Leszno, Ludwika Waryńskiego, oraz rejon osiedla Wschód - są to tereny, z których podobnie jak w latach ubiegłych, Straż Miejska najczęściej przyjmuje zgłoszenia dot. zakłócania spokoju i porządku publicznego, spożywania alkoholu, itp.

 

Otrzymujemy również często zgłoszenia o:

 

-  grupach młodzieży, zbierających się w klatkach schodowych, suterenach, na ostatnich piętrach wieżowców itp. Ww. zakłócają spokój i porządek publiczny, zanieczyszczają pomieszczenia w których przebywają, malują ściany, według osób zgłaszających spożywają także alkohol, oraz zażywają środki odurzające. W większości przypadków ma to miejsce w zasobach ŻSM na terenie całego miasta ze szczególnym nasileniem na osiedlu „Wschód”,

 

-  dewastacji urządzeń użyteczności publicznej, a szczególnie wiat przystankowych, znaków drogowych, witryn sklepowych, słupów ogłoszeniowych,

 

- od pedagogów otrzymujemy informacje o grupach młodzieży zbierających się w rejonach szkół lub przebywających na terenie szkoły nie będąc jej uczniami,

 

- spalaniu nieczystości (prowadzono kontrole posesji na podstawie dodatkowych upoważnień),

 

- nieprawidłowo parkujących pojazdach utrudniających ruch drogowy, ruch pieszych oraz niszczących zieleń oraz zalegających „wraków” pojazdów.

 

        W związku z powyższym działania Straży Miejskiej ukierunkowane są w dużej mierze na prewencję, mającą na celu ograniczenie występujących zagrożeń i uciążliwości.

         Położono szczególny nacisk na pełnienie służby w najbardziej zagrożonych rejonach miasta w tym patrol szkolny, realizując działania codziennie przy innej szkole. 

Porównując spostrzeżenia Straży Miejskiej z 2021 roku dotyczące występujących na terenie miasta nieprawidłowości, ze stanem stwierdzonym w przeciągu roku 2022 należy zauważyć, że pomimo następującej poprawy, nadal aktualnymi i wymagającymi uregulowania (celem poprawy sytuacji w mieście pod kątem porządku) problemami pozostają:

 

1.    Stan nawierzchni jezdni i chodników oraz oznakowanie w wielu miejscach jest niewłaściwy, stwarzający zagrożenie dla bezpieczeństwa w ruchu.

 

2.    Pomimo wyraźnej poprawy, nadal niewystarczająca ilość parkingów i miejsc postojowych.

 

3.    Zbyt mała częstotliwość sprzątania terenów administrowanych przez Gminę.

 

4.    Niewystarczająca ilość koszy ulicznych oraz ich przepełnienie w okresie weekendów.

 

5.    Zbyt mała ilość miejsc w schronisku dla zwierząt, co ogranicza odławianie bezpańskich zwierząt.

 

6.    Brak przystosowania miejsc prowadzonej działalności gospodarczej do form zaopatrzenia.

 

 

W odniesieniu do ilości zgłoszeń oraz rodzajów i skuteczności interwencji przeprowadzonych przez Straż Miejską w Żyrardowie, należy stwierdzić, że stan ładu i porządku w roku 2022 w porównaniu z rokiem 2021 oscyluje na zbliżonym poziomie i nie uległ pogorszeniu między innymi dzięki kontynuacji wielu działań a mianowicie wzmożonej kontroli umów oraz udokumentowania wywozów nieczystości stałych przez osoby prowadzące działalność gospodarczą (pomimo zmniejszenia ilości patroli ze względu na odejście z pracy strażników).

 

            W dalszym ciągu zauważyć można łamanie przez kierowców przepisów ruchu drogowego (parkowanie w miejscach niedozwolonych, jazda po chodnikach, niszczenie zieleni itp.). Problemem pozostają też osoby spożywające alkohol w miejscach publicznych oraz osoby nadużywające alkoholu, które wzbudzają swoim wyglądem i zachowaniem zgorszenie wśród mieszkańców a także zakłócają spokój i porządek publiczny.

           

Mieszkańcy miasta pomimo corocznych kontroli, nadal nie stosują się w stopniu zadowalającym do przepisów ustawy o utrzymaniu porządku i czystości na terenie posesji prywatnych, zakładów pracy, oraz innych jednostek. Należy jednak zauważyć, że nastąpiła w tym zakresie znaczna poprawa.  

Nadal utrzymująca się na wysokim poziomie ilość otrzymywanych skarg oraz zgłoszeń, spowodowana jest dużą różnorodnością spraw, z którymi zgłaszają się mieszkańcy miasta, obdarzając nas zaufaniem.

Ze względu na różnorodność otrzymywanych zgłoszeń, sygnały od mieszkańców miasta, a także ilość zdarzeń wychwyconych przez system monitoringu, niestety ilość funkcjonariuszy SM, operatorów monitoringu, zaplecza socjalno-biurowego i sprzętu nie jest adekwatna do występujących zagrożeń i uciążliwości wynikających m. in. ze specyfiki miasta.

Istniejąca sytuacja kadrowa ogranicza skuteczność i terminowość reakcji, m.in. w przypadkach zgłaszanych przez operatorów monitoringu (dane statystyczne na str. nr 8).

 

 

W celu polepszenia funkcjonowania systemu monitoringu, podjęto działania mające na celu wymianę kamer analogowych na kamery cyfrowe, co było realizowane w 2022 roku.

   

Ilość funkcjonujących kamer na koniec 2022, wynosi 48 szt., w tym obrotowych 40 szt. i 8 stacjonarnych. Kamery obsługiwane są na dwóch stanowiskach, co powoduje, że jeden operator obserwuje obraz z ponad 20 kamer. Biorąc pod uwagę ograniczoną percepcję wzrokową oraz podzielność uwagi, liczba ta powinna wynosić maksymalnie 10-12 kamer. Jak widać skuteczność obserwowania obrazu z kamer jest niewielka i wymusza wręcz konieczność utworzenia 3 stanowiska operatorskiego, tym bardziej, że w planach przewidziana jest instalacja kolejnych kamer oraz bieżącą potrzebę zatrudnienia 3 operatorów ze względu na zmniejszenie ilości strażników, nastąpi brak możliwości zastępstwa (jedno stanowisko często obsługuje dyżurny).

Plan przeniesienia centrum monitoringu do pozyskanych w 2020 roku pomieszczeń, niestety na chwilę obecną nie ma szans na realizację z uwagi na ponowne zasiedlenie pozyskanych pomieszczeń.

           Instalowanie kolejnych kamer przy istniejących dwóch stanowiskach i braku 3 operatorów, będzie powodowało dalszy spadek skuteczności oglądu obrazu z kamer.

Należy również zauważyć, że oczekiwania mieszkańców miasta przekazywane m.in. na spotkaniach Samorządów Mieszkańców oraz Rad Osiedli są ukierunkowane na pełnienie przez S.M. służby patrolowej w ruchu ciągłym.  Realizacja tej koncepcji na chwilę obecną jest niemożliwa biorąc pod uwagę, iż stan osobowy zmniejszył się w okresie wcześniejszym, a przeprowadzone wielokrotnie nabory nie pozwoliły na uzupełnienie powstałej luki, co skutkowało ograniczeniem wykonywanych działań, które były realizowane w roku 2022.  

W ubiegłym roku, pomimo braków kadrowych podejmowano starania do realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego, uwzględniając przy tym oczekiwania mieszkańców, między innymi poprzez wystawione patroli rowerowych, wspólnych patroli z funkcjonariuszami policji, w godzinach popołudniowo –wieczornych oraz patrolu pieszego.

„Patrol Rowerowy”, miał m.in. za zadanie docieranie w miejsca, do których patrol zmotoryzowany miał utrudniony dostęp. Jak się okazało pomysł był w pełni trafiony, a działania patrolu były skuteczne.

Niestety jak nie dojdzie do zatrudnienia nowych osób na stanowisko strażnika miejskiego, to uruchomienie patrolu rowerowego, patrolu pieszego oraz realizowanego wspólnie z KPP, praktycznie będzie niemożliwe.

W 2022 r. tak samo jak w latach poprzednich, w okresie letnim Straż Miejska prowadziła na terenie miasta akcję rozdawania wody osobom potrzebującym, a w szczególności osobom w podeszłym wieku (z możliwością dowiezienia do domu).

Zakupione w 2016 r. urządzenie służące do wspomagania rozruchu samochodu poprzez podłączenie do rozładowanego akumulatora, było również intensywnie wykorzystywane w kolejnych latach, jak również w 2022 r. W ubiegłych latach, w okresie zimy, funkcjonariusze niejednokrotnie otrzymywali zgłoszenia od mieszkańców o braku możliwości uruchomienia pojazdów, zwłaszcza gdy panowały siarczyste mrozy, co zostało wyeliminowane przez możliwość skorzystania z posiadanego przez SM urządzenia. W 2022 r., w  99 przypadkach udzielono pomocy przy rozruchu pojazdów.

Sprzęt jest do dyspozycji osób zmotoryzowanych, którzy w sytuacji problemów z uruchomieniem samochodu, mogą zgłaszać w godz. 7:00-23:00 potrzebę pomocy do dyżurnego Straży Miejskiej, który we wskazane miejsce wyśle funkcjonariuszy patrolu zmotoryzowanego, w celu udzielenia pomocy przy uruchomieniu pojazdu.

 

Niestety po wcześniejszych odejściach w latach poprzednich odeszło ze straży w sumie 7 funkcjonariuszy w tym 1 emeryt. Powyższa sytuacja spowodowana była przede wszystkim poziomem wynagrodzenia strażników w Żyrardowie. Część z nich znalazła zatrudnienie w okolicznych strażach, gdzie otrzymali znacząco wyższe wynagrodzenie. Rok 2022 również nie był łaskawy dla formacji mundurowej, gdyż po przebyciu ciężkich chorób, opuściło nasze szeregi dwóch kolejnych funkcjonariuszy (w dalszym ciągu regulacji wymaga wynagrodzenie operatorów monitoringu z uwagi, że w chwili obecnej operatorzy otrzymują uposażenie w wysokości minimalnego wynagrodzenia).

Jednocześnie trzeba zauważyć, że cyklicznie przeprowadzane nabory na strażników miejskich nie pozwoliły na zatrudnienie w roku 2022 żadnego funkcjonariusza.

Należy zauważyć, że szkolenie oraz proces wdrażania do służby trwa około roku, co istotnie wpływa na efektywność pracy, całej jednostki. Na chwilę obecną brakuje do pełnienia służby patrolowej 7 strażników oraz dla właściwego zabezpieczenia obsady monitoringu, 3 operatorów.

 

Powyższa sytuacja do chwili uzupełnienia pełnego składu oraz zdobycia doświadczenia w pracy, spowoduje znacząco zmniejszenie ilości funkcjonariuszy przy obsadach imprez masowych i kościelnych. Zabezpieczenie rejonu Zalewu Żyrardowskiego (tylko dojazdowo). Natomiast działania profilaktyczne z dziećmi i młodzieżą oraz szkolenie kobiet z zakresu samoobrony zostaną zawieszone do odwołania.

 W okresie urlopowym w 2023 r., przyjmując optymistyczne założenie, będzie nas stać tylko na obsadę radiowozu na dwie zmiany w dni robocze oraz jedną zmianę w soboty i niedziele. W pozostałe dni (świąteczne) możemy nie być w stanie obsadzić służby. W przypadku absencji z powodu choroby, zmuszeni będziemy ograniczać służbę w inne dni tygodnia).  

 Kłopoty kadrowe zmusiły nas do zmiany organizacji pracy na stanowisku dyżurnego S.M. i przejście z pełnienia służby całodobowo, do pełnienia służby w godzinach pracy patrolu, czyli w dni powszednie w godz. 7-23 i w niedzielę w godz. 8-20, ( okres zimowy 8-16 ).

 W związku z reorganizacją nastąpiło przekierowanie osób chcących dokonać zgłoszenia na komendę policji.

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25068
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-08 20:35:22